Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Pla operatiu del Conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, la Fundació Rigoberta Menchú Tum, la Fundació Iberostar, la Fundació Sa Nostra i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 15 de desembre de 2006

COMPAREIXEN

L'Hble. Sra. Encarnación J. Pastor Sánchez, consellera d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i presidenta de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, en virtut del Decret 38/2006, de 7 d'abril, que intervé en aquest acte per compte i en representació d'aquesta agència, atenent les facultats que li són atribuïdes en l'article 5.1 i 2 del Decret,

La Sra. Rigoberta Menchú Tum, premi Nobel de la pau l'any 1992 i presidenta de la Fundació Rigoberta Menchú Tum,

L' Il·lustríssim Senyor José Manuel Sierra Álvarez, tinent d'alcalde l'Ajuntament de Palma,

El Sr. Fernando Miguel Martos Mackow, vicepresident de la Fundació IBEROSTAR,

El Sr. Andreu Ramis Puig-gros, director gerent de la Fundació SA NOSTRA,

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta universitat, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta Universitat.

Les parts compareixents es reconeixen mútuament plena legitimació, capacitat i representació per signar aquest Pla operatiu i a aquests efectes

EXPOSEN

Pel Decret 38/2006, de 7 d'abril, es crea l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB) amb la finalitat de dur a terme la política de la Conselleria competent en matèria de cooperació per al desenvolupament, que completa l'actuació de la Direcció General de Cooperació, amb mesures de foment i suport de les accions per al desenvolupament dels països empobrits que facin els agents de la cooperació definits a l'article 29 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament.

A fi d'exercir coordinadament determinats projectes de cooperació, el dia 7 de desembre del 2005 el Molt Honorable President del Govern de les Illes Balears, la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma, la presidenta de la Fundació Rigoberta Menchú Tum, el president de la Fundació IBEROSATAR i el president de la Fundació SA NOSTRA van subscriure un acord marc de col·laboració en matèria de cooperació entre totes les entitats, que preveu en l'acord tercer punt b) la identificació conjunta d'iniciatives per poder dur a terme l'execució i el finançament de projectes, en concret, el finançament d'un projecte en l'àmbit de l'educació a Guatemala.

Assabentada de la signatura d'aquest conveni marc de col·laboració, la Universitat de les Illes Balears va sol·licitar-hi formalment la seva adhesió i participació, i va rebre l'aprovació de totes les parts, per la qual cosa es va signar un annex amb la seva incorporació en data 8 de setembre de 2006.

Atès el punt esmentat de l'acord, la presidenta de la Fundació Rigoberta Menchú Tum va remetre el Programa UTZILAL TIJONIKEL per a la construcció d'instal·lacions per a l'impuls de l'educació mitjana i superior a la conca del llac Atitlán i va sol·licitar la col·laboració econòmica de totes les parts que hi intervenen per un import de 76.333,00 ¿, import destinat a la realització de tasques pendents, la col·locació del sostre al saló d'usos múltiples, les instal·lacions elèctriques, l'habilitació de serveis sanitaris, les instal·lacions d'aigua i drenatge, la col·locació de pisos, portes i finestres; i també es preveu l'adquisició de 140 escriptoris i 15 ordinadors. És per això que es va examinar la sol·licitud i es van reunir les parts col·laboradores a fi d'acordar quina seria l'aportació econòmica i tècnica de cada una, i tot això queda reflectit a l'acta de la reunió del dia 8 de setembre del 2006.

I, per tot el que s'exposa, tenint en compte la sintonia d'objectius i la complementarietat dels mecanismes concurrents per a la seva concessió, les parts intervinents coincideixen a instrumentar el Pla operatiu següent, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Durant la vigència del Pla operatiu totes les parts es comprometen a aconseguir els objectius i a dur a terme el projecte esmentat.

Les especificacions tècniques i el detall de la formulació del projecte es detallen en el Programa de sol·licitud com a annex a aquest Pla operatiu.

Segona . Aquest Pla operatiu s'emmarca en el Programa general per implantar el centre per a l'educació mitjana i superior UTZILAL TIJONIKEL, concretament la part de la construcció de la fase II, per un import total de 76.333 ¿.

Tercera . Es preveu crear una comissió de seguiment del Pla operatiu format per un representant de cada una de les entitats cedents. Així mateix, les parts acorden que el representant de la Fundació IBEROSTAR és l'interlocutor amb la Fundació Rigoberta Menchú Tum.

Quarta . Distribució econòmica i tècnica:

1. L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears col·labora en aquest projecte mitjançant l'aportació de la quantitat de 31.333,00 ¿, i n'ha de fer la transferència a l'entitat beneficiària abans del 31 de desembre del 2006.

2. L'Ajuntament de Palma col·laborarà en el projecte mitjançant l'aportació de la quantitat de 10.000 euros, i la transferència es farà una vegada l'entitat beneficiària hagi justificat l'aplicació al projecte que es preveu a l'apartat «Exposició» que precedeix aquestes clàusules del 80% de les aportacions rebudes de l'ACIB.

3. La Fundació IBEROSTAR col·laborarà en el projecte sol·licitat mitjançant l'aportació de la quantitat de 10.000 euros, i la transferència es farà una vegada l'entitat beneficiària hagi justificat l'aplicació al projecte que es preveu a l'apartat «Exposició» que precedeix aquestes clàusules del 80% de les aportacions rebudes de l'ACIB.

4. La Fundació Sa Nostra col·laborarà en el projecte sol·licitat mitjançant l'aportació de la quantitat de 25.000 euros, amb càrrec al seu pressupost de l'any 2006, que es farà efectiva una vegada l'entitat beneficiària hagi justificat l'aplicació al projecte que es preveu a l'apartat «Exposició» que precedeix aquestes clàusules del 80% de les aportacions rebudes de l'ACIB.

5. I la Universitat de les Illes Balears participarà en el diagnòstic de la realitat educativa de la zona del llac Atitlán i en el disseny d'estudis d'educació superior, amb especial atenció a la formació en línia de mestres. Aquesta participació es realitzarà mitjançant ajuda tècnica i aportació financera, en concepte de despeses de desplaçament, estada i altres aportacions requerides per a la realització de les activitats esmentades, per una quantia no inferior a 10.000 euros. Per això es posaran directament en contacte amb la Fundació Rigoberta Menchú Tum amb el fi de concretar cada una de les actuacions i el període corresponent. Com a interlocutor amb la Fundació Rigoberta Menchú Tum, tal com s'indica a la clàusula tercera, la Fundació IBEROSTAR haurà de ser informada dels dits contractes per la Universitat de les Illes Balears. Posteriorment la Universitat de les Illes Balears farà una proposta que haurà d'aprovar el comitè de seguiment.

Cinquena . L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB), la Fundació IBEROSTAR, l'Ajuntament de Palma i la Fundació SA NOSTRA han de fer efectives les seves aportacions, mitjançant transferència bancària, a un compte de la Fundació Rigoberta Menchú Tum dins dels termes pactats en la clàusula quarta d'aquest Pla operatiu. Les dades del compte beneficiari són 0075 1242 02 0600026091 de l'entitat financera Banco Popular, a la seva oficina número 1242 de la capital d'Espanya.

Sisena . Aquest Pla operatiu té vigència des del dia de la seva signatura fins al 31 de desembre del 2008.

Setena . La Fundació Rigoberta Menchú Tum ha de presentar a la comissió de seguiment informes semestrals que incloguin una memòria tècnica i una d'econòmica relatives a la implantació del projecte en aquell període, incloent-hi les factures i altres documents justificatius.

Quan s'acabi el projecte, i en un termini màxim de sis mesos, la Fundació Rigoberta Menchú Tum ha de presentar una memòria tècnica i econòmica final de tot el projecte, amb una valoració global d'aquest. A la memòria econòmica cal adjuntar com a annexos les factures i altres documents justificatius pendents.

Vuitena . La Fundació Rigoberta Menchú Tum ha de comunicar a la comissió de seguiment, tan aviat com sigui possible, qualsevol circumstància sobrevinguda o de força major que exigeixi una modificació substancial del projecte aprovat i n'ha de sol·licitar la seva modificació abans que aquesta s'implanti.

Novena . En consideració a les prestacions rebudes, l'entitat beneficiària, la Fundació Rigoberta Menchú Tum, es compromet a:

  1. Esmentar en acte públic, tant a les Illes Balears com a la República de Guatemala, les aportacions rebudes de les entitats de les Illes Balears.
  2. Col·locar plaques commemoratives amb els noms i els logotips de les entitats finançadores.
  3. Convidar les entitats finançadores a l'acte d'inauguració que es farà una vegada s'acabi l'execució del projecte sol·licitat.

Desena . S'eximeix la Fundació Rigoberta Menchú Tum de l'obligació de constituir aval per la quantitat que s'avança, d'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament de les Illes Balears.

Onzena . Qualsevol controvèrsia en la interpretació o l'aplicació d'aquest Pla operatiu s'ha de resoldre amistosament mitjançant la consulta i la negociació entre les parts.

I, com a prova de conformitat, les parts compareixents signen en el lloc i la data que s'assenyala a l'encapçalament.

Per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears,

Encarnación J. Pastor
Presidenta

Per la Fundació Rigoberta Menchú Tum,

Rigoberta Menchú Tum
Presidenta

Per la Fundació Sa Nostra,

Andreu Ramis
Director gerent

Per la Fundació Iberostar,

Fernando Miguel Martos
Vicepresident

Per l'Ajuntament de Palma,

Margalida Ferrando
Regidora

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).