Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Universia per a la creació de cursos en línia

Palma, 20 de desembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, que actua en representació d'aquesta (d'ara endavant, la UNIVERSITAT), amb domicili social a Palma (Illes Balears), cra. de Valldemossa, km 7,5, i CIF Q0718001A, legitimat per a aquest acte en virtut de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Jaume Pagès Fita, amb DNI 38377963-W, en representació, com a conseller delegat, de Portal Universia, SA (d'ara endavant, UNIVERSIA), entitat amb domicili social a Boadilla del Monte, Av. de Cantabria, s/n, amb CIF número A-82726639.

Les parts es reconeixen plena capacitat per atorgar el present conveni i en virtut d'això

EXPOSEN

I . Que la UNIVERSITAT desenvolupa, amb reconegut prestigi, la seva activitat docent i d'investigació, i està cridada, per raó d'essència, finalitat i objectius, a establir els canals de comunicació que permetin l'intercanvi del coneixement científic i cultural de les persones que pertanyen al món universitari i específicament a la seva pròpia institució.

II . Que la UNIVERSITAT té experiència de sobres en la creació i el desenvolupament de cursos en línia, per facilitar l'accés a la formació a través de la utilització d'Internet i les noves tecnologies.

III . Que UNIVERSIA és titular del portal / lloc web identificat com a www.universia.net , el qual té com a objecte, entre d'altres, la prestació de serveis per als universitaris, la universitat i els particulars i entitats relacionats amb el món universitari, amb la finalitat de dotar-los de tots els mitjans informàtics, de comunicació, telecomunicacions, serveis d'Internet, autopistes de la informació, comerç electrònic, serveis virtuals, eines pedagògiques, continguts científics i tots aquells mitjans que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de tot el que s'ha esmentat anteriorment, així com la intermediació i la comercialització, la distribució i l'assessorament en aquest àrea de qualsevol tipus de producte i servei destinat a la Universitat, a través de suport físic, electrònic, informàtic o virtual.

IV . Que UNIVERSIA, per encàrrec de la Fundació Acció Social, Educació i Temps Lliure Esplai (d'ara endavant, la Fundació Esplai), ha assumit l'encàrrec d'elaborar una sèrie de cursos en línia perquè els puguin cursar els usuaris i dinamitzadors de la Xarxa de Telecentres d'Internet Rural patrocinat per l'Entitat Pública Empresarial Red.es.

V . Que UNIVERSIA està interessada a gaudir de la col·laboració de la UNIVERSITAT per dur a terme l'encàrrec descrit a l'expositiu anterior, i la UNIVERSITAT a fer-lo, i això fa que ambdues parts ho duguin a terme mitjançant la signatura del present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és definir el marc de les relacions entre la UNIVERSITAT i UNIVERSIA per a la creació i el desenvolupament per part de la primera, per encàrrec de la segona, d'una sèrie de cursos que s'impartiran via Internet per a la Xarxa de Telecentres d'Internet Rural l'any acadèmic 2006-2007, elaborats en mòduls i en els termes que es detallen a continuació en el present conveni.

Segona. Obligacions de la UNIVERSITAT

La UNIVERSITAT, en virtut del present conveni, s'obliga a la creació i el desenvolupament de dotze cursos. La seva denominació, la descripció, l'objecte, el contingut, els mòduls i la durada, amb la indicació d'hores i temes, la metodologia i les activitats que cada un comprèn, quedaran recollits en un annex I del present conveni.

La seva elaboració haurà de realitzar-se amb l'antelació necessària per respectar el calendari d'inscripció, inici i finalització dels cursos indicat a l'annex II, «Calendari de cursos en Línia, Xarxa Comunitats Rurals 2006-2007» del present conveni, que haurà de ser observat i complert per la UNIVERSITAT.

Així mateix, en relació amb el desenvolupament i la impartició d'aquests cursos, la UNIVERSITAT assumeix les obligacions següents:

1 . Les matriculacions o inscripcions en aquests cursos es faran a la pàgina web de la Fundació Esplai o a qualsevol altra que UNIVERSIA determini, i la UNIVERSITAT acceptarà i tramitarà totes les matriculacions que es vagin produint. Per la qual cosa la UNIVERSITAT haurà de facilitar la informació necessària per realitzar el formulari de matriculació a la pàgina web, i posar els mitjans tècnics necessaris per rebre les matriculacions fetes i donar-los la tramitació oportuna.

2 . Els cursos seran impartits via Internet per la UNIVERSITAT, a través de la seva pàgina web, per la qual cosa hauran d'estar en els seus servidors.

3 . La UNIVERSITAT serà responsable de l'adequat desenvolupament i impartició en línia dels seus cursos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar els problemes o incidències tècniques que ho puguin obstaculitzar, serà responsable davant UNIVERSIA de les reclamacions que es puguin produir per aquests motius, bé pels usuaris o bé per la Fundació Esplai, i assumirà els danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

4 . La UNIVERSITAT, mitjançant els seus professors, assumirà la direcció i tutoria de cada un dels cursos, tutoria que es desenvoluparà igualment per via telemàtica.

5 . Quan finalitzin els cursos, la UNIVERSITAT haurà de facilitar als usuaris que els hagin cursat un certificat acreditatiu de la realització i dels coneixements adquirits.

Tercera. Obligacions d'UNIVERSIA

UNIVERSIA es compromet a:

¿ Establir els controls necessaris perquè, quan un curs el sol·licitin un nombre superior a vuit usuaris, nombre mínim necessari per impartir un curs, se n'activi la realització. La matrícula en els distints cursos la realitzaran els usuaris a través de la pàgina web de la Fundació Esplai o una altra que determini UNIVERSIA, com s'ha indicat anteriorment.
¿ Finançar la creació i el desenvolupament d'aquests cursos, ateses les factures que de conformitat amb la clàusula quarta següent faci la UNIVERSITAT.

Quarta. Costs i facturació

El preu total per a la creació, el desenvolupament i la instal·lació dels cursos serà de vuitanta mil (80.000) euros, que es faran efectius de la manera següent:

a) Trenta mil (30.000) euros el dia 20 de desembre de 2006, i
b) Cinquanta mil (50.000) euros l'1 d'agost de 2007.

La UNIVERSITAT, una vegada arribades les dates indicades al paràgraf anterior, remetrà les corresponents factures, amb tots els requisits legalment exigibles, pels imports en cada cas fixats, més l'IVA que correspongui o l'impost que sigui aplicable, que hauran de ser ateses per UNIVERSIA dins els trenta dies següents a la seva recepció.

Cinquena. Durada

El conveni té una durada corresponent a l'any acadèmic 2006-2007, és a dir, durarà fins al 30 de setembre de 2007.

No obstant això, el present conveni pot ser cancel·lat per UNIVERSIA amb anterioritat a la data del seu venciment en cas que l'encàrrec rebut per aquesta de la Fundació Esplai, descrit a l'expositiu IV anterior, es cancel·li o extingeixi per qualsevol causa amb antelació a aquesta data.

En cas que es produeixi la cancel·lació anticipada del present conveni en virtut del que disposa el paràgraf anterior, la remuneració de la UNIVERSITAT que s'hi preveu es reduirà en proporció al temps del conveni que hagi quedat sense transcórrer i al nombre de cursos estimat que no s'arribin a impartir.

Sisena. Propietat intel·lectual i industrial

Cada una de les parts conservarà tots els seus drets sobre els seus noms, marques, logotips, bases de dades i altres béns protegits per l'actual legislació que faci referència a la propietat intel·lectual i industrial, i cada part declara que n'és titular i que té el títol suficient per al seu ús i explotació.

UNIVERSIA serà titular de la propietat intel·lectual i industrial derivada dels dotze cursos creats en execució del present conveni, sens perjudici de les llicències i autoritzacions que pugui atorgar en cas que ho demani la UNIVERSITAT o bé les persones que hagin col·laborat en el desenvolupament del present conveni. En conseqüència, una vegada aquest hagi expirat, els cursos creats es posaran a disposició d'UNIVERSIA.

Setena. Confidencialitat i protecció de dades

Amb independència que les parts fixin un conveni específic sobre confidencialitat, en el marc de les converses mantingudes per a la consecució d'aquest conveni i de les accions que a partir d'aquest es decideixin, les parts es poden revelar determinada informació relativa a les seves activitats, així com de desenvolupament i materials, sempre que tot això sigui necessari per a la consecució del present conveni. Les parts acorden que la informació que es revelin mútuament (tret que sigui de domini públic, que ja la conegui una altra part o que es reveli a un tercer per requeriment legal amb obligació de ser atesa) tindrà la consideració de confidencial, per la qual cosa es comprometen a guardar el més absolut secret sobre la informació de l'altra part a la qual tinguin accés, en compliment d'aquest conveni.

Els deures de confidencialitat derivats del que estableix el present conveni romandran durant un període de vigència i subsistiran amb posterioritat a la seva extinció, durant tres anys. Així mateix, ambdues parts es comprometen a retornar-se o destruir la INFORMACIÓ CONFIDENCIAL en el moment de l'extinció del conveni, sense que sigui necessari un requeriment previ per a això.

Les parts es comprometen a no copiar, reproduir o cedir informació o material facilitat a l'altra part, així com a no permetre a cap altra persona física o jurídica la còpia o reproducció o divulgació, sigui total, parcial o de qualsevol forma, de la informació o el material facilitat en qualsevol moment sense l'autorització prèvia de l'altra part manifestada expressament i per escrit.

Les parts, igualment, es comprometen, en el que sigui necessari, a complir el que estableix la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, i la legislació aplicable, i la part que incompleixi aquesta normativa queda obligada a indemnitzar l'altra part dels danys i perjudicis que aquest incompliment li pugui ocasionar.

Vuitena. Resolució del conveni

Sens prejudici del que estableix l'article 1124 del Codi Civil, les parts queden facultades per resoldre el present conveni i per exigir la indemnització de danys i prejudicis que sigui procedent en dret:

¿ Per incompliment o compliment irregular o defectuós de qualsevol de les obligacions previstes al present conveni, amb requeriment fefaent previ que, a aquests efectes, realitzi una de les parts a l'altra i una vegada transcorreguts quinze dies sense que l'incompliment hagi estat solucionat.
¿ Per la dissolució o liquidació de qualsevol de les parts, o si es fusiona, en qualsevol de les formes admeses en dret, o, si escau, es trasllada a un altre organisme, la nova entitat o institució se subrogarà en els drets i obligacions del present conveni.

Novena. Notificacions

Les notificacions que s'efectuïn en el marc de les relacions contractuals han d'anar dirigides a les adreces següent:

De la UNIVERSITAT: al domicili indicat a l'encapçalament del present conveni.

D'UNIVERSIA: al domicili indicat a l'encapçalament del present conveni.

Els canvis de domicili a efectes de notificacions s'han de comunicar fefaentment i per escrit, i les notificacions seran efectives des del moment que les rebi l'altra part.

Qualsevol modificació del conveni únicament serà vàlida amb l'aprovació prèvia per escrit d'ambdues parts.

Desena. Jurisdicció

La resolució de les possibles controvèrsies que puguin derivar-se de l'execució del present conveni se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid, i les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Les parts llegeixen el present acord de col·laboració i hi estan conformes, i com a prova d'això el signen en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, dels quals cada una de les parts se'n queda un en cada idioma, i amb un sol efecte al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per Portal Universia, SA,

Jaume Pagès
Conseller delegat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).