Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consell General del Poder Judicial en matèria de formació en dret civil balear, així com la seva acreditació

Palma, 26 de gener de 2007

REUNITS

D'una part, la Honorable Senyora Maria Rosa Estaràs Ferragut, en qualitat de Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals, en virtut del Decret 27/2003, de 26 de novembre, del President de les Illes Balears, pel que s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, de conformitat amb el Decret 25/2003, de 24 de novembre, del President de les Illes Balears pel que es delega en els titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords de cooperació.

D'una altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Luis Aguiar de Luque, com a vocal del Consell General del Poder Judicial, que actua en nom i representació del Consell General del Poder Judicial.

EXPOSEN

 1. Que el Dret civil propi de les Illes Balears, contingut al Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears i de les normes civils aprovades pel Parlament de les Illes Balears, constitueix, de totes les manifestacions de capacitat d'autonormació de les Illes Balears, la que predica amb especial intensitat aspectes relatius a la singularitat i l'arrelament.
 2. Que de l'examen dels articles 10.23 i 50 de l'Estatut d'Autonomia, de conformitat amb l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola, resulta indiscutible que les Illes Balears tenen la competència exclusiva en la conservació, la modificació i el desenvolupament del Dret civil propi, com també que aquest és el dret que s'ha d'aplicar preferentment en el territori de les Illes Balears.
 3. La realitat social balear actual compromet i obliga les persones que constitueixen la comunitat jurídica general i, de manera especial, per la destacada posició que tenen, els jutges i magistrats destinats al territori balear al coneixement de les normes i principis que conformen el Dret civil balear. Aquesta necessitat ha estat recollida per l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia quan disposa que són mèrits preferents per cobrir places de jutges i magistrats a les Illes Balears l'especialització en Dret civil propi de les Illes i el coneixement del català.
 4. També s'ha fet ressò d'aquesta necessitat el títol III del Reglament 1/1995, de 7 de juny, de la carrera judicial, en la redacció feta per l'Acord de 25 de febrer de 1998 del Ple del Consell General del Poder Judicial, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual s'estableixen els criteris de valoració del Dret civil foral com a mèrit preferent en els concursos per als òrgans jurisdiccionals de les comunitats autònomes en desenvolupament de l'article 341.2 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
 5. La Llei orgànica del Poder Judicial, a l'article 107.4, atribueix al Consell General del Poder Judicial, entre d'altres competències, l'exclusiva responsabilitat en la formació i el perfeccionament dels jutges i magistrats, sens perjudici del que s'estableix a l'article 434.2 respecte de la col·laboració d'altres organismes.
 6. L'article 111 del Reglament de la carrera judicial disposa als apartats 1 i 2:

  «Los miembros de la Carrera judicial que deseen alegar como mérito preferente en los concursos de traslado el conocimiento del derecho civil especial o foral de una Comunidad Autónoma solicitarán al Consejo General del Poder Judicial su reconocimiento a esos solos efectos.

  »Con la solicitud aportarán un título oficial, expedido por la autoridad académica competente, que acredite dicho conocimiento. Mediante los correspondientes convenios con las Universidades y Comunidades Autónomas podrá procederse a la determinación de los títulos oficialmente reconocidos a estos fines y al establecimiento, en su caso, de las actividades de formación destinadas a la obtención de dichos títulos.»

 1. D'acord amb l'informe elaborat per la Comissió d'Estudis i Informes del Consell General del Poder Judicial, aprovat pel Ple que d'aquest òrgan del dia 14 d'octubre de 1998 i en relació amb la suficiència dels títols oficials expedits per l'autoritat acadèmica competent, s'ha de considerar com a nivell acadèmic mínim exigible el de 12 crèdits (120 hores), tenint en compte l'abast i la complexitat del Dret civil que s'hagi de conèixer, en aquest cas, el de les Illes Balears.
 2. La Universitat de les Illes Balears disposa a la seva oferta acadèmica de cursos de Dret civil balear. Aquesta universitat, que és l'única de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma balear, té la titulació oficial que acredita el coneixement del Dret civil balear, el Títol de Postgrau d'Expert en Dret Civil Balear.

Atès tot això, les parts acorden de signar el present conveni de col·laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni té per objecte fer possible que els jutges i magistrats segueixin el curs de postgrau d'Expert en Dret Civil Balear, de 12 crèdits (120 hores), modalitat en línia, impartit per la Universitat de les Illes Balears, el programa del qual s'adjunta com a annex 2 del present conveni.

Segona . La Universitat de les Illes Balears es compromet a reservar les places suficients, com a màxim 50, per a aquells jutges i magistrats que desitgin matricular-se i participar en el curs amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el reglament que la Universitat de les Illes Balears ha establert. Quan el curs finalitzi, la universitat ha d'enviar a l'òrgan del Consell General del Poder Judicial que sigui competent, un informe sobre el desenvolupament, l'aprofitament i la qualificació del mateix.

Tercera . El Govern de la comunitat autònoma es compromet a cobrir el 50%, fixat en 16.728 euros, de les despeses que es derivin del seguiment del curs per part dels jutges i magistrats admesos, d'acord amb les condicions dels annexos 1 i 3 del present conveni.

Quarta . El Consell General del Poder Judicial es compromet a cobrir el 50%, fixat en 16.728 euros, de les despeses que es derivin del seguiment del curs per part dels jutges i magistrats admesos, d'acord amb les condicions dels annexos 1 i 3 del present conveni.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears es compromet a posar la plataforma virtual de formació del Campus Extens Formació Contínua i la direcció del curs, per a la impartició i el seguiment dels curs d'Expert en Dret Civil Balear (12 crèdits) en línia.

Sisena . Es constitueix una comissió de seguiment per tal de garantir que la coordinació i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració siguin adequats, la qual serà formada per dos representants del Govern de les Illes Balears, dos representants del Consell General del Poder Judicial i dos representants de la Universitat de les Illes Balears.

Les seves funcions són:

1. Interpretar i resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució del present conveni.
2. Fer el seguiment i l'avaluació del seu desenvolupament.
3. Proposar la revisió i/o modificació del conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Setena . Aquest conveni es pot resoldre totalment o parcialment pels motius següents:

 • Per l'incompliment de qualsevol de les clàusules del conveni.
 • Per l'acord unànime de les parts signatàries.

Vuitena . Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva formalització, i és prorrogable tàcitament per dos anys naturals sempre que alguna de les parts no el denunciï expressament amb una antelació superior a tres mesos a la data de la seva expiració.

De conformitat amb el que s'ha expressat anteriorment i perquè tingui els efectes que pertoquin, en exercici de les funcions de les quals les parts són titulars, signen aquest acord en tres exemplars, al lloc i en la data assenyalats ut supra .

Pel Govern de les Illes Balears,


M. Rosa Estaràs
Vicepresidenta i consellera
de Relacions Institucionals

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Pel Consell General del Poder Judicial,

Luis Aguiar
Vocal

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).