Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració en matèria de voluntariat entre ------------------------------------ i la Universitat de les Illes Balears. Programa estades solidàries

Palma,

D'una part, la vicerectora de Relacions Exteriors de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Excel·lentíssima Senyora Francesca Salvà Mut (Resolució 6179/2003, de 14 de maig, FOU núm. 219, de 16 de maig), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció el 26 d'octubre de 2004.

I de l'altra, el/la (càrrec/entitat), senyor/a¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿., amb domicili legal a ¿¿¿¿¿¿¿¿¿..,¿¿¿¿¿..

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que (nom de l'entitat) és una entitat privada sense ànim de guany, que desenvolupa la seva tasca en l'àmbit d ------------------------------------- i que desenvolupa part de les seves activitats mitjançant la feina desinteressada de persones voluntàries.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el programa Estades solidàries de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, pretén contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat.

Tercer . Que ambdues parts assumeixen i comparteixen els principis fonamentals recollits a la Declaració Universal sobre el Voluntariat de 1990.

ACORDEN

Primera. Objectius

Desenvolupar accions conjuntament en l'àmbit del voluntariat en cooperació al desenvolupament mitjançant el programa Estades solidàries.

Segona. Tipus i àrees de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclourà:

  1. Participació per part de -------------------- com a entitat d'acollida de voluntaris/àries de la UIB, en el marc del programa d'Estades solidàries.
  2. Gestió i coordinació per part de la UIB com a entitat d'enviament de voluntaris.
  3. Altres, de mutu acord entre les parts.

Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d'actuació de cadascuna de les entitats en el seu propi àmbit.

Tercera. Compromisos de les parts

  1. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

- Gestionar i coordinar la realització del programa Estades solidàries mitjançant la seva Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
- Fer-se càrrec de les despeses derivades de l'allotjament, la manutenció i l'assegurança de viatge de les persones participants durant el període de durada de les activitats de voluntariat, en el marc del present conveni.

b. L'entitat XXXXXXXXXXXXXXX s'obliga a:

- Integrar les persones participants en el programa Estades solidàries en la realització de les tasques de voluntariat pròpies de l'entitat prèviament acordades.
- Assignar una persona com a tutora de l'activitat.
- Facilitar la logística i el monitoratge del conjunt de l'activitat, que inclourà la recerca d'allotjament i manutenció per a les persones participants durant el període de durada de les activitats de voluntariat.
- Detallar el pla d'activitats a desenvolupar.

Quarta. Condicions financeres

El comprimís financer assumit entre les institucions amb la firma d'aquest acord es detalla a l'annex 1.

Cinquena. Coordinació i seguiment

Cada una de les parts nomenarà un membre de la seva organització per dur a terme les funcions següents:

  1. Concretar l'oferta de places de voluntariat i altres accions que es realitzin en el marc del conveni.
  2. Dur a terme el seguiment de les accions realitzades en el marc del present acord.
  3. Difondre les accions que es duen a terme.

Sisena. Vigència i durada

El present acord de col·laboració entre en vigor el dia que es firmi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

Les condicions financeres, marcades a l'apartat quatre, s'acordaran anualment amb la firma de l'annex corresponent a les condicions específiques de cada edició.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesca Salvà
Vicerectora

 

Diligència

El present model d'acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).