Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del I Màster Universitari en Direcció d'Empreses

REUNITS

La senyora Maria Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, nomenada pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol de 2003).

El senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

El senyor Josep Juan Cardona, conseller de Comerç, Indústria i Energia, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

El senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts intervenen en nom i representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer. Que les empreses són avui en dia una de les bases fonamentals de qualsevol economia i la qualitat de la gestió empresarial és una eina bàsica per garantir la seva supervivència i competitivitat.

Segon. Que el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va acordar amb data 26 de setembre de 2006 l'aprovació del "Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA), títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits), any acadèmic 2006-2007".

Tercer. Que aquest curs està pensat per a totes aquelles persones que vulguin obtenir una formació qualificada en aquest àmbit, que els permeti conèixer a fons com es gestionen o dirigeixen les diverses àrees que formen part d'una organització empresarial.

Quart. Que la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Conselleria d'Educació i Cultura tenen interès que la Universitat de les Illes Balears dugui a terme, a través del Departament d'Economia de l'Empresa, aquest curs a l'illa de Menorca.

Cinquè. Que la realització del curs esmentat a l'illa de Menorca permetrà assolir els objectius següents:

  1. Oferir elements de formació i coneixement de la gestió d'una organització empresarial.
  2. Proporcionar coneixements teòrics i experiència pràctica sobre la problemàtica específica que afecta les empreses.
  3. Fomentar l'autoocupació i la millora en la carrera professional.
  4. Desenvolupar un pensament estratègic global que permetrà entendre i integrar l'empresa en la seva totalitat, com també l'entorn geogràfic o sectorial en què aquesta competeix.

Sisè. Que amb fonament en l'article 78.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en data 17 d'octubre de 2006 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears, per possibilitar la realització a Menorca del Màster Universitari en Direcció d'Empreses. La clàusula quarta d'aquest conveni preveu que mitjançant un conveni específic es concretarà la quantitat total que s'aporta des del Govern de les Illes Balears, així com els terminis i les condicions per al pagament.

Per tot això, i atès l'interès per dur a terme una col·laboració institucional entre les entitats esmentades, les parts acorden la signatura del present conveni específic de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquest conveni específic concretar la col·laboració entre la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per possibilitar la realització a Menorca del I Màster Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses, que inclou el Curs d'Especialista Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses, d'acord amb el projecte de curs que s'estableix com a annex I al present conveni.

Segona. Actuacions que ha de dur a terme la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (mitjançant el Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB) impartirà a l'illa de Menorca el curs esmentat a la clàusula primera.

La direcció del curs serà a càrrec dels Drs. Onofre Martorell Cunill i Antoni Socias Salvà, del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.

Les tasques que han de realitzar la direcció i l'equip formatiu es defineixen en els termes següents:

  • Direcció del curs
  • Coordinació acadèmica
  • Impartició de docència
  • Avaluació dels alumnes

Tercera. Finançament

La Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Conselleria d'Educació i Cultura col·laboraran amb la Universitat de les Illes Balears en el finançament del curs esmentat a la clàusula primera amb les següents quantitats:

Any 2006

Conselleria de Relacions Institucionals: 30.000 ¿
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia: 9.000 ¿
Conselleria d'Educació i Cultura: 11.000 ¿

Any 2007

Conselleria de Relacions Institucionals: 30.000 ¿
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia: 9.000 ¿
Conselleria d'Educació i Cultura: 11.000 ¿

Per motius d'agilitat i eficàcia, la Conselleria de Relacions Institucionals i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia transferiran a la Conselleria d'Educació i Cultura les seves aportacions per al finançament del curs. Posteriorment la Conselleria d'Educació i Cultura realitzarà el pagament del total a la Universitat de les Illes Balears en els terminis i les condicions que estableix la clàusula següent.

Quarta. Pagament

La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears les quantitats establertes a la clàusula anterior per a la realització del curs objecte d'aquest conveni en els terminis i les condicions següents:

  1. 50.000 euros a la signatura del present conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 13801. 421F01. 44100.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006.
  2. 50.000 euros una vegada finalitzat el curs, amb càrrec a la partida 13801.421F01. 44100.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007. Aquest pagament es realitzarà contra la presentació per part de la direcció del curs a la Conselleria d'Educació i Cultura, dels certificats que acreditin la correcta realització del curs esmentat a la clàusula primera. Aquests certificats hauran de ser conformats pel gerent de la Universitat de les Illes Balears, amb el vist i plau del Rector.

Cinquena. Vigència

Aquest conveni específic de col·laboració començarà a vigir des de la seva signatura fins al final de l'any acadèmic 2006/2007.

Sisena. Compromís de col·laboració

La Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè el curs es pugui dur a terme amb èxit.

I en prova de conformitat signam aquest conveni específic de col·laboració, en quatre exemplars.

Palma, 14 de desembre de 2006

Per la Conselleria de Relacions Institucionals

Per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Maria Rosa Estaràs FerragutConsellera
Josep Juan CardonaConseller
Per la Conselleria d'Educació i Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Francesc J. Fiol Amengual

Avel·lí Blasco Esteve
Conseller Rector de la UIB

Assabentat el director del
Departament,

Antoni Socias Salvà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).