Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 de desembre de 2006

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura, com a president de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, segons el que estableix l'article 25 dels Estatuts de la Fundació i en representació d'aquesta.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . El Govern de les Illes Balears mitjançant l'acord del dia 3 de març de 2006 va constituir la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i va aprovar-ne els Estatuts (BOIB núm. 38, de 16 de març).


Segon . Els objectius de la fundació esmentada són la gestió, la promoció i el suport, sense afany de lucre, de les iniciatives i activitats relacionades amb els estudis superiors d'art dramàtic. Així mateix, per al desenvolupament d'aquest objectiu la fundació tindrà encomanada, com a funció primordial, la implantació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Tercer . L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears ha d'impartir els ensenyaments per obtenir el títol de grau superior d'art dramàtic d'acord amb les disposicions legals vigents i segons el calendari d'implantació dels ensenyaments esmentats.

Quart . La Universitat de les Illes Balears, com a institució lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, presta una atenció especial al desenvolupament cultural i artístic de les Illes, tal com disposa l'article 4 dels seus Estatuts.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears és representada per un vocal al Patronat de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, tal com s'estableix a l'artic1e 23.1 dels Estatuts de la fundació.

Per aquests motius, i davant l'interès comú en el desenvolupament de l'art dramàtic a tots els nivells de la societat en què estan immerses, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, estableixen els següents

ACORDS

Primer . La Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (en endavant la Fundació) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant la UIB) fomentaran i afavoriran el desenvolupament de la cooperació de les entitats respectives pel que fa a l'art dramàtic en general en relació amb els apartats següents:

  1. Establir convenis de col·laboració en matèria bibliotecària per a la informatització de la biblioteca de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (en endavant ESADIB), amb un tipus d'integració al catàleg col·lectiu que permeti l'autonomia de gestió i la pròpia imatge dins el sistema informatitzat de gestió de biblioteques de la UIB.
  2. Promoure i organitzar activitats, reunions d'especialistes, cursos, seminaris, jornades i congressos relacionats amb l'àmbit dels ensenyaments que els són propis conjuntament amb la Càtedra Joan Ramis i Ramis de la UIB.
  3. Establir un compromís mutu per tal que el professorat i l'alumnat de l'ESADIB i de la UIB puguin accedir als fons bibliogràfics de les biblioteques d'ambdues institucions.
  4. Cedir-se les instal·lacions per organitzar-hi activitats culturals, en general i, més especialment, relacionades amb l'art dramàtic, d'acord amb els preus aprovats per les respectives entitats.
  5. Elaborar i editar material didàctic per als centres formatius de les Illes Balears.
  6. Organitzar conjuntament programes de formació al campus universitari i a la seu de l'ESADIB.

Segon . Incloure la informació de les activitats corresponents a cada entitat als suports informatius respectius i a les pàgines web.

Tercer . La Fundació i la UIB establiran en el marc d'aquest acord els convenis específics de col·laboració que siguin necessaris.

Quart . Es constituirà una comissió mixta d'aquest acord marc formada per dos representants de la Fundació, designats pel President del Patronat de la Fundació, i dos representants de la Universitat de les Illes Balears, designats pel Rector, per tal de fer el seguiment i la proposta dels convenis addicionals.

Cinquè . El període de vigència del present acord marc serà de quatre anys, a partir de la data de la signatura. Es prorrogarà tàcitament pel mateix període si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització de la seva vigència.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears,

Francesc J. Fiol
Conseller d'Educació i Cultura i President de la Fundació

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).