Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Televisió de les Illes Balears, SA

Palma, 2 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, de 21 de desembre, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, amb NIF núm. Q0718001A i amb domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

I de l'altra, la Sra. María Umbert Cantalapiedra, en representació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), en la seva condició de directora general, nomenada mitjançant el Decret 29/2004, de 26 de març, i com a òrgan de contractació de Televisió de les Illes Balears, SA (en endavant, IB3 TELEVISIÓ), amb domicili social a Calvià, c/ Madalena, 21 (Polígon de Son Bugadelles), i amb CIF A57269912.

Les dues parts, en la representació que exerceixen, es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar-se per mitjà d'aquest document i, a aquest efecte,

EXPOSEN I MANIFESTEN

  1. Que el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB (en endavant, el Laboratori) es dedica a la investigació, el desenvolupament i la difusió de tecnologies multimèdia.
  2. Que l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (en endavant, EPRTVIB), creat per la Llei 7/1985, de 22 de maig, modificada per la Llei 10/2003, de 22 de desembre, exerceix les funcions que corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió. Que IB3 TELEVISIÓ és la societat constituïda a aquest efecte per l'EPRTVIB per a la gestió mercantil del servei públic de televisió.
  3. Que els principis de servei públic d'IB3 TELEVISIÓ determinen la necessitat de promoure el desenvolupament de la indústria audiovisual en totes les seves variants, així com cooperar amb el sistema educatiu i el d'investigació. Així mateix, com a mitjà de comunicació audiovisual creat a l'era de la tecnologia digital, està igualment interessat a conèixer les investigacions i els treballs del Laboratori i tenir-hi accés.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . El Laboratori es compromet a desenvolupar el servei d'informació meteorològica d'IB3 TELEVISIÓ, mitjançant una aplicació interactiva sobre TDT, concretada de mutu acord per les dues parts i denominada "IB3 Informació Meteorològica".

Com a conseqüència del desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni, IB3 TELEVISIÓ serà una institució col·laboradora de la UIB.

Segon . Aquesta aplicació no suposa cap cost de desenvolupament per a IB3 TELEVISIÓ, que assumeix exclusivament el cost de manteniment anual, que es fixa en dotze mil euros (12.000 ¿), i s'obliga a mantenir operativa aquesta aplicació durant un (1) any.

Tercer . En virtut d'aquest conveni, IB3 TELEVISIÓ compta amb els experts del Laboratori per sol·licitar assessorament en aspectes tecnològics i perquè participin en programes de televisió i/o qualsevol esdeveniment relacionat amb la seva especialitat que organitzi IB3 TELEVISIÓ.

IB3 TELEVISIÓ ha de donar cobertura a les informacions i iniciatives rellevants relacionades amb els resultats i les investigacions que realitza el Laboratori i difondre-les a través de la seva programació habitual, sempre atenent els criteris propis de les direccions d'Antena i d'Informatius.

Quart . Les parts es comprometen de comú acord a presentar al públic l'aplicació interactiva objecte d'aquest conveni.

Cinquè . L'aplicació "IB3 Informació Meteorològica", objecte d'aquest conveni, és propietat de la UIB, que té en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial sobre aquesta, si bé autoritza IB3 TELEVISIÓ a utilitzar-la en exclusiva, sense cap limitació, durant el temps pactat de durada d'aquest conveni i perquè sigui aplicació d'acord amb el fi per al qual ha estat creada.

Les dades subministrades per la cadena de televisió al Laboratori, per tal de dur a terme aquests acords, no poden ser cedides a tercers ni utilitzades en cap cas amb una altra finalitat que no sigui la prevista expressament en aquest conveni.

Sisè . Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i té una validesa d'un (1) any, sens perjudici que es pugui prorrogar per acord exprés de les parts signants d'aquest document.

Setè . En tot cas, aquest conveni pot ser resolt per alguna de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres (3) mesos d'anticipació.
c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

Vuitè . Aquest conveni se sotmet a les normes del dret privat.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni en dos (2) exemplars, en el lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Televisió de les Illes Balears, SA,

María Umbert
Directora general de l'EPRTVIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).