Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Barceló i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, Rafael Torra Torreguitart amb DNI 33873103Z, director general de la Fundació Barceló (FB), com a representant d'aquesta, amb domicili social a Palma (Mallorca), c/ San Jaume 4 i amb CIF G-07455868.

I de l'altra, Avel·lí Blasco Esteve, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector de la Universitat dels Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, amb CIF Q0718001-A.

Les dues parts, en el caràcter amb què intervenen, es reconeixen recíprocament plena capacitat jurídica per subscriure el present conveni de col·laboració, vinculat a l'execució del projecte d'investigació "Estudis sobre la prevenció del desenvolupament de calcificacions cardiovasculars en pacients dialitzats. Avaluació comparativa dels efectes del fitat i de dos bisfofonats d'aplicació clínica actual" i

MANIFESTEN

1. Que el doctor Fèlix Grases, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Analítica, va presentar l'esmentat projecte d'investigació, el pressupost total del qual és de 151.200 euros, amb la finalitat que la Fundació Barceló aprovàs el patrocini per poder-lo realitzar.

2. Que el projecte serà executat per un equip científic pertanyent al Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, compost pel doctor Fèlix Grases Freixedas, com a investigador principal, i la doctora Antònia Costa Bauzà, el doctor Rafael Maria Prieto Almirall, el doctor Joan Perelló Bestard, el senyor Bernat Isern Amengual, la senyora Maria del Pilar Sanchis Cortès, el doctor Ramón García González, la doctora Ana M. García Raja i la doctora Margalida Ramis Barceló.

3. Que la Fundació Barceló, en una clara aposta de suport als projectes d'investigació mèdica sobre assumptes d'especial interès per a la comunitat balear, liderats per equips de reconegut prestigi, ha decidit aprovar el patrocini i finançament de l'esmentat projecte d'investigació, l'execució del qual està prevista en el període de cinc anys.

4. Que una vegada desglossat el pressupost total del projecte d'investigació presentat en els cinc anys del seu desenvolupament, les quantitats per cadascun dels exercicis són les que s'indiquen:

Any 2007 34.000 euros
Any 2008 31.600 euros
Any 2009 31.600 euros
Any 2010 34.000 euros
Any 2011 20.000 euros

5. Que una vegada posats de comú acord, estableixen els següents

PACTES

Primer . L'objecte principal d'aquest acord de la Fundació Barceló amb la UIB és donar suport i ajuda financera a la consecució i realització del projecte d'investigació "Estudis sobre la prevenció del desenvolupament de calcificacions cardiovasculars en pacients dialitzats. Avaluació comparativa dels efectes del fitat i de dos bisfofonats d'aplicació clínica actual" en les distintes fases.

Segon . Els objectius, metodologia, pressupost i resultats esperats del projecte són els que s'inclouen al document adjunt, que s'annexa a aquest conveni de col·laboració, degudament signat per ambdues parts.

Tercer . La Fundació Barceló transferirà a la UIB, al compte corrent a nom d'aquesta institució i en els terminis que s'indiquen les quantitats següents

Any

Febrer

Abril

Juliol

Octubre

2007

8.500 ¿

8.500 ¿

8.500 ¿

8.500 ¿

2008

7.900 ¿

7.900 ¿

7.900 ¿

7.900 ¿

2009

7.900 ¿

7.900 ¿

7.900 ¿

7.900 ¿

2010

8.500 ¿

8.500 ¿

8.500 ¿

8.500 ¿

2011

5.000 ¿

5.000 ¿

5.000 ¿

5.000 ¿

Quart . Els esmentats imports seran gestionats per la UIB per al propòsit específic del projecte de referència, i la UIB remetrà a la Fundació Barceló justificant o rebut de totes les quantitats que n'hagi rebut.

Cinquè . El IUNICS comunicarà i justificarà a la Fundació Barceló qualsevol canvi que es pugui produir en l'execució del projecte. Els canvis quedaran subjectes a l'acceptació de la Fundació Barceló.

Sisè . El termini d'execució del projecte objecte del present conveni és de cinc anys des que s'hagi firmat.

Setè . El IUNICS es compromet a informar periòdicament la Fundació Barceló del desenvolupament del projecte fins a la seva finalització. Així, el IUNICS informarà la Fundació Barceló dels avenços del projecte mitjançant la tramesa d'un informe anual, descriptiu de les actuacions desenvolupades a l'empara del present conveni, i un dossier de premsa on figurin les activitats de comunicació i difusió del projecte, així com la documentació necessària que permeti avaluar la col·laboració de la Fundació Barceló amb el IUNICS. L'esmentat informe serà presentat a la Fundació Barceló durant el mes de gener següent a la finalització del període anual de què s'ha d'informar.

Vuitè . A la finalització del projecte, motiu d'aquest conveni, el IUNICS presentarà a la Fundació Barceló un informe final complet del bon desenvolupament del projecte, tant des del punt de vista tècnic com pel que fa a la justificació econòmica. L'informe ha de contenir l'evidència que s'han complert completament els objectius descrits a la proposta de projecte presentada a la Fundació Barceló.

Novè . A la informació relativa al projecte, difosa pel IUNICS, s'exposarà la participació i col·laboració de la Fundació Barceló mitjançant la inserció del seu logo, i s'ha de fer una menció explícita de manera destacada del patrocini de la Fundació Barceló. Tant en les diferents publicacions com en les successives presentacions dels treballs relacionats amb el projecte, el IUNICS es compromet a incloure la menció i el logo. La Fundació Barceló, d'acord amb el IUNICS, pot participar en les trobades que es realitzin per fer el seguiment del projecte.

Desè . El IUNICS dóna la seva autorització explícita a la Fundació Barceló per realitzar la divulgació dels treballs en els actes en què ho consideri oportú.

Onzè . Qualsevol diferència o conflicte entre les parts signants d'aquest document serà sotmès a arbitratge del Col·legi d'Advocats de les Balears. Si per qualsevol causa s'ha d'acudir als tribunals, les parts se sotmeten als de Palma.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, estès en quatre exemplars, dos redactats en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Barceló,

Rafael Torra
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).