Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears pel desenvolupament d'un pla d'actuació conjunta per a la millora de la qualificació i inserció laboral dels universitaris de les illes balears.

REUNITS

D'una banda, el conseller de Treball i Formació, Honorable Senyor Cristóbal Huguet Sintes, del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 13/2004, de 21 de maig, del president de les Illes Balears, actuant en representació de la conselleria de Treball i Formació, d'acord amb els decrets del president del Govern 1/2001, de 30 de març; 6/2002, d'11 d'octubre, i 25/2003, de 24 de novembre, de delegació de signatura als consellers competents i amb l'Acord del Consell de Govern, de 21 de novembre de 2003, també en matèria de delegació de competències als titulars de les conselleries,

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

MANIFESTAM

I. El Decret 11/2000, de 4 de febrer (BOIB núm. 21, de 17 de febrer), modificat pel Decret 54/2000, de 31 de març (BOIB núm. 42 ext., d'1 d'abril) i pel Decret 21/2003 de 7 de març (BOIB núm. 35, de 15 de març), regula els programes de formació professional ocupacional que es duguin a terme en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'article 4 del Decret estableix que l'execució d'aquests programes es durà a terme per la Conselleria de Treball i Formació, bé per mitjans propis, mitjançant els centres propis de formació, o bé mitjançant els centres de col·laboració. En el seu article 2, estableix que els programes, entre d'altres s'emmarcaran en desenvolupar polítiques actives per recolzar la integració professional dels joves, foment i millora dels sistemes de formació general i assessorament per tal de millorar l'accés i la integració al mercat de treball i desenvolupar la iniciativa empresarial.

II. La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic que desenvolupa el servei públic de l'educació superior. Per a tal fi, mitjançant Acord de la Junta de Govern d'aquesta Universitat, del dia 26 de febrer de 1996, i Acord del Consell Social de la mateixa del dia 29 de febrer de 1996. Va constituir la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) com a fundació de caràcter permanent amb l' objectiu de fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears a través del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), gestiona tots aquells temes relacionats amb l'orientació i inserció professional dels universitaris de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aportar a la societat persones amb un bon nivell de formació i amb capacitat d'actuar dins el teixit empresarial i social.

III. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren el dia 12 de juliol de 2000 un conveni marc de col·laboració en el qual el Govern, en l'àmbit de les seves competències, es manifesta interessat a dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la Universitat.

IV De l'anàlisi de necessitats, el Departament d'Orientació i Inserció Professional ha fet l'observació que la formació en matèria d'inserció professional no està inclosa dins els plans d'estudis de les diferents carreres universitàries. D'aquesta manera els titulats universitaris es troben que quan han de començar a cercar feina, no tenen informació sobre què és el que han de fer per trobar-la; això unit al fet que l'objectiu d'inserció professional dels universitaris troba importants dificultats en relació a la convergència dels objectiu acadèmics i les demandes efectives del mercat de treball, ja que per les característiques de l'economia balear, el sector empresarial de les Illes Balears no ha tingut la necessitat d'incorporar professionals titulats universitaris ja que la majoria de llocs de treball no necessiten una qualificació universitària.

V. En el mes de juny de 2005 es va aprovar per Consell de Govern un Pla d'Ocupació de les Illes Balears. En la seva línia estratègica segona, pel que fa al disseny de les polítiques d'aquest Pla d'Ocupació dirigides als joves estableix que buscaran prioritàriament garantir la seva integració laboral, atenent, entre d'altres al suport a l'autoocupació juvenil i foment de la capacitat emprenedora, en col·laboració amb el sistema educatiu de formació professional i l'universitari.

VI. Atès l'exposat, la Universitat de les Illes Balears ha plantejat a la conselleria de Treball i Formació la possibilitat d'executar un Pla d'actuació juntament amb aquesta Conselleria, per dur a terme les actuacions que s'enquadren en aquest conveni, amb el cofinançament del Govern de les Illes Balears, amb els següents objectius:

 • Contribuir a la qualificació dels usuaris del servei.
 • Desenvolupar vincles entre formació i mercat laboral.
 • Capacitar als usuaris del servei per a la seva inserció i estabilitat professional, proporcionant-los totes les eines i recursos necessaris per a facilitar-los aquest objectiu.
 • Divulgar la prevenció de riscos laborals

VII. Així mateix, al projecte es fa constar que la UIB, a través de la FUEIB, aporta el suport tècnic i l'estructura de gestió pel funcionament, coordinació i el seguiment de les diferents accions a realitzar, els seus locals i infrastructures, necessaris per a l'elaboració i execució del Pla, així com un import de 100.000¿.

VIII. Que la Universitat de les Illes Balears és l'única entitat que compte amb un Departament específic d'orientació i inserció professional exclusivament dirigit als titulats universitaris de les nostres Illes, i per tant, és l'única entitat amb capacitat i experiència suficient per dur a terme les accions emmarcades en aquest conveni.

IX. D'acord amb el que estableix l'article 2.3.e) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) no és aplicable aquesta Llei a les aportacions dineràries a favor d'altres administracions públiques o de les entitats que en depenen que s'hagin de fer efectives en virtut de plans i programes o de convenis de col·laboració formalitzats d'acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques, les quals s'han de regir per la legislació específica que els sigui aplicable.

X. D'acord amb l'article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), l'administració de la nostra comunitat pot subscriure convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències.

XI. Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 148, de 21 de juny), en virtut del que estableix el seu article 3.1.c. Com que es tracta d'un acord en què participa una administració pública, s'hi han d'aplicar les normes de dret administratiu que pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Per això,

PACTAM

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és la voluntat de treballar conjuntament ambdues administracions signants en el desenvolupament d'un pla d'actuació, destinat a programar i posar en marxa una sèrie d'actuacions adequades per acompanyar als universitaris en el seu procés d'inserció i millora professional, aconseguint millorar la seva qualificació, tot desenvolupant vincles entre la seva formació i el mercat laboral i capacitant-los per a la seva inserció i estabilitat professional, endemés de proporcionar totes les eines i recursos necessaris.

Les actuacions aniran dirigides a estudiants universitaris que, com a mínim, hagin superat el 50% dels crèdits o assignatures dels estudis, i titulats universitaris de la UIB i d'altres universitats, sempre que siguin residents a les Illes Balears.

Segon. Actuacions específiques

Per a la consecució dels objectius anteriors, les parts signants del present conveni acorden que la UIB, a través del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB, desenvoluparà i executarà les següents activitats:

 • Accions diagnostiques, informatives, de preinserció, analítiques, de recerca, de suport a la col·locació i de millora i manteniment de feina.
 • Tallers monogràfics grupals de temàtiques especifiques, consistent en:
 • Estratègies comunicatives en matèria d'inserció laboral (estratègies comunicatives, dret laboral: drets i deures dels treballadors).
 • Taules rodones sobre sortides professionals.
 • Trobades Universitat-Empresa per tal de definir els perfils més sol·licitats pels empresaris.
 • Accions de suport a l'autooupació juvenil i foment de la capacitat emprenedora dels estudiants i titulats universitaris.

Així mateix, la UIB elaborarà un vídeo d'animació de tres minuts de durada sobre la prevenció de riscs laborals per promoure la divulgació de la prevenció com a eina per evitar els accidents laborals. Els drets d'autor seran cedits a la conselleria de Treball i Formació amb caràcter exclusiu, així com els d'explotació, sense límit de temps ni d'àmbit territorial.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts

Per a l'execució del conjunt dels objectius anteriors les parts signants del present conveni assumeixen les següents responsabilitats:

 • La conselleria de Treball i Formació, mitjançant la direcció general de Formació, assumeix la funció de coordinació dels programes acordats amb el conjunt d'activitats que ve desenvolupant, per a la qual cosa establirà els mecanismes adients per a garantir la seva integració amb altres possibles serveis equivalents al conjunt del territori de les Illes Balears.
 • La Universitat de les Illes Balears assumeix la funció d'execució dels programes acordats que podran ser desenvolupats per la FUEIB a través dels diversos departaments i àrees de gestió.
 • En el desenvolupament dels programes es farà constar que formen part d'una acció concertada entre les dues administracions i la seva font de finançament.
 • Ambdues parts signatàries posen a disposició del conjunt els serveis tècnics específics propis i dispositius d'inserció actualment en funcionament, infrastructures i locals així com una aportació econòmica.

Quart. Finançament

 1. L'import total d'aquest conveni és de 221.600 euros.
 2. Corren a càrrec de la conselleria de Treball i Formació les despeses de les actuacions objecte d'aquest conveni fins a un import màxim de 121.600,00 euros, que es finançaren amb càrrec al pressupost de l'any 2006.
 3. Corren a càrrec de la UIB les despeses de les actuacions objecte d'aquest conveni fins a un import màxim de 100.000 euros.

Cinquè. Forma de pagament

La conselleria de Treball i Formació abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat màxima de 121.600,00 ¿, a la signatura del present conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 324A01.44113.00 dels pressuposts de l'any 2006, en concepte de bestreta.

Sisè. Justificació

A la finalització de les accions objecte de conveni, i com a data límit el 28 de febrer de 2008, la UIB ha de presentar la següent documentació:

 1. Certificat d'acabament del Pla.
 2. Una memòria econòmica, acompanyada dels justificants econòmics corresponents a totes dels despeses efectuades d'acord amb la Instrucció de la Intervenció General, de data 24 d'octubre de 2005, per a la justificació dels expedients de subvenció mitjançant el compte justificatiu
 3. Un certificat expedit pels serveis econòmics de la UIB de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats.

Setè. Exempció de la presentació d'aval

S'eximeix a la Universitat de les Illes Balears de la presentació d'aval, d'acord amb el que disposa l'article 25.3.c) del Decret 75/2004,de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Vuitè. Vigència del conveni

Aquest conveni començarà a vigir des de la seva signatura.

Les actuacions es duran a terme des de l'1 de gener de 2007 i finalitzaran el dia 30 de novembre de 2007.

Novè. Control i seguiment

 1. Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió específica de seguiment formada pel director general de Formació i un tècnic d'aquesta Direcció general, i el director-gerent de la FUEIB i un tècnic d'aquesta fundació.
 2. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni o de possible incorporació de nous programes.

Desè. Rescissió

Son causes de rescissió del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Onzè. Naturalesa i jurisdicció

Els signants d'aquest document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni, les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

Dotzè. Obligació de les parts.

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, en tota la publicitat, documentació escrita, anuncis, com també en qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquest conveni, s'ha de fer constar el cofinançament de la Conselleria de Treball i Formació ha de fer-se d'acord amb les normes bàsiques recollides en el Manual de normes d'identitat visual del Govern de les Illes Balears, i ha de ser, com a mínim, en català.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Palma, 5 de desembre de 2006

Per la Conselleria de Treball
i Formació

Cristóbal Huguet Sintes

Per la Universitat de les Illes Balears

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).