Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears d'encomanda de gestió per a l'elaboració d'un informe econòmic sobre el Projecte de Modificació Puntual del PGOU de la Ciutat d'Eivissa, anomenat "Eivissa-Centre".

Eivissa, divuit de setembre de dos mil sis.

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CIEF), actuant en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

  1. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu, al seu article 15 (encomanda de gestió), la possibilitat d'encarregar a una altra administració pública la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. I estableix a l'apartat 4 d'aquest article que quan l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions es formalitzarà mitjançant la firma del corresponent conveni.
  2. El Consell Insular és l'administració competent per aprovar definitivament els planejaments generals municipals, segons es deriva de la Llei 9/1990, de 27 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat. En aquest sentit, en el Consell s'està tramitant la modificació puntual del PGOU de la Ciutat d'Eivissa per a la remodelació urbana de la zona centre (Eivissa-Centre), promogut per l'Ajuntament de la Ciutat, expedient del Consell (PL-08/2004).

    Donat que la modificació de planejament presentada per l'ajuntament suposava una operació urbanística innovadora, la qual, a manca de normativa urbanística autonòmica pròpia, presentava dificultats d'encaix en la normativa urbanística estatal i tenint en compte que el Consell ha de verificar el compliment de la legalitat urbanística amb caràcter previ a la seva aprovació; amb data 16 de novembre de 2005 es va sol·licitar pel President del Consell Insular Dictamen al Consell Consultiu sobre una sèrie de qüestions de caire jurídic.

Amb data 26 de gener de 2006 va tenir entrada en el Consell el corresponent Dictamen del Consell Consultiu (núm. 8/2006, de 17 de gener), que el propi Consell Consultiu qualificà de preceptiu, ja que el projecte té per objecte establir de manera diferent, la zonificació o l'ús de zones verdes i els espais lliures públics.

En aquest Dictamen es donà resposta a les qüestions plantejades al Consell Consultiu en l'escrit de data 11 de novembre de 2005, tot entenent el Consell Consultiu que no existeix obstacle jurídic a l'aprovació de la modificació projectada per l'Ajuntament d'Eivissa sempre que es compleixin els dos requisits següents:

  1. Que es prevegi que, llevat d'acord en sentit contrari de les parts, el desallotjament de l'habitatge que constitueix residència habitual no es produeixi amb anticipació al reallotjament en els futurs habitatges que els han d'ésser lliurats a canvi.
  2. Respecte dels aparcaments soterranis previstos, que la possibilitat de privatització figuri prevista en la modificació del PGOU que s'aprovi, sense que es pugui posposar la solució a un futur estudi de detall o a l'aprovació del projecte, ja que només la modificació comportarà automàticament l'efecte de desafectació (articles 81.2a), LLei 7/1985 i 8.4a) del Reglament de béns). Afegeix el Consell Consultiu que altrament, la decisió ha d'imposar les condicions adequades que salvaguardin la compatibilitat d'usos amb el domini públic del sòl o sobre rasant, i analitzar, en l'àmbit de l'equilibri economico-financer del conjunt de l'operació, si resulta necessària la privatització (total o parcial), després de la desafectació prèvia (que derivarà automàticament dels termes que en contingui l'aprovació definitiva del PGOU), o si basta operar mitjançant concessió administrativa pel termini més llarg (o, fins i tot, menor) que en preveu la legislació vigent.

Aquest Dictamen va ser remès a l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa per escrit que hi va tenir entrada el dia 1 de febrer de 2006, en el qual s'instava a l'ajuntament a efectes que, en compliment del Dictamen, adoptés l'acord municipal oportú per complir el que es deriva dels apartats a) i b) anteriors, relatius al desallotjament dels habitatges que constitueixen residència habitual i als aparcaments soterranis previstos en el Pla, tot comunicant-li que, mentre no complimentés l'anterior, s'havia d'estar a l'acord de suspensió de l'aprovació de la modificació de referència, adoptat per la CIOTUPHA en la sessió de 9 de setembre de 2005, d'acord amb l'art. 132.3 b del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, aprovatori del Reglament de planejament urbanístic.

  1. Desprès de diversos acords municipals al respecte, finalment, la documentació municipal presentada al Consell en data 7 de juny de 2006 (RGE Consell 12283) pel que fa a l'estudi econòmic, aparentment no modificava substancialment l'estudi econòmic inicialment inclòs a la modificació puntual remesa en data 26 de novembre de 2004, ni a la posterior de data 4 d'abril de 2006, per la qual cosa, resultava necessari verificar si s'ha acomplert el que demanava el Consell Consultiu en el dictamen de data 17 de gener de 2006 i en concret analitzar, en l'àmbit de l'equilibri economico-financer del conjunt de l'operació, si resulta necessària la privatització (total o parcial), després de la desafectació prèvia (que derivarà automàticament dels termes que en contingui l'aprovació definitiva del PGOU), o si basta operar mitjançant concessió administrativa pel termini més llarg (o, fins i tot, menor) que en preveu la legislació vigent.
  2. La Universitat de les Illes Balears, com assenyala l'article 1 dels seus estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent, i fa seus els principis de llibertat individual, democràcia, justícia i igualtat.
  3. Com siga que aquesta qüestió econòmica no ha estat abordada en profunditat per la documentació que ha estat remesa per l'Ajuntament, i disposant aquesta Universitat de professionals experts en la matèria financera, és per la qual cosa que es va sol·licitar per raons d'eficàcia i especialitat en data 1 d'agost de 2006 emissió de dictamen economico-financer que valorés els aspectes expressats, de forma que s'analitzés la viabilitat del conjunt de l'operació d'acord amb el sistema de gestió previst.
  4. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic es preveu expressament a l'article 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, de conformitat amb l'article 3.1.c) del Real Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques («BOE» 148, de 21-6-2000) ambdues parts acorden signar el present conveni de col·laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primer- És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el CIEF i la UIB per a l'encàrrec de gestió d'elaboració d'informe econòmic assenyalat a l'expositiu V.

Segon- La UIB, a través dels seus Departaments d'Economia, realitzarà l'estudi esmentat.

Aquest informe s'evacuarà a la major brevetat, dins les possibilitats organitzatives i funcionals de la UIB.

Tercer- El Consell Insular facilitarà a la UIB els antecedents corresponents a l'esmentada modificació puntual que siguin necessaris per a l'elaboració del dit informe.

Quart- El CIEF efectuarà a la UIB una aportació econòmica de trenta mil euros (30.000 ¿), que tindrà el caràcter de quantitat màxima, com a despeses d'elaboració de l'esmentat informe.

Cinquè- El pagament d'aquesta quantitat es farà efectiu a la UIB a la presentació de l'esmentat informe, prèvia presentació de la corresponent factura.

Sisè.- Aquest conveni tindrà vigència des de la seua signatura fins a la justificació documental a què es refereix la clàusula anterior, i en cap cas, serà superior al 31 d'octubre de 2006.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

El president del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera

El rector de la Universitat
de les Illes Balears

Pere Palau Torres
Avel·lí Blasco Esteve
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).