Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'higienització de carn d'au i derivats

Madrid/ Palma, 24 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Sr. José Ignacio Arranz Recio, director executiu de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (en endavant AESA), organisme autònom del Ministeri de Sanitat i Consum, càrrec per al qual va ser nomenat en virtut del Reial decret 1386/2004, de 7 de juny (BOE de 8 de juny), i facultat per a la seva representació d'acord amb les atribucions establertes en l'article 15.g) del Reial decret 709/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), com el seu representant, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la mencionada universitat, mitjançant el nomenament pel Decret 47/2003, de 9 de maig, de Presidència del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 67 extr. de 13.05.2003).

Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en l'exercici de les facultats que a cada un li han estat conferides, per la qual cosa es reconeixen capacitat jurídica suficient per subscriure el present conveni de col·laboració, i a aquest efecte

EXPOSEN

Primer . Que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària exerceix les competències del Ministeri de Sanitat i Consum en matèria de promoció de la seguretat alimentària, com a aspecte fonamental de la salut pública, tal com apareixen recollides en l'article 4 del Reial decret 709/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència.

Segon . Que la UIB, que actua en exercici de la competència establerta en l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, desitja col·laborar i coordinar estudis, d'acord amb la Llei general de sanitat, que contribueixin a millorar la protecció de la població enfront dels riscos que pugui causar la presència en la carn i els seus derivats de bacteris i virus potencialment perillosos per al consumidor.

Tercer . Que el laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB reuneix les condicions per a l'estudi i avaluació dels problemes microbiològics relacionats amb la higienització de la carn.

Quart . Que la Universitat de les Illes Balears està disposada a facilitar la col·laboració de l'equip investigador del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB amb l'AESA.

Cinquè . Que el Ministeri de Sanitat i Consum, i específicament l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, comparteix la conveniència d'aprofundir en la realització d'aquests estudis, essent necessari per aconseguir aquest objectiu un millor aprofitament i coordinació dels recursos dels quals disposen o puguin disposar ambdós organismes en la millora de les tècniques d'higienització, aïllades o combinades, per minimitzar la contaminació inicial dels canals, eliminar el màxim nombre possible de microorganismes patògens, controlar la proliferació dels microorganismes patògens romanents i evitar la recontaminació.

Sisè . Que de conformitat amb tot el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és el desenvolupament dels treballs necessaris per a la recerca d'un sistema tecnològic que permeti la higienització de la carn d'au i derivats, mitjançant tècniques aïllades o combinació de factors.

L'estudi haurà d'incloure una revisió bibliogràfica de les millores tècniques disponibles, una discussió crítica i una selecció de les més adequades per dur a terme un estudi pràctic que n'avaluï la seguretat i efectivitat per a la finalitat desitjada.

-Processament hidrostàtic a alta pressió
- Escalfament òhmic
- Impulsos de llum de gran intensitat (polsos lumínics)
- Pasteurització
- Calor seca
- Radiació ionitzant
- Processament per microones
- Ultrasons
- Envasament en atmosfera modificada (MAP), envasament actiu i altres formes d'envasament

L'aplicació dels mètodes haurà de complir els següents criteris:

- Aplicar-se a aliments sans
- Aplicar-se immediatament després de l'obtenció de la matèria primera
- No interrompre la cadena de conservació
- Valorar l'ecologia microbiana dels aliments sotmesos als dits mètodes
- Considerar els canvis fisicoquímics dels aliments durant el processament i l'emmagatzematge

A més, l'estudi haurà d'orientar l'aplicació de les dites tècniques a PIMES agroalimentàries en entorns de baix i alt nivell tecnològic.

Segona. Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears es compromet a posar en disposició del projecte objecte del conveni l'equip del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB que dirigeix el Dr. Andreu Palou, per dur a terme les activitats que es recullen en la clàusula primera del present conveni de col·laboració, així com la realització d'un informe sobre la identificació i selecció de mètodes d'higienització seleccionats amb anterioritat al 15 de desembre de 2006.

Tercera. Compromisos de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària es compromet a abonar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de quaranta-vuit mil euros (48.000 ¿), IVA inclòs, com a resultat de les despeses corresponents al desenvolupament del projecte.

A més, es facilitarà a la Universitat de les Illes Balears la informació i documentació disponible en l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària que pugui ser d'interès per al desenvolupament dels treballs objecte del conveni.

Quarta. Comitè de seguiment

S'establirà un comitè de seguiment de caràcter paritari del present conveni, compost per un representant designat per cada una de les parts, que periòdicament avaluarà el desenvolupament del conveni i interpretarà i resoldrà els dubtes que se'n desprenguin i que aprovarà, si escau, les modificacions en la realització del treball que per causes no previstes fos necessari d'introduir-hi.

El dit comitè aprovarà l'informe que elevi la Universitat de les Illes Balears sobre l'execució dels treballs objecte del conveni.

Cinquena. Finançament i forma de pagament

El pressupost total que comporta l'organització i el desenvolupament de les actuacions objecte del conveni ascendeix a la quantitat de quaranta-vuit mil euros (48.000,00¿), que s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 26.104 313 C 227.06 dels vigents pressupostos de despeses de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària.

L'aportació econòmica que l'execució del present conveni exigeix es realitzarà de la següent manera:

S'abonarà el dit import en finalitzar els treballs i quan la Universitat de les Illes Balears lliuri un informe sobre la identificació i selecció de mètodes d'higienització de la carn d'au i derivats i sobre l'efectivitat i seguretat d'ús dels mètodes d'higienització seleccionats.

La realització de qualsevol pagament de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària a la Universitat de les Illes Balears tindrà lloc, sempre i en tot cas, en el supòsit que aquesta hagi complert, i així ho acrediti, les obligacions assumides en el present conveni de col·laboració, donada la seva prèvia conformitat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom de:

Universitat de les Illes Balears:

Entitat: 2051 (Caixa de Balears, "Sa Nostra")
Oficina: 0151
D.C.: 65
Compte: 1014198336

Sisena. Propietat dels treballs

Si dels treballs objecte del present conveni de col·laboració se'n deriven drets de propietat industrial, intel·lectual o altres d'anàloga naturalesa, seran propietat de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i la Universitat de les Illes Balears en una proporció del 50% i el 50% respectivament.

Les publicacions científiques, o altres divulgacions que, si escau, es derivin de l'estudi objecte del present conveni necessitaran l'acord previ, exprés i per escrit de les parts.

Setena. Durada, modificació i resolució

El present conveni de col·laboració tindrà efectes des del dia de la seva firma fins al 22 de desembre de 2006.

No obstant això, les parts, de mutu acord, amb el compliment previ dels requisits pressupostaris, podran acordar-ne la pròrroga o modificació si formalitzen a l'efecte, amb anterioritat a la data de venciment, l'oportuna clàusula addicional amb les condicions de la pròrroga o modificació.

El present conveni podrà resoldre's per alguna de les següents causes:

  • Mutu acord de les parts
  • Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes en el present conveni, que s'haurà de comunicar a la part no complidora, de manera fefaent
  • Decisió de qualsevol de les parts si sobrevenen causes que impedeixen o dificulten de manera significativa l'execució del conveni, sempre que sigui comunicada de manera fefaent a l'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus respectius compromisos fins a la data en què aquest estableixi, de manera que no afecti la finalització de les actuacions que en aquell moment s'hagin començat a executar.

Vuitena. Règim jurídic i resolució de conflicte

El present conveni té la naturalesa dels prevists en l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Les qüestions litigioses a les quals puguin donar lloc la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució del contingut del present conveni de col·laboració que no hagin estat resoltes pel comitè de seguiment previst en la clàusula quarta del conveni, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la dita jurisdicció.

I com a prova de la seva conformitat, firmen el present conveni, en tres exemplars, en la data i el lloc assenyalats en l'encapçalament.

Per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària,

Per la Universitat de les Illes Balears,

José Ignacio Arranz
Director executiu

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).