Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni de col·laboració entre Laboratoris SANIFIT, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de març de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Joan Perelló Bestard i el senyor Bernat Isern Amengual, administradors solidaris de Laboratoris Sanifit, SL, empresa de la qual actuen en qualitat de representants, inscrita oficialment en el Registre Mercantil de Palma al tom 2094, llibre 0, foli 120, full PM-48801.

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts firmaren amb data 26 de juliol de 2006 un conveni de col·laboració (Ref. 1347).

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Que la durada del conveni de col·laboració entre Laboratoris Sanifit, SL, i la Universitat de les Illes Balears (Ref. 1347) és de quatre anys, a comptar del 26 de juliol de 2006.

Segon . Que una vegada expiri aquest termini, aquest conveni es renovarà de forma automàtica per períodes iguals de quatre anys, mentre sigui vigent algun contracte de cessió/llicència de patents.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, es subscriu al lloc i en la data indicats el present annex a l'acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos de redactats en català i dos en castellà: en queda un exemplar en cada idioma en poder de cada una de les parts.

Per Laboratoris Sanifit, SL,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Perelló
Administrador solidari

Bernat Isern
Administrador solidari

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).