Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a activitats de l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport durant l'any 2006

Palma, 20 de setembre de 2006

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Consell de Mallorca, amb NIF S-0711002-F, i amb domicili al carrer del Palau Reial, 1, de Palma.

L´acompanya el senyor Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q-0718001-A, i amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km. 7.5, de Palma.

ACTUEN

La senyora Maria Antònia Munar i Riutort, en nom i representació del Consell de Mallorca, i el doctor Avel.li Blasco en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears.

Amdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d´obrar i

MANIFESTEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, fer els esforços necessaris per realitzar activitats acadèmiques, científiques i culturals en el context de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Que la consellera executiva del Departament de Cultura en data 25 de juliol de 2006, va adoptar la resolució:

"1r. Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa de 30.000,00 ¿, a favor de la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q-07718001-A, i amb domicili social a la Ctra. De Valldemossa, km. 7.5, 07122 de Palma.

2n. Autoritzar i disposar una deespesa 30.000,00 ¿, en concepte de subvenció nominativa, a favor de la Universitat de les Illes Balears, a càrrec de la partida pressupostària 20.45290.48904, número d'ordenat 200600041602.

3r. Establir el conveni adjunt amb la Universitat de les Illes Balears, amb NIF q-07718001-A, per tal de col·laborar en la realització d'activitats esportives per als estudiants de la UIB, amb la concessió d'una subvenció de 30.000,00 ¿.."

I, amb les finalitats de promoure i fomentar la cultura, l´esport i l´oci

CONVENEN

1r.- El Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció Insular de Joventut del Departament de Cultura, aporta a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, la quantitat de 30.000,00 ¿, en concepte de subvenció per a la realització d´activitats dins l´àmbit de les ciències de l´activitat física i l´esport durant el 2006, amb càrrec a la partida pressupostària 20.45290.48904, número d´ordenat 200600041602.
El pressupost total de les despeses de la Universitat de les Illes Balears és de 67.083,00 ¿
2n.- La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís de la realització d´aquestes activitats.
3r - Les activitats objecte d´aquest conveni i els elements publicitaris d'aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.
4t.- La Universitat de les Illes Balears ha d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de les activitats subvencionades, així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció, i ha de notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.
5è.- La subvenció es farà efectiva després de la justificació de les despeses, sempre abans del dia 30 de novembre de 2006, mitjançant la documentació següent:

- Factures originals, que expressin clarament:

    • Nom complet de la persona o entitat expedidora
    • Número i data
    • Concepte
    • IVA (si correspon)

- Altres justificants
- Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a l´activitat subvencionada.
- A més, haurà de presentar una memòria explicativa sobre l'activitat cultural que és objecte de l'ajut, on hi consti, de cada una de les activitats: nombre de tallers, conferències, cursos, congressos; programa de cadascun, dates en les quals s'han dut a terme, lloc, nombre aproximat d'assistents i participants, i demés aspectes que puguin ser d'interès per l'activitat subvencionada.

6è.- La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de l´activitat, abans del pagament de l´ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l´activitat subvencionada.
7è.- El fet d´alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l´acord de concessió de la subvenció.
8è.- La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l´article 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm 196, de 31/12/2005), i les recollides a l´article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/2001)
9è.- La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis i al present Reglament, i no serà invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n´és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d´acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/2003), a les reflectides al Decret legislaliu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm 196, de 31/12/2005), així com d´acord amb el que disposa l´apartat 2n de l´article 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca.
10è.- Una vegada finalitzada la activitat, o conclosa l´obra o servei o actuació, objecte de subvenció, el servei responsable del departament emetrà un informe d´avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació a la finalitat de la convocatòria.
11è.- El present conveni restarà vigent fins el 31 de desembre del 2006.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d´aquest conveni, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

La presidenta del Consell de Mallorca,

Maria Antònia Munar i Riutort

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve


Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).