Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni i condicions de participació que regiran els intercanvis educatius entre la Universitat de les Illes Balears i altres membres institucionals de l'International Student Exchange Program, INC.

International Student Exchange Program (ISEP) és una organització independent sense ànim de lucre constituïda al Districte de Colúmbia dels Estats Units. Té per objecte coordinar i facilitar l'intercanvi mutu d'estudiants entre institucions d'estudis superiors dels EUA i d'altres països. ISEP creu en els intercanvis educatius internacionals com a component indispensable de l'educació superior, un component que ha de ser accessible a tots els estudiants independentment de la seva extracció social i econòmica. ISEP cerca ampliar l'experiència educativa dels participants, fomentar el desenvolupament de l'enteniment mutu, la pau, la bona voluntat i el respecte entre les persones i entre les nacions.

La participació en ISEP està oberta a les institucions d'estudis superiors homologades als Estats Units i a altres països, que hagin estat admeses com a membres d'ISEP.

La institució esmentada a l'encapçalament es compromet mitjançant aquest acte a complir les condicions que s'estableixen en el present document referents a l'intercanvi de participants entre la institució i altres membres institucionals d'ISEP.

Els termes que s'empren en aquest document s'entendran de la manera següent:

- ISEP significa International Student Exchange Program, Inc.

- Institució contractant es refereix a la institució que celebra el present conveni.

- Institució col·laboradora es refereix a altres institucions que participin en els intercanvis d'ISEP.

- Participants es refereix als estudiants que s'intercanvien entre la institució contractant i les institucions col·laboradores a través d'ISEP.

ISEP té per norma no discriminar per raons de sexe, raça, color, edat, origen ètnic o nacional, religió o discapacitat, en la seva oferta d' intercanvis als estudiants de les institucions membres.

I. Obligacions generals de la institució contractant

1. Designació de coordinador d'ISEP

La institució contractant nomenarà un membre del seu equip acadèmic o administratiu, o qualsevol altra persona escaient, com a coordinador local d'ISEP, que serà responsable de l'administració del programa ISEP a la UIB, actuarà com a enllaç entre l'oficina central d'ISEP i, en general, durà a terme les funcions de coordinació segons s'especifiquen en el Manual del coordinador d'ISEP. Si el coordinador es veiés incapacitat per complir les seves funcions, la institució contractant s'ocuparà de designar un substitut.

2. Pagament de la quota institucional

ISEP fixarà una quota anual per a la institució contractant, que serà revisada i aprovada cada any per la junta directiva d'ISEP.

3. Percepció de taxes de participació en el programa

La institució contractant determinarà i percebrà una taxa de participació dels estudiants que enviï fora equivalent als costos dels serveis que haurà de prestar als participants que rebrà.

ISEP no serà responsable davant la institució contractant, davant els participants, ni davant cap institució col·laboradora en el cas que la institució contractant no percebi les esmentades taxes. La institució contractant no quedarà alliberada de les seves obligacions envers els estudiants visitants a causa d'aquesta omissió.

La institució contractant també serà responsable d'abonar a ISEP la taxa que s'hagi fixat per a cada estudiant admès al programa, si bé la institució restarà facultada per percebre del participant aquest cost. La taxa no serà reemborsable excepte en el cas que ISEP no pugui trobar-li plaça, en el qual cas ISEP retindrà tan sols una taxa administrativa.

4. Distribució d'informació

La institució contractant s'obliga a facilitar a ISEP informació actual sobre els seus plans d'estudis i instal·lacions, segons es necessiti i se sol·liciti, i a permetre que ISEP distribueixi tots els materials facilitats. ISEP, en la mesura de les seves possibilitats, facilitarà a la institució contractant informació similar sobre les institucions col·laboradores, que aquella necessitarà per als estudiants que enviï fora. ISEP no es responsabilitza que la informació facilitada pels membres sigui acurada o completa.

II. Intercanvi d'estudiants entre institucions

1. Selecció de participants per enviar fora

La institució contractant seleccionarà candidats a participar en els intercanvis d'ISEP d'acord amb els criteris de selecció definits en el Manual del coordinador. El nombre de participants que s'intercanviaran cada any es fixarà de mutu acord entre la institució contractant i ISEP, i es podrà modificar per consentiment mutu.

L'oficina central d'ISEP estudia els expedients de tots els seleccionats i els cerca plaça en una de les institucions col·laboradores que ells hagin sol·licitat. Si això no resulta possible, intentarà trobar-li una plaça alternativa, prèvia consulta amb la institució d'origen i amb el mateix participant.

2. Admissió de participants visitants

La institució contractant s'obliga a acceptar tots els participants assignats per ISEP, amb subjecció a les condicions d'acceptació següents:

 1. (a) Tots els participants han de satisfer els criteris generals establerts per ISEP i qualssevol altres requisits específics acordats conjuntament per ISEP i la institució contractant.
 2. (b) L'obligació d'acceptar participants visitants restarà limitada al nombre d'intercanvis que hagin acordat la institució contractant i ISEP. El nombre de participants visitants haurà d'estar equilibrat amb el de participants que s'enviïn fora, llevat que calgui corregir un desequilibri anterior en els intercanvis.
 3. (c) Els participants visitants podran ser refusats si la institució contractant no satisfà els requisits acadèmics sol·licitats pels participants.
 4. (d) La responsabilitat d'acceptar els participants que li hagin estat assignats no serà extensiva a cap programa de titulació complet. Un participant que aspiri a cursar estudis complets de cara a una titulació s'haurà de sotmetre a totes les exigències del procés de selecció per a un programa d'aquesta naturalesa a la institució contractant.

La institució contractant haurà d'informar ISEP si exigeix que els participants emplenin formularis propis de sol·licitud a més dels formularis d'assignació de plaça d'ISEP, i en aquest cas haurà de facilitar els formularis als participants que li hagin estat assignats dins un termini raonable a partir de la recepció de la sol·licitud de plaça d'ISEP.

La institució contractant enviarà una carta formal d'admissió a tots els participats amb plaça assignada. Els compromisos adquirits amb els estudiants amb plaça, confirmats per escrit, seran definitius i irrevocables, fins i tot en el cas que la institució retirés els seus estudiants del programa d'intercanvi.

3. Equilibri d'intercanvis

ISEP procurarà equilibrar el nombre d'estudiants que rep i envia la institució en la mesura de les seves possibilitats. En cas que es donés un desequilibri inevitable, ISEP maldarà per corregir-lo en el període d'intercanvi següent. ISEP no permetrà que el nombre d'estudiants visitants ultrapassi el nombre d'estudiants enviats sense el consentiment explícit de la institució contractant, tret de quan calgui corregir un desequilibri anterior.

III. Obligacions envers els estudiants visitants

La institució contractant oferirà les prestacions següents a tots els participants visitants que hagin estat acceptats:

 1. Matrícula en un programa a temps complet d'estudis o de recerca, que permeti als estudiants prosseguir els estudis que hagi consignat en la sol·licitud de plaça per al període estipulat. Totes les taxes de matrícula i altres relacionades, com ara ús de laboratori, exàmens o altres costs destinats als cursos dels plans d'estudis, no seran aplicades o seran abonades per la institució contractant, llevat que s'hagin exclòs prèviament de manera explícita en acord amb ISEP. Els cursos intensius d'idioma i altres cursos especials no es consideren part de les prestacions d'ISEP, i la institució contractant no haurà de fer-se càrrec d'aquests costs, llevat que s'hagi acordat explícitament per avançat.
 2. Totes les quotes de soci, beneficis i drets de participar en activitats (com ara accés a serveis de salut, recreatius o esportius, i organitzacions d'estudiants), com també tota la gamma de serveis que normalment s'ofereixen als estudiants visitants en intercanvi internacional, incloent-hi orientació, assessoria acadèmica i altres tipus d'assistència.
 3. Allotjament des de la data oficial d'arribada i fins al final de l'últim bloc acadèmic del període d'intercanvi, inclosos tots els períodes d'exàmens i vacances, com també els períodes entre blocs acadèmics. Manutenció (de 19 a 21 àpats per setmana) a partir de la data oficial d'arribada fins al final de cada semestre del període d'intercanvi, inclosos tots els períodes d'exàmens i vacances només dins el semestre . Les prestacions d'allotjament i manutenció han d'incloure l'allotjament i els àpats inicials en la data oficial d'arribada dels participants visitants a la institució contractant. La qualitat de l'allotjament i la manutenció proporcionats ha de ser almenys equivalent a la que obtenen els estudiants habituals de la institució contractant. Qualsevol canvi en l'allotjament o la manutenció que sol·licitin els participants haurà de ser aprovat per la institució contractant, que això no obstant, no serà responsable de dur-los a terme. Proporcionar allotjament a parelles casades queda a discreció de la institució contractant i les prestacions d'habitatge i manutenció només hauran de ser les equivalents a les d'un sol participant.
 4. La institució contractant esmerçarà tots els seus esforços a facilitar l'accés a tots els cursos i recursos de recerca que hagin sol·licitat els participants, fins i tot a aquells que tinguin una capacitat de matrícula limitada, tret que s'hagin exclòs explícitament mitjançant acord previ amb ISEP.
 5. La institució contractant s'obliga a facilitar una actualització anual de la informació relativa al calendari acadèmic i a les prestacions que pot oferir als participants visitants.

Les prestacions als participants es podran revocar si el participant (1) deixa d'estar matriculat a temps complet a la institució contractant, (2) deixa de complir els criteris acadèmics que exigeix la institució, o (3) incompleix les lleis o les normes del país o institució amfitrions.

En el cas de circumstàncies imprevisibles (com ara catàstrofes naturals, vagues o aldarulls socials), la institució n'informarà ISEP i prendrà les mesures necessàries perquè els estudiants visitants puguin rebre les prestacions d'ISEP.

ISEP vetllarà perquè totes les prestacions i els serveis esmentats siguin satisfets amb reciprocitat per les institucions col·laboradores; això no obstant, la responsabilitat d'ISEP envers la institució contractant i els participants no s'estén més enllà d'aquesta comesa, i ISEP no serà responsable de cap prestació que no s'hagi satisfet. Els participants visitants seran personalment responsables dels costs de manteniment que ultrapassin les prestacions esmentades, incloent-hi viatges, transport local, llibres i altre material personal necessari. Ni la institució contractant ni ISEP cobriran aquestes despeses, llevat que s'hagi acordat explícitament i per escrit entre ISEP i la institució contractant.

  IV. Condicions acadèmiques de l'intercanvi

1. Estatus acadèmic dels participants

Llevat que s'acordi una altra cosa, els participants enviats a fora continuaran matriculats com a estudiants ordinaris a la institució contractant i no es matricularan com a aspirants a un títol a les institucions col·laboradores. Amb acord previ entre ISEP, la institució contractant i la institució col·laboradora, els participants visitants es podran matricular en programes de postgrau a la institució contractant. Un participant que aspiri a obtenir un títol de la institució contractant s'haurà de sotmetre a totes les exigències del procés de sol·licitud de la institució per als estudis en qüestió i haurà de complir tots els requisits habituals de la institució contractant per a aquests estudis. Aconseguir l'admissió per a aquests estudis a la institució contractant serà responsabilitat exclusiva del participant; ISEP no garanteix l'esmentada admissió.

2. Rendiment, avaluació i expedients acadèmics

La institució contractant, en la mesura possible, avaluarà el treball acadèmic dels participants visitants de la mateixa manera que avalua el dels seus propis estudiants. La institució contractant facilitarà a ISEP un expedient complet de tot els crèdits als quals s'hagin matriculat els participants visitants, amb una avaluació del seu rendiment. ISEP proporcionarà a la institució contractant els expedients acadèmics dels participants tan aviat com els rebi de les institucions col·laboradores, i s'esforçarà per obtenir-los en cas que la institució col·laboradora no els hi faciliti de manera adequada o dins els termini estipulat. ISEP no assumeix cap altra responsabilitat envers la institució contractant o els participants en cas de no poder arribar a obtenir els esmentats expedients.

Davant circumstàncies imprevistes (com ara catàstrofes naturals, vagues o aldarulls socials) que afectin el programa acadèmic normal, la institució contractant remetrà a ISEP un resum de les mesures alternatives que hagi pres quant als programes acadèmics dels participants, i una avaluació del seu treball acadèmic durant el període afectat.

3. Reconeixement de crèdits

La institució contractant es compromet a reconèixer a l'expedient acadèmic tot el treball realitzat pels estudiants a fora, sempre que:

 1. obtinguin el vistiplau del personal acadèmic i administratiu abans de partir;
 2. el programa d'estudis proposat sigui coherent amb el seu programa acadèmic habitual;
 3. el seu rendiment acadèmic compleixi els criteris establerts per la institució contractant.

Si el treball acadèmic que s'hagi de dur a terme durant un intercanvi d'ISEP no es pogués reconèixer a l'expedient acadèmic del participant a la seva pròpia institució, hom l'haurà d'informar explícitament per escrit d'aquest fet, i aquesta informació s'haurà d'incloure en la seva sol·licitud de plaça d'intercanvi en el moment de la presentació.

V. Altres condicions d'intercanvi

1. Ajut econòmic

Atès que els participants d'ISEP romanen matriculats a les seves institucions d'origen i les taxes que paguen per matrícula, allotjament i manteniment resten en el seu campus d'origen, poden optar a ajuts econòmics del govern federal, i per regla general poden sol·licitar aquests ajuts, incloent-hi les beques institucionals, com si estiguessin estudiant a la seva institució d'origen.

El Departament d'Educació dels EUA ha estudiat els procediments que regeixen els intercanvis d'ISEP, incloent-hi el capítol d'ajuts econòmics del Manual del coordinador , i ha determinat que són conformes als requisits que exigeixen els acords per escrit entre dues o més institucions.

Als efectes d'ajut econòmic federal dels EUA per a estudiants, la institució contractant delega la seva autoritat en ISEP per actuar en nom seu i formalitzar acords amb les institucions col·laboradores. Així doncs, no cal celebrar altres acords paral·lels entre les institucions membres d'ISEP.

2. Tràmits de visat

ISEP expedirà als participants que vagin a institucions dels EUA el Certificat d'Aptitud DS-2019, que permet sol·licitar el visat J-1 per a estudiants d'intercanvi.

Les institucions de fora dels EUA seran responsables de remetre als participants visitants tots els certificats, inclosa una carta d'admissió, que puguin necessitar per obtenir un visat d'estudiant o un permís de residència que cobreixi tot el període d'estada del participant en la institució contractant, a més de donar-los qualsevol altra assistència que puguin necessitar a aquests efectes.

3. Assegurança mèdica Tots els participants d'ISEP han de estar donats d'alta en el programa d'assegurança mèdica d'ISEP mentre participin en l'intercanvi, llevat que ISEP n'accepti la renúncia després de consultar-ho amb la institució contractant, la institució col·laboradora i el participant. Els participants han de quedar coberts per la pòlissa d'assegurança des del dia de partida cap a la institució amfitriona fins a l'últim dia de l'últim període acadèmic, o, en el cas de participants visitants en institucions dels EUA, fins a la seva sortida definitiva dels Estats Units.

El cost de l'assegurança mèdica no està inclòs en les prestacions d'ISEP i anirà a càrrec del participant.

4. Sortida dels participants del país amfitrió

ISEP no serà utilitzat pels participants com a vehicle per a la immigració il·legal. La institució contractant i ISEP acorden que tots els participants d'ISEP hauran d'abandonar el país amfitrió un cop finalitzat l'intercanvi d'ISEP i no més tard de la data de venciment del seu visat, tret que les autoritats d'immigració els hagin concedit un permís escrit per romandre al país. En cas que un participant no abandoni el país abans de vèncer el visat, la institució contractant s'obliga a col·laborar amb les autoritats competents per disposar que el participant abandoni el país. Si les autoritats concedeixen a un participant permís per romandre al país, per motius diferents de l'intercanvi d'ISEP, s'extingiran les responsabilitats de la institució contractant i d'ISEP.

VI. Vigència del conveni

1. Durada del conveni

Aquest conveni entre la institució contractant i ISEP romandrà en vigor mentre no sigui rescindit explícitament i per escrit per cap de les parts.

2. Rescissió del conveni

El present conveni podrà ser rescindit mitjançant notificació per escrit de qualsevol de les parts. La rescissió es farà efectiva en la data sol·licitada en la notificació, llevat que hi hagi intercanvis en curs en aquell moment, cas en el qual la rescissió no es farà efectiva fins que hagi finalitzat l'intercanvi de l'últim participant.

En cas que existís un desequilibri d'intercanvis en el moment de la rescissió:

- si la institució contractant ha enviat fora més participants dels que ha rebut, la institució haurà de satisfer les seves obligacions d'intercanvi mitjançant l'acceptació de participants visitants fins que s'hagi corregit el desequilibri;

- si la institució contractant ha rebut més participants dels que ha enviat, tindrà dret a enviar els seus participants sense acceptar-ne més de visitants fins que s'hagi corregit el desequilibri. Aquest dret s'extingirà si la institució no presenta candidats dins un termini d'un any a partir de la data de rescissió.

Si la institució contractant es dóna de baixa d'ISEP després d'haver abonat la quota de membre institucional, ISEP no exigirà un nou pagament de la quota si la institució s'hi torna a donar d'alta en un termini de dotze (12) mesos a partir de la data de rescissió.

3. Resolució de disputes

Com a programa d'intercanvi internacional, ISEP es basa en la confiança i la bona fe mútues de totes les institucions que hi participen. En cas de disputes, les parts cercaran una solució amistosa. Qualsevol acció legal que sorgeixi de l'acord sobre les Condicions de Participació es dirimirà exclusivament en els tribunals del Districte de Colúmbia dels Estats Units.

La institució contractant s'obliga a acatar les normes i els procediments que regeixen els intercanvis d'ISEP tal com s'exposen en les Condicions de Participació anteriors i es detallen en el Manual del Coordinador d'ISEP, i l'International Student Exchange Program s'obliga a admetre la institució contractant amb tots els drets i privilegis d'una institució membre.

 

Signatura per la Universitat de les Illes Balears
Nom: Avel·lí Blasco
Càrrec: Rector

Signatura per ISEP
Nom: Mary Anne Grant
Càrrec: Presidenta i directora executiva

Data: _20 de novembre de 2006_________ Data: 15 de febrer de 2007________

* Perquè quedi expressat el compromís de tota la institució amb l'International Student Exchange Program, es prega que aquest document sigui signat pel gerent o pel principal càrrec administratiu de la institució.

S'ha adjuntat alguna esmena a aquest conveni? Per favor, marcau el que correspongui:

Sí _______No______

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).