Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 15 de gener de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Albert Violant i Holz, president de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX (en endavant, SBM-XEIX), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, d'associacions, per la qual s'aproven els Estatuts de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, amb adreça social al carrer Martí Rubí núm. 37 alts (07141 Sa Cabaneta), amb número d'identificació fiscal G57367203.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN

Que la Universitat és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització de la societat.

Que la SBM-XEIX neix el 24 de maig de 2005 i es constitueix com una associació sense finalitats lucratives, i té els objectius següents:

  1. Contribuir a la promoció i divulgació del coneixement de les matemàtiques en tots els estaments de la societat de les Illes Balears.
  2. Contribuir a millorar tots els aspectes que incideixen en l'ensenyament de les matemàtiques, tant en l'àmbit educatiu com en qualsevol altre àmbit fora de l'entorn escolar o acadèmic.

Que ambdues institucions comparteixen interessos comuns pel que fa a la potenciació i l'augment de la qualitat de l'ensenyament i a la difusió social de les Matemàtiques al nostre país, i que, per tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. Que és d'interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.

Per tant, acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . La SBM-XEIX i la UIB podran organitzar conjuntament i en col·laboració, actes o activitats que siguin d'interès mutu.

Segona . La SBM-XEIX promourà la presència de la UIB en totes les comissions que treballin en l'àmbit de les relacions entre la Universitat i l'ensenyament secundari.

Tercera . La UIB promourà igualment, sempre que sigui possible, la presència de la SBM-XEIX a les diferents comissions que treballin en l'àmbit de les relacions entre la Universitat i l'ensenyament secundari.

Quarta . La SBM-XEIX facilitarà i canalitzarà la transmissió d'informacions de la UIB que puguin ser d'interès del col·lectiu de socis de la SBM-XEIX a través de la seva llista de correu i, alhora, la UIB facilitarà i canalitzarà un servei recíproc a través de les seves llistes de distribució. Així mateix, la UIB autoritza la SBM-XEIX a fer difusió de la seva existència i els seus objectius entre el professorat universitari i a totes aquelles persones interessades a donar-li suport.

Cinquena . La UIB facilitarà a la SBM-XEIX, sempre que sigui possible, l'ús d'un local a l'edifici on s'imparteixin els estudis de Matemàtiques, a l'efecte que s'hi pugui reunir la Junta Directiva de la societat.

Sisena . La UIB col·laborarà econòmicament en les despeses de les activitats que s'organitzin conjuntament entre aquesta i la SBM-XEIX, en els termes que es defineixen a l'acord o protocol que reguli l'activitat de què es tracti.

Setena . La SBM-XEIX donarà una còpia a la biblioteca de la UIB dels llibres i publicacions propis que dugui a terme.

Vuitena . La UIB facilitarà als socis de la SBM-XEIX l'accés als serveis i ofertes universitàries en les mateixes condicions de què gaudeixen els alumnes de postgrau o de doctorat de la UIB (préstec bibliotecari, targeta de promocions universitàries, instal·lacions esportives, etc.).

Novena . La UIB donarà suport gratuïtament a través del servei de conferència virtual a les reunions de les assemblees generals i juntes insulars de la SBM-XEIX, d'acord amb les disponibilitats del servei.

Desena . Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys i es prorrogarà automàticament, si cap de les parts no el denuncia.

Són causes de rescissió del conveni:

  1. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

  2. Denúncia d'una de les parts, efectuada amb una antelació mínima de tres mesos.

  3. Les generals establertes per la legislació vigent.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Per la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX,

Albert Violant
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).