Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al finançament de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Palma, 5 de desembre de 2006

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol de 2003), en exercici de les competències que li atorguen els articles 11 c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I, de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

MANIFESTEN

Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, el Reial decret 55/2005, de 25 de gener, que estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i se regulen els títols oficials de grau i el Reial decret 56/2005, de 25 de gener, en el que se regulen els estudis universitaris de postgrau, proporcionen a les universitats espanyoles el marc jurídic per al desplegament i implantació del nou model d'ensenyament superior en adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Que la progressiva construcció i consolidació d'un sistema universitari en l'àmbit europeu requereix la decidida participació i col·laboració de l'Estat, les comunitats autònomes i les universitats en actuacions conjuntes destinades a l'execució de projectes de planificació, disseny i definició de les activitats que se considerin necessàries per a avançar en aquest procés.

Que per Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2006 (BOE núm.188, de 3 d'agost de 2006) es van formalitzar els criteris de distribució per comunitat autònomes, així com la distribució resultant per a l'any 2006, de les ajudes per al finançament de l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'apartat tercer d'aquest Acord atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la quantitat de 224.682 ¿.

Que l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència ECI/2790/2006, de 8 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al finançament de l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior (BOE núm.218, de 12 de setembre de 2006), preveu a l'apartat segon que la gestió d'aquestes ajudes per les comunitats autònomes que només tenen una universitat pública es realitzarà mitjançant conveni.

Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta interès per col·laborar i participar en la planificació estratègica, el disseny i la definició d'actuacions conjuntament amb la UIB amb l'objectiu de promoure la integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Que la UIB també manifesta el seu interès perquè el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, s'impliqui en el procés d'adaptació progressiva del sistema d'educació universitari a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Per tot l'anterior,

ACORDEN

Primer.- Objecte

L'objecte del present conveni instrumental de subvenció és crear les condicions i facilitar els mitjans per a impulsar l'adaptació de la Universitat de les Illes Balears a l'Espai Europeu d'Educació Superior, mitjançant la realització dels projectes i iniciatives que s'estableixen com annex I al present conveni.

Aquests projectes subvencionats s'hauran de desenvolupar per la Universitat de les Illes Balears durant l'any acadèmic 2006-2007.

Segon.- Finançament

La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà a la Universitat de les Illes Balears com a màxim la quantitat que subvencioni el Ministeri d'Educació i Cultura, i que està prevista en 224.682 ¿ a l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2006, pel qual es formalitzen els criteris de distribució, així com la distribució resultant, per a l'any 2006, de les ajudes per al finançament de l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior (BOE núm.188 de 8 d'agost de 2006).

Aquesta aportació es realitzarà, sempre que hagi estat prèviament lliurada pel Ministeri d'Educació i Ciència, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.44113.00.13229 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2006.

El pagament d'aquesta quantitat a la Universitat de les Illes Balears es realitzarà una vegada que sigui abonada pel Ministeri d'Educació i Cultura, en els termes que estableix el punt 3 de l'apartat tercer de l'Ordre ECI/2790/2006, de 8 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions.

Tercer.- Projectes subvencionats

Un cop la Universitat de les Illes Balears hagi desenvolupat, durant l'any acadèmic 2006-2007, els projectes subvencionats que s'estableixen a l'annex I, haurà de presentar abans de dia 30 de setembre de 2007 una memòria d'execució davant la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura. Juntament amb aquesta memòria s'haurà de presentar un certificat del gerent de la Universitat de les Illes Balears, amb el vist i plau del Rector, que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

Abans del 15 de desembre de 2007 la Conselleria d'Educació i Cultura trametrà al Ministeri d'Educació i Ciència la memòria d'execució de la Universitat, juntament amb l'avaluació de les activitats realitzades que haurà dut a terme la Direcció General d'Universitat.

Quart.- Control financer

Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació de finances i pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques. A més, ha de facilitar tota la informació que li requereixi la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

Cinquè.- Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la Resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Sisè.- Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la Resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos establerts a l'article 44 del del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Setè.- Jurisdicció contenciosa administrativa

Les parts que subscriuen el present document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i interpretació d'aquest conveni. Però, si això no fos possible, les qüestions litigioses que puguin afectar a la interpretació i l'execució d'aquest conveni seran conegudes i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Vuitè. Vigència

El present conveni serà vigent des del dia de la seva signatura fins a la finalització dels projectes subvencionats, dia 30 de setembre de 2007.

I en prova de conformitat, les dues parts signen per triplicat aquest conveni a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears

Francesc J. Fiol Amengual

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).