Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la
Universitat d'Alcalá i la Universitat de les Illes Balears en el marc del projecte Valoració dels Actius Naturals d'Espanya (VANE)

Alcalá de Henares, 23 d'octubre de 2006
Palma, 21 de novembre de 2006

D'una part, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les seves facultats.

De l'altra, la Sra. Filomena Rodríguez Caabeiro, Vicerectora de Recerca i Innovació de la Universitat d'Alcalá (d'ara endavant UAH), com a representant d'aquesta universitat.

Exposen

Que l'estimació del valor econòmic del flux de béns i serveis proporcionats pels ecosistemes del territori espanyol contribueix a optimitzar els processos de presa de decisió col·lectiva i, d'aquesta manera, permet presentar una imatge més completa de la situació als responsables de les distintes polítiques públiques. Al mateix temps, reconeixen que aquest esforç pot servir de referència a estudis detallats sobre recursos naturals susceptibles d'usos alternatius en el context del nostre país.

Que el projecte Valoració Econòmica dels Actius Naturals d'Espanya (projecte VANE, d'ara endavant) constitueix una oportunitat de primer ordre per avançar en el camí de la valoració d'aquests béns i serveis, per a la qual cosa és necessari aprofundir en l'aplicació dels mètodes de valoració econòmica dels béns i serveis dels ecosistemes a Espanya i explorar les possibilitats reals de transferència, agregació i representació espacial de resultats. Així mateix, es mostren d'acord que, atès que el projecte neix de l'interès del Ministeri de Medi Ambient d'Espanya per utilitzar les conclusions del treball en la millora de la gestió del patrimoni natural del país, es tracta d'un projecte acadèmic que persegueix en última instància que les seves conclusions siguin aplicables a la resolució de problemes ambientals i al manteniment d'aquest patrimoni.

Que hi ha a Espanya una sèrie d'equips adscrits a diversos centres d'educació superior i a instituts de recerca amb experiència provada en el camp de la valoració econòmica del medi ambient, la participació dels quals permet que aquesta iniciativa tingui sentit no sols quant als resultats i conclusions que es deriven del projecte, sinó també com a programa en el qual aquests equips, d'una manera coordinada, reflexionin sobre l'aplicació de les metodologies de valoració en l'àmbit de tot el país i defineixin línies futures d'investigació.

CLÀUSULES

Primera.¿ El projecte VANE és un encàrrec del Ministeri de Medi Ambient en el qual participen diferents entitats. D'una banda TRAGSATEC, que partint de la seva experiència en la producció i el tractament d'informació geogràfica, proporcionarà els inputs cartogràfics (cobertures i usos del sòl) que serviran de base a l'exercici de valoració i s'encarregarà de la definició de la interfície entre la valoració i el desenvolupament d'un sistema d'informació territorial i en la reflexió sobre la integració i representació espacial de valors. D'altra banda, el Grup d'Economia Ambiental del Departament de Fonaments d'Economia i Història Econòmica de la UAH, que exercirà tasques de coordinació del treball d'anàlisi econòmica, definició de les línies metodològiques i conceptuals bàsiques de l'exercici de valoració i de presentació de resultats. Amb aquesta finalitat comptarà amb el suport de cinc equips de recerca responsables de l'aplicació dels mètodes de valoració econòmica als cinc diferents tipus d'actius naturals en què s'ha dividit el territori d'Espanya en el context d'aquest projecte:

 1. Sòl agrícola i pastura : equip del Departament d'Economia i Ciències Socials Agràries de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid, liderat pel Sr. Alberto Garrido Colmenero.
 2. Boscos : equip del Departament d'Economia i Gestió Forestal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Forestals de la Universitat Politècnica de Madrid, liderat pel Sr. Luis Díaz Balteiro.
 3. Recursos hídrics : equip del Departament d'Economia, Sociologia i Política Agràries de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms i Forestals de la Universitat de Còrdova, liderat pel Sr. Julio Berbel Vecino.
 4. Costes i platges : equip del Departament d'Economia Aplicada - Centre de Recerca Econòmica UIB-SA NOSTRA de la Universitat de les Illes Balears, liderat pel Sr. Antoni Riera Font.
 5. Oceà obert i plataforma continental : equip del Departament de Fonaments d'Anàlisi Econòmica I de la Universitat del País Basc liderat per la Sra. M. Carmen Gallástegui Zulaica.

Per a cada un dels equips de recerca esmentats s'estableix un conveni de col·laboració específic amb la finalitat de determinar les responsabilitats assumides per les parts implicades.

Segona.¿ El present conveni de col·laboració específic té com a objectiu definir les condicions en què operarà la col·laboració entre el Grup d'Economia Ambiental de la UAH i l'equip del Departament d'Economia Aplicada - Centre de Recerca Econòmica (UIB-SA NOSTRA) de la UIB.

Tercera.¿ El Grup d'Economia Ambiental de la UAH i el grup de recerca del Departament d'Economia Aplicada - Centre de Recerca Econòmica (UIB-SA NOSTRA) de la UIB col·laboraran, juntament amb la resta d'entitats implicades, en la realització del projecte VANE, els objectius del qual són:

 1. Identificar els actius naturals que formen part del patrimoni natural d'Espanya i establir el model econòmic d'assignació del valor dels seus serveis ambientals amb la finalitat de determinar aquest valor en termes d'unitats de superfície, allà on sigui possible.
 2. Avaluar les possibilitats de definir models de transferència de valors (tant escalars com funcions completes) per a cada un dels grups d'actius identificats sobre la base d'estudis específics.
 3. Analitzar els nivells d'agregació d'informació per tal de nodrir un sistema d'informació territorial del patrimoni natural.

Quarta.¿ Les tasques de coordinació conceptual i metodològica i de presentació de resultats i conclusions corresponen al Grup d'Economia Ambiental del Departament de Fonaments d'Economia i Història Econòmica de la UAH, liderat pel Sr. Diego Azqueta Oyarzun. El seu paper es divideix en tres aspectes bàsics:

 1. Definició de criteris homogenis per a la valoració dels diferents béns i serveis ambientals dels cinc tipus d'actius naturals prevists, sempre en coordinació amb els equips responsables d'aquests treballs.
 2. Integració i contrast dels models de transferència de resultats, analitzant la millor bibliografia disponible i els diferents resultats obtinguts per a cada un dels actius naturals analitzats. Per això són fonamentals els inputs proporcionats pels equips col·laboradors, que duran a terme la labor de definició i desenvolupament de les funcions de transferència per a cada un dels actius ambientals definits.
 3. Anàlisi de les possibilitats d'integració de valors, com a pas previ a la definició d'un sistema d'informació territorial que permeti la seva representació espacial. Aquesta anàlisi es desenvoluparà en quatre nivells: en l'àmbit de béns o serveis ambientals, en l'àmbit d'actiu o ecosistema, per a individus (p. ex., agregant disposicions individuals que cal pagar per accedir a un espai natural protegit) i entre generacions (incorporant consideracions sobre l'anàlisi d'incertesa, llindars d'irreversibilitat, descompte del futur, etcètera), tot assenyalant totes les cauteles convenients.
Cinquena.¿ L'equip del Departament d'Economia Aplicada - Centre de Recerca Econòmica UIB-SA NOSTRA, liderat pel Sr. Antoni Riera Font, s'encarregarà, en el marc del projecte VANE, de la valoració econòmica del flux dels béns i serveis ambientals proporcionats per l'actiu natural ¿zona costera', la qual cosa inclou les tasques o responsabilitats següents:
 1. Estimar la contribució, en termes de benestar, associada al flux de béns i serveis ambientals proporcionats per l'actiu natural objecte d'estudi, tot considerant la gamma completa de valors d'ús directe, indirecte, opció, quasiopció i no ús. Eventualment, inclouria la necessitat de desenvolupar un estudi ex novo , per a l'assoliment exhaustiu del projecte, de manera complementària a la revisió de literatura o a la utilització dels resultats obtinguts en projectes de recerca anteriors.
 2. Proporcionar inputs intermedis per a l'elaboració d'informes de progrés i exposició d'avanços en les reunions de seguiment convocades pel Ministeri de Medi Ambient. En el moment de finalitzar el projecte, haurà de lliurar un informe final al Grup d'Economia Ambiental de la UAH amb els resultats i conclusions obtinguts i els supòsits, cauteles i limitacions més importants considerats en la recerca.
 3. Contribuir a la definició de mòduls de transferència de resultats, amb la finalitat de disposar en última instància de funcions de transferència de resultats acompanyats d'una explicació precisa dels supòsits clau i una revisió dels factors limitants, per a l'actiu natural que s'estudia.

Sisena.¿ El present conveni de col·laboració específic entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la seva vigència es mantindrà fins al desembre de 2007, data de lliurament de l'informe final, amb possibilitat de pròrroga si així ho acorden ambdues parts. Es reservarà fins al 30 de gener de 2008 per introduir les modificacions que s'estimin necessàries en l'informe final o esmenar errades d'edició, si n'hi ha.

Setena.¿ Com a contraprestació per la col·laboració en el projecte VANE d'acord amb les condicions d'aquest conveni específic, la UAH lliurarà la quantitat total de 90.000 euros, incloses totes les despeses i els impostos que puguin gravar l'operació, a la UIB, que es farà efectiva conformement a les condicions següents:

- 9.000 euros (10% del pressupost total) la primera quinzena de novembre de 2006, una vegada rebut de conformitat un primer informe de progrés.

- 54.000 euros (60% del pressupost total) la segona quinzena de juliol de 2007, una vegada rebut de conformitat un segon informe de progrés.

- 27.000 euros (30% del pressupost total) la segona quinzena de desembre de 2007, una vegada rebut de conformitat un tercer informe (final) que exposi les qüestions fonamentals ressenyades en l'objecte o contingut del conveni.

Vuitena.¿ La investigació que té per objecte aquest conveni es podrà interrompre de comú acord entre les parts contractants, sia perquè considerin els treballs finalitzats abans del període marcat o per qualsevol altra causa.

En cas d'interrupció del conveni amb anterioritat a la data de conclusió establerta en la clàusula sisena, l'equip investigador del Departament d'Economia Aplicada - Centre de Recerca Econòmica UIB-SA NOSTRA de la UIB remetrà al Grup d'Economia Ambiental de la UAH un informe dels resultats obtinguts fins al moment i podrà utilitzar lliurement aquests resultats, sempre que salvaguardi les condicions estipulades a la clàusula següent.

Novena.¿ Les dades i els informes obtinguts de manera conjunta, així com els resultats finals, tindran caràcter confidencial. Cada una de les parts es compromet a no difondre, en cap aspecte, les informacions científiques o tècniques derivades del desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic.

D'acord amb les condicions generals del projecte, els drets de propietat intel·lectual sobre els resultats del projecte VANE corresponen a TRAGSATEC. Queden reservats a la Universitat d'Alcalá i a la resta dels autors de l'obra col·lectiva els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de caràcter domèstic i, a més, els autors podran fer ús dels treballs, objecte del present conveni, per a publicacions científiques, activitats docents o de divulgació sense cap altre requisit que el de fer constar en tots els casos que el projecte l'ha finançat la Direcció General per a la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient, tal com s'exposa en el conveni signat a aquest efecte entre TRAGSATEC i la Universitat d'Alcalá. Addicionalment, en les eventuals publicacions es respectarà sempre la menció als autors del treball que hagin intervingut en la producció dels resultats i conclusions presentats.

Desena.¿ L'incompliment de qualsevol de les obligacions contretes pel present conveni per una de les parts facultarà l'altra per rescindir-lo, i quedaran automàticament anul·lats tots els drets corresponents sobre el seu objecte.

Onzena.¿ Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment de comú acord. Les disposicions de la clàusula novena subsistiran després de l'acabament o rescissió del present contracte.

Dotzena.¿ Aquest document es podrà elevar a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts contractants, que es farà càrrec de les despeses, o quan així ho exigeixi la legislació vigent.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni en el lloc i data indicats a l'encapçalament, en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat d'Alcalá

Filomena Rodríguez
Vicerrectora de Recerca i Innovació

Diligència

El present conveni protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).