Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració i patrocini entre la Universitat de les Illes Balears i Construccions Llabrés Feliu, SA

Palma, 13 de desembre de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Llabrés Feliu, com a president fundador de l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer de Can Socies, 9, 07010 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

 • Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.
 • Que l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, és una empresa constructora que, al llarg dels seus més de trenta anys, s'ha convertit en una de les empreses mallorquines més sòlides del sector de la construcció.
 • Que des de l'inici dels estudis d'Arquitectura Tècnica a la UIB, l'empresa Construccions Llabrés Feliu ha mostrat un gran interès a col·laborar amb la Universitat per a la consolidació dels estudis, interès que es va formalitzar amb la signatura d'un conveni de col·laboració per a l'organització de visites a obres i el finançament de l'assignatura Sistemes Tradicionals de Construcció. A més a més, Construccions Llabrés Feliu afavoreix activament la inserció professional dels estudiants d'Arquitectura Tècnica a través de les pràctiques a la mateixa empresa.
 • Que tant Construccions Llabrés Feliu, SA, com la UIB estan d'acord a continuar i ampliar la seva col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú sobre els temes següents:
  • Intercanvi d'informació i coneixements en l'àmbit propi de les seves activitats.
  • Desenvolupament conjunt d'activitats d'estudi i investigació de projectes específics mitjançant acords puntuals.
  • Desenvolupament de programes d'activitats conjuntes de formació.
  • Desenvolupament de programes de pràctiques a l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA.
  • Organització de fòrums de trobada entre acadèmics, empresaris i estudiants que permetin l'intercanvi de coneixement, experiències i inquietuds.

En virtut de tot això, acorden establir aquest conveni de col·laboració d'acord amb les finalitats estipulades a les manifestacions anteriors per crear la Càtedra Llabrés Feliu i d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. La UIB crea la Càtedra Llabrés Feliu com a càtedra d'universitat-empresa dins de l'any acadèmic 2006-2007. Amb tres àmbits d'actuació ¿docent, investigador i de projecció social¿ al voltant de dues àrees de coneixement preferents:
 • Sostenibilitat en la construcció, amb especial interès en la reutilització de subproductes de la construcció.
 • Construcció tradicional i rehabilitació d'edificis històrics.

Segona . La Càtedra Llabrés Feliu té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, la problemàtica i les perspectives de construcció sostenible des de tots els punts de vista que es considerin rellevants, i s'ha d'ocupar de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria.

Tercera . La provisió del director de la Càtedra es farà mitjançant convocatòria pública, en la qual s'exigeix als candidats la presentació d'una memòria d'activitats. Una comissió de provisió, presidida pel Rector (o persona en qui delegui) i integrada per dos representants de la UIB i un nombre igual de representants de Construccions Llabrés, en resoldrà l'adjudicació.

Quarta . La compensació econòmica que percebrà el director de la Càtedra per la seva activitat com a titular de la Càtedra Llabrés Feliu s'articula d'acord amb el que estableix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (LOU).

Amb càrrec als projectes d'investigació desenvolupats a la Càtedra o els programes docents que inclou, es podrà contractar, si escau, una persona que exerceixi tasques d'administració i serveis.

Els honoraris o les retribucions que es reportin en els supòsits esmentats ho són a càrrec, exclusivament, de la dotació econòmica de la Càtedra Llabrés Feliu.

Cinquena . El responsable de la Càtedra Llabrés Feliu assumeix sota la seva direcció l'execució del programa d'activitats, que inclou com a mínim la docència en l'entorn de les titulacions més properes a les temàtiques de sostenibilitat en la construcció i construcció tradicional i rehabilitació d'edificis històrics d'una o diverses matèries o assignatures que gaudeixen de reconeixement acadèmic com a crèdits de lliure configuració (sis com a mínim) en els currículums dels alumnes que les cursin (del primer, segon o tercer cicle, d'acord amb les normes vigents per a cada un d'ells), en l'àmbit de la programació dels estudis d'Arquitectura Tècnica, com també el desenvolupament de seminaris i la realització de projectes d'investigació.

Sisena . La UIB, dins les seves disponibilitats, gestionarà l'habilitació de l'espai necessari per a l'exercici de les activitats de la Càtedra Llabrés Feliu al departament al qual s'adscriu el programa. Així mateix, la UIB estableix els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos donats per la Càtedra, d'acord amb la legislació vigent.

Setena . Construccions Llabrés Feliu, SA, contribueix a finançar la creació i les despeses de funcionament de la Càtedra Llabrés Feliu durant l'any acadèmic 2006-2007 i els tres anys següents mitjançant l'aportació, en concepte de patrocinador d'aquesta Càtedra, de 60.000 euros (seixanta mil euros) anuals, que abona en el moment de signar aquest conveni.

El director de la Càtedra elaborarà un pressupost anual detallant les activitats que s'hagin de desenvolupar anualment.

La comissió de seguiment ha d'aprovar el pressupost de la Càtedra i la seva liquidació posterior.

Vuitena . L'assignatura Sistemes Tradicionals de Construcció, actualment finançada per Construccions Llabrés Feliu, queda integrada a la nova Càtedra Llabrés Feliu.

Novena . Construccions Llabrés Feliu, SA, posa a disposició del titular de la Càtedra el seu fons documental. Així mateix, Construccions Llabrés Feliu, SA, ha d'informar el director de la Càtedra de les activitats que organitza per a la seva participació.

De la mateixa manera, el director de la Càtedra ha d'informar Construccions Llabrés Feliu, SA, de tots els actes i les activitats acadèmiques que organitzi en els quals la Càtedra Llabrés Feliu, els seus membres i els membres del Fòrum poden participar.

Desena . En tots els actes, les publicacions i les activitats de qualsevol tipus que faci la Càtedra, han de figurar els logotips respectius de Càtedra Llabrés Feliu amb característiques de mida i representativitat similars als de la Càtedra i/o la UIB.

Onzena . El responsable de la Càtedra ha d'elaborar al final de cada curs acadèmic un informe sobre desenvolupament de les activitats realitzades, com també la seva proposta de programació del curs següent, que ha de trametre tant a la UIB com a Construccions Llabrés Feliu, SA.

Dotzena . Aquest conveni de col·laboració té una durada de quatre anys acadèmics i es renovarà automàticament sempre que les parts no manifestin la seva voluntat d'acabar la col·laboració, la qual cosa s'ha d'avisar a l'altra part dins el termini i en la forma escaient.

Tretzen a. Per garantir el seguiment de la Càtedra es constitueix una comissió mixta de seguiment, de la qual formen part dos representants de la UIB i dos representants de Construccions Llabrés Feliu, SA.

Catorzena . L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració estan presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca. Les actuacions que s'hagin de desenvolupar per al seu millor compliment són objecte de concreció en el conveni específic ulterior que queda unit a aquest com a annex, i que en forma part integrant a tots els efectes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda una còpia.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per Construccions Llabrés Feliu, SA,

Miquel Llabrés
President fundador

 

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).