Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme la digitalització del fons documental de publicacions de premsa forana

Palma, 10 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, Sr. Gabriel Mercè Frontera, amb DNI 43072487-L, com a representant d'aquesta d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 24.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents

ACORDS

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, disposa dels mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca disposa d'un fons documental format per les diverses col·leccions de publicacions periòdiques dels seus associats, del qual vol dur a terme la digitalització per tal de facilitar-ne l'ús i la consulta i, alhora, preservar els originals impresos.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

Realitzar una versió digital completa de la part del fons documental de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, format per 515 volums enquadernats, que contenen un total de 271.300 pàgines aproximadament, que inclourà les operacions següents:

1. Digitalització dels volums mitjançant escàner d'alta resolució.
2. Restauració digital de les imatges escanejades.
3. Conversió a format PDF amb OCR.
4. Entrega d'una imatge TIFF d'alta resolució per cada pàgina i d'un arxiu PDF multipàgina amb OCR per a cada fascicle (aproximadament 10.900 arxius).
5. Entrega de tots els arxius digitals gravats en dos discs durs externs de seguretat.

L'associació de Premsa Forana de Mallorca es compromet a:

  1. Aportar els originals del fons documental que s'ha de digitalitzar durant el temps necessari per realitzar els treballs i traslladar-los a la UIB.
  2. Abonar a la UIB, amb factura prèvia, la quantitat de 70.000 euros, corresponent al pressupost que es presenta com a annex del present conveni.
  3. Autoritzar la UIB a incloure els documents digitals producte d'aquest projecte a la seva biblioteca digital.
  4. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de vint mesos.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni en dos exemplars idèntics en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

 

Per l'Associació de Premsa Forana de Mallorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Gabriel Mercè
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

Pressupost de creació d'una versió digital completa de la part del fons documental de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, format per 515 volums enquadernats

Digitalització dels volums mitjançant escàner d'alta resolució

 

45.500 ¿

Restauració digital de les imatges escanejades

 

10.750 ¿

Generació d'un PDF multipàgina amb OCR per a cada fascicle (aproximadament 10.900 arxius)

 

12.250 ¿

Emmagatzematge de tots els arxius digitals i lliurament de dues còpies del conjunt en dos discs durs externs de seguretat

 

1.500 ¿

TOTAL

 

70.000 ¿