Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de dipòsit entre la Societat Arqueològica Lul·liana i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de gener de 2007

REUNITS

D'una part, la Presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, senyora Maria Barceló Crespí, titular del DNI 41398343-E, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen els estatuts. La Societat Arqueològica Lul·liana té el domicili legal al casal can Aguiló, carrer de Monti-sion núm. 4, 07001 Palma, Illes Balears, Espanya.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

EXPOSEN

A) Que la Societat Arqueològica Lul·liana posseeix en règim de propietat tota una sèrie de peces i restes arqueològiques, que es descriuran fotogràficament amb més detall a l'inventari que s'adjuntarà com a annex 1 d'aquest conveni. Les esmentades peces i restes arqueològiques romanien al casal can Oleo, situat al carrer de l'Almudaina núm. 4 de Palma, antiga seu de la Societat i actualment propietat de la Universitat de les Illes Balears.
B) Que el passat mes de març varen començar les obres de reforma i rehabilitació del casal de can Oleo i es va fer necessari el trasllat d'aquestes peces.
C) Que la Societat Arqueològica Lul·liana no disposa d'espai adient per guardar i emmagatzemar totes les restes arqueològiques existents al casal can Oleo.
D) Que ambdues institucions mantenen una excel·lent relació de col·laboració i tenen la voluntat ferma de preservar el patrimoni arqueològic de les Illes Balears.

És per això que

ACORDEN

Primer . La Societat Arqueològica Lul·liana fa cessió en concepte de dipòsit a la Universitat de les Illes Balears de les 29 peces i restes arqueològiques que es troben adjuntades com a annex 1 al present conveni.

Les peces núm.1 a núm. 26 es corresponen a restes d'un vitrall de la Llotja de Palma, mentre que les peces núm. 27, 28 i 29 són restes del fòrum romà de l'antiga Palma, trobades a l'edifici de l'antic Estudi General Lul·lià, al carrer de Sant Roc, a mitjans de 1950.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta el dipòsit en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de la seva vigilància i custòdia, si bé quedarà exonerada del deteriorament que puguin sofrir les peces i restes pel transcurs del temps i per actes vandàlics de terceres persones.

Quart . Ambdues parts convenen que les peces estiguin dipositades a l'edifici Ramon Llull del campus universitari.

Cinquè . Qualsevol trasllat posterior de les peces i el seu manteniment adient, si escau, aniran a càrrec de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Sisè . El transport de totes les peces i restes arqueològiques des de la seva anterior ubicació al casal can Oleo al campus universitari, a la seu de la Societat i al Museu del castell de Bellver, anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Setè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que el dipòsit l'ha fet la Societat Arqueològica Lul·liana.

Vuitè . La vigència del present conveni és indefinida, i en cas que la Societat Arqueològica Lul·liana vulgui revocar el present dipòsit, ho comunicarà degudament per escrit al Rectorat de la Universitat.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Societat Arqueològica Lul·liana,

Maria Barceló
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre, de 2006 de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).