Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional al conveni marc entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Estatal de Gestió (Federació Russa)

Palma, 30 d'octubre de 2006

REUNITS

D'una part, el professor Ph. Dr. Alexey Lyalin, Rector de la Universitat Estatal de Gestió (d'ara endavant, UEG) (Federació Russa). Amb el desig de desenvolupar les relacions de cooperació entre les dues universitats, iniciades pel conveni marc de 30 de juny de 2000, renovat el 28 de maig de 2004.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'acord amb les seves atribucions respectives, han adoptat els següents

ACORDS

1. Característiques del projecte de llengua espanyola i anglesa

D'acord amb el conveni marc entre les dues universitats, i en el marc de les normes i orientacions que s'hi recullen, les parts acorden posar en pràctica un programa de cursos d'espanyol i d'anglès per a estudiants de la Universitat Estatal de Gestió i estudiants d'altres universitats russes, que viatgin a través d'aquesta, i que s'han d'impartir a la Universitat de les Illes Balears. La UIB envia a la UEG els tests per determinar el nivell de coneixement de l'espanyol i anglès. Els professors d'anglès són nadius, sens perjudici que els cursos d'anglès els organitzin professors espanyols de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa, adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB. Cada grup ha d'anar acompanyat per un professor de l'Institut de Llengües Estrangeres.

La quantitat d'hores lectives és de 60. L'examen final va a càrrec dels professors que hagin impartit els cursos. La UIB accepta gestionar un programa cultural per als estudiants participants en el curs i els professors acompanyants. Els cursos que es consideren en aquest protocol poden estar oberts a alumnes d'altres països. Els cursos han de tenir un mínim de 10 alumnes i un màxim de 19 per grup. La UIB, a través de la FUEIB, gestiona la realització de pràctiques per a aquells estudiants que, després de realitzar el curs d'espanyol de nivell avançat o superior, ho sol·licitin. Les condicions de les pràctiques són les que recull amb caràcter general la normativa pròpia de la UIB per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants estrangers que fan cursos d'idiomes a la UIB.

2. Responsables del projecte

Per la UIB el projecte està adscrit al Vicerectorat de Relacions Exteriors. El responsable del projecte i director dels cursos d'espanyol és el professor Sebastià Roig (director dels cursos d'espanyol per a estrangers). La directora dels cursos d'anglès és la professora doctora Maria Juan.

Per la UEG, és responsable del projecte la professora doctora Avgustina Zinóvieva, directora de l'Institut de Llengües Estrangeres de la UEG.

La senyora Nadezda Klyueva, coordinadora de Programes Acadèmics amb la Federació Russa, realitzarà les funcions de coordinació entre la UIB i la UEG.

3. Terminis de realització del projecte

El projecte s'ha de realitzar l'estiu (juliol-agost) del 2007, en el període de vacances estudiantils. Quan expiri aquest termini, les parts estudiaran la possibilitat de prorrogar el programa per a anys successius.

4. Finançament del projecte

El cost del programa del curs d'espanyol i anglès, com també el programa cultural per als estudiants de la UEG i altres estudiants que viatgin a través de la UEG, l'assumeixen els mateixos estudiants participants. La matrícula del curs d'anglès és de 450 euros, i la del curs d'espanyol és de 375 euros. Aquesta quantitat inclou també el cost dels manuals i els drets d'examen i expedició dels diplomes o certificats.

5. Certificats acadèmics

Als participants en aquest projecte que aprovin l'examen final se'ls lliurarà el diploma corresponent. Aquells estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes i no hagin superat les proves rebran un certificat d'assistència.

6. Transport, allotjament i manutenció

La UEG es fa càrrec del vol Moscou¿Palma¿Moscou, com també de l'allotjament i la manutenció. Els estudiants es fan càrrec de totes les despeses relacionades amb els bitllets, els visats, les assegurances mèdiques, l'allotjament i la manutenció. La UIB es fa càrrec d'enviar a tots els participants del curs una invitació per tramitar els visats.

7. Força major

En cas que es produeixin circumstàncies imprevistes que impedeixin el desenvolupament normal del curs o la participació en aquest d'algun dels estudiants seleccionats, les parts han d'intercanviar informació sobre el que hagi ocorregut en el termini més breu possible. Si d'aquesta circumstància es deriven perjudicis per a alguna de les parts, s'han de buscar de comú acord les fórmules que permetin minimitzar-los.

8. Projecte de llengua russa

Per part seva, la UEG presentarà durant l'any acadèmic 2006-2007 un programa anàleg de cursos de llengua russa per a estudiants de la UIB.

I, com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest protocol, al lloc i en la data que s'indiquen, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en rus; un exemplar en cada idioma queda en poder de cada una de les parts.

 

Per la Universitat Estatal de Gestió,

Alexey Lyalin
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).