Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de novembre de 2006

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Cristòfol Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, condició que té en virtut del Decret 13/2004, de 21 de maig, del president de les Illes Balears .

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que el desenvolupament de l'economia social és una de les característiques principals dels països desenvolupats, que els permet continuar en la via del creixement econòmic sostingut.

Segon . Que la formació constitueix un element fonamental que ajuda a garantir la supervivència i el desenvolupament a llarg termini de la nostra comunitat, i que forma part inherent de les parts sotasignades.

Tercer . Que la comunitat autònoma de les Illes Balears, en aplicació del mandat constitucional establert a la Llei autonòmica 1/2003, de cooperatives, ha d'assumir com a matèria d'interès públic la promoció, l'estímul i el desenvolupament de les societats cooperatives i de les seves estructures d'integració econòmica i representativa, amb respecte absolut a la seva llibertat i autonomia.

Als efectes esmentats, els poders públics de les Illes Balears protegiran, estimularan i incentivaran l'activitat que desenvolupen les societats cooperatives mitjançant l'adopció de mesures que afavoreixin la inversió empresarial, la creació d'ocupació, el nivell de formació socioprofessional i preparació tècnica dels socis i l'associacionisme cooperatiu.

Quart . Que, en el marc del mandat constitucional esmentat, les parts sotasignades articulen el present conveni de col·laboració amb la finalitat de crear un programa específic de formació en matèria d'economia social, responsabilitat social corporativa, cooperativisme com a alternativa d'autoocupació i d'inserció laboral, etc.

Per aquest motiu i una vegada escoltats els agents socials,

ACORDEN

Primer . Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col·laboració de les dues entitats en l'organització i posada en marxa d'una nova assignatura de lliure configuració en matèria d'economia social, responsabilitat social corporativa, cooperativisme com a alternativa d'autoocupació, etc., dins els seus plans d'estudis de les llicenciatures de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials amb el nom d'Empresa i Economia Social. Aquesta assignatura tindrà 6 crèdits i englobarà els continguts segons els descriptors següents: Aspectes general de l'economia social, les seves institucions, els moviments cooperativistes al llarg de la història. El paper del sector públic en l'economia social, la provisió de serveis públics. L'empresa privada en l'economia social, les potencialitats de l'economia social i els seus aspectes legals i comptables.

Segon . La Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears es compromet a abonar la quantitat de dotze mil euros (12.000 ¿) com a contraprestació per la realització per part de la UIB de la nova assignatura Empresa i Economia Social.

Tercer . La UIB es compromet a afegir en els comunicats, els documents i la publicitat, tant impresa com digital, el missatge «amb la col·laboració de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears».

Quart . La Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears abonarà la quantitat esmentada, una vegada presentada la factura acompanyada de certificació de les despeses ocasionades. Aquesta documentació s'ha de presentar abans del 30 de novembre de l'exercici pressupostari 2007.

Aquest pagament ha de dur el vistiplau de la Direcció General de Treball.

Cinquè . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de coneixement d'economia social, responsabilitat social corporativa i cooperativisme i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears i en qualsevol altre àmbit en què considerin oportú participar.

Sisè . El present conveni té una vigència d'un any, comptat des de la seva signatura, si bé es pot prorrogar per igual termini per mutu acord de les parts, que, si escau, hauran de comunicar la seva intenció de prorrogar-lo amb un mes d'antelació a la data de la seva finalització .

Setè . Aquest conveni s'extingirà per expiració del temps convingut en els termes establerts a la clàusula anterior, o per alguna de les causes següents:

- El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
- L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni de col·laboració, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Treball i Formació,

Cristòfol Huguet
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).