Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a la cessió de l'ús de l'edifici de l'antiga Comandància Militar per ampliar la Seu de la UIB a l'illa d'Eivissa

Eivissa, 2 de març de 2007

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Sr. Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en representació d'aquesta institució, nomenat en la sessió plenària d'aquesta institució dia 5 de juliol de 2003.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta universitat, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

EXPOSEN

Que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera és titular en ple domini de l'edifici situat al lloc conegut com es Soto, antiga comandància militar (ciutat d'Eivissa), de planta baixa més dues plantes pis i amb un total de 2.088m 2 construïts, sense comptar les golfes. Aquest edifici pertanyia al Ministeri de Defensa fins a la seva adquisició, el dia 15 de desembre de 2005, per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Té adscrita una parcel·la circumdant, també propietat del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de 2.257,69m 2 amb zona d'aparcament cobert.

Que la Universitat de les illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera consideren interessant instal·lar en aquest edifici una ampliació de la seu de la Universitat d'Eivissa que actualment té la UIB al carrer de Bes, núm. 9, d'aquesta Ciutat.

Per tot això,

ACORDEN

PRIMER.- Que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, adaptarà l'edifici de l'antiga Comandància Militar per acollir estudis universitaris. Aquesta adaptació consistirà en:

  1. La realització de les obres de reforma i condicionament de l'edifici de l'antiga Comandància Militar, per adaptar-lo a les necessitats acadèmiques i administratives de la UIB, entre les quals s'ha de citar la instal·lació d'ascensors, la insonorització de les aules, l'adaptació d'espais per a laboratoris i els sistemes de climatització, segons el projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Insular i aprovat pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, amb el vistiplau de la UIB.
  2. La contractació, llicència, gestió i direcció dels expedients d'obres.
  3. L'aportació de l'equipament informàtic, els serveis audiovisuals i la instal·lació de la xarxa de comunicacions per a la realització de les videoconferències, així com el mobiliari i la resta d'equipament necessari per al bon funcionament de l'extensió universitària.

SEGON.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera cedirà l'ús de 2.042,95 m2. útils, incloses les zones comunes, de l'edifici corresponent a la primera fase de construcció del projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Insular i aprovat pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, amb el vistiplau de la UIB, a l'esmentada universitat durant un termini de trenta anys, perquè pugui ampliar la seua seu a Eivissa i impartir-hi titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior, tot reservant-se per al seu ús la resta de la part de l'edifici no cedida.

Una vegada sigui executada la segona fase de construcció de l'esmentat projecte tècnic es podrà ampliar la cessió d'ús de la resta de l'espai edificat.

TERCER.- La UIB es compromet, sempre que hi hagi finançament adient del Govern de les Illes Balears i les autoritzacions acadèmiques pertinents, a impartir a l'esmentat edifici, entre d'altres, estudis o titulacions universitaris relacionats amb l'ecosistema marí amb el compromís de fer-ho de manera presencial i centralitzada a l'illa d'Eivissa.

QUART.- La UIB es compromet a iniciar la implantació dels estudis universitaris a l'edifici de l'antiga Comandància Militar, en el moment que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera hagi enllestit les obres de reforma i les instal·lacions necessàries per impartir-hi docència.

CINQUÈ.- La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

  1. Córrer amb les despeses generals de manteniment i conservació que generi l'immoble incloses les dels ascensors i la climatització, en la part que estigui destinada a usos universitaris.
  2. L'aportació dels llibres per a la creació d'una biblioteca
  3. Córrer amb totes les despeses del personal de la seu de la UIB a Eivissa.

SISÈ.- Amb petició prèvia, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera podrà utilitzar les dependències de l'edifici de l'antiga Comandància Militar, sempre que no obstaculitzi les activitats acadèmiques de la UIB que s'hi desenvolupin.

SETÈ.- . L'immoble revertirà al Consell Insular d'Eivissa i Formentera si el bé cedit no es destinàs a l'ús convingut, sense dret a cap indemnització.

VUITÈ .- El present conveni, i en concret la cessió en ús s'extingirà en expirar el termini al·ludit a la clàusula segona. En qualsevol cas es podrà fer una ampliació de comú acord entre el Consell Insular i la UIB i s'entendrà ampliat per períodes anuals sempre que el Consell Insular no reclami l'immoble amb un any d'antelació.

I, en prova de conformitat signen el present conveni en el lloc i la data esmentats, en triplicat exemplar i a un sol efecte.

El President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

Hble. Sr. Pere Palau Torres

El Rector de la Universitat de les Illes Balears

Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).