Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic per a l'any acadèmic 2006-2007 de l'acord marc general entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears

Madrid, 26 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, la senyora Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, com a Directora de la Fundació Carolina, que actua en representació d'aquesta Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

En virtut de la clàusula segona de l'acord marc general de data 16 de setembre de 2002 entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears, les parts acorden de subscriure el present conveni específic per a l'any acadèmic 2006-2007.

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ TURÍSTICA

A. OBJECTE DEL PROGRAMA

La Fundació Carolina, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, convoca un total de cinc ajudes a l'estudi per a l'especialització professional a Espanya, en l'àrea d' Economia i Finances, Organització i Innovació Empresarial, Desenvolupament Econòmic i Integració Regional del seu Programa de formació (beques de postgrau).

Aquest curs va dirigit a titulats superiors de turisme i llicenciats universitaris, diplomats universitaris, TEAT, amb bons coneixements d'anglès, que vulguin perfeccionar els seus coneixements, tècniques i aptituds necessaris per a l'activitat turística, o bé formar-se com a directius especialitzats en gestió d'empreses turístiques.

La durada del present programa s'estendrà, en període lectiu, des de l'octubre de 2006 al juny de 2007.

B. GESTIÓ DEL PROGRAMA

Els alumnes becats cursaran el Màster Universitari en Gestió Turística de la Universitat de les Illes Balears.

1. Contingut de les ajudes a l'estudi

Cada una de les ajudes a l'estudi que es convoquen per a aquest programa comprèn:

 • 100% de l'import de la matrícula obert del programa. El preu total del programa per a aquest any correspon a la quantitat de 5.900 euros.
 • Bitllet en classe turista d'anada i tornada des del lloc de residència del becari.
 • Assegurança mèdica no farmacèutica.
 • 1.200 euros mensuals en concepte d'ajuda per a allotjament i manutenció durant el període de durada de la beca.

2. Compromisos de les parts

2.a) La Universitat de les Illes Balears, d'acord amb la Fundació Carolina, assumeix els compromisos següents:

 • Dissenyar el programa acadèmic.
 • Prestar l'assistència tècnica necessària per a l'execució del programa.
 • Prestar les instal·lacions de la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa.
 • Aplicar a la Fundació Carolina una deducció d'un 40 per cent en el preu públic de les matrícules dels becaris que finalment realitzin el programa. Aquest import és, per a l'any acadèmic 2006-2007, de 5.900 euros per matrícula. Per tant, la deducció és de 2.360 euros.

2.b) La Fundació Carolina cobrirà i gestionarà, per la seva banda, els conceptes següents per a cada una de les ajudes a l'estudi:

 • 60 per cent del preu de la matrícula oberta del programa, cosa que suposa 3.540 euros, que la Fundació Carolina transferirà al compte corrent indicat per escrit per la Universitat de les Illes Balears contra presentació del corresponent rebut de justificació de despeses.
 • Bitllet en classe turista d'anada i tornada des del lloc de residència del becari.
 • Assegurança mèdica no farmacèutica.
 • 1.200 euros mensuals en concepte d'ajuda per a allotjament i manutenció durant el període de durada de la beca.

C. DURADA

El present conveni té efectes a partir de l'endemà d'haver-se subscrit, i és vigent fins a la finalització del programa objecte d'acord.

D. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

1. Per acord mutu de les parts, en els seus propis termes.
2. Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni.
3. Per les altres causes establertes a la legislació vigent.

Per a qualsevol discrepància en la interpretació i en el compliment d'aquest conveni específic, hom s'atindrà al que estableix la clàusula novena de l'acord marc general subscrit en el seu moment per les parts.

E. BENEFICIARIS

Per ser beneficiari de les ajudes a l'estudi es requereix ser nacional d'algun país de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, excepte Espanya, i complir els altres requisits específics expressats a la convocatòria del programa, publicada a la web de la Fundació Carolina.

F. DIFUSIÓ

Les parts signants es comprometen a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a l'adequada difusió i promoció d'aquest programa.

Les parts signants es comprometen igualment a incloure a la seva web els logotips i un enllaç de connexió de totes les entitats col·laboradores d'aquest programa.

G. SELECCIÓ

La preselecció dels candidats correspondrà a la Universitat de les Illes Balears, mentre que la selecció dels candidats que han de rebre les ajudes a l'estudi correspondrà a un comitè avaluador format per un representant de cada una de les institucions involucrades en el programa (Fundació Carolina i Universitat de les Illes Balears, en el cas del programa objecte del present conveni). Així mateix, la Fundació Carolina podrà designar, per consens amb la Universitat de les Illes Balears, un assessor independent de prestigi reconegut en l'àrea relativa al programa objecte del conveni.

El comitè, una vegada valorats els mèrits acadèmics i professionals dels candidats, així com el seu projecte acadèmic, professional i investigador, confeccionarà una llista definitiva de beneficiaris. La Fundació Carolina es reserva el dret d'entrevistar els candidats proposats pel comitè, com a part complementària del procés de selecció prèvia a l'adjudicació final de les ajudes a l'estudi. Una vegada confeccionada la llista definitiva de becaris, aquesta decisió és inapel·lable.

La Fundació Carolina es reserva igualment el dret de no cobrir la totalitat de les ajudes a l'estudi convocades, en cas que el comitè avaluador estimi que no hi ha candidats suficients amb la qualitat mínima requerida per atorgar la beca o, si es considera procedent, després de realitzar la fase d'entrevistes personals.

H. COMISSIÓ MIXTA

La comissió mixta prevista a la clàusula quarta de l'acord marc general signat per les parts farà el seguiment de les iniciatives establertes en aquest document.

I. DIPLOMA

La Universitat de les Illes Balears i la Fundació Carolina atorgaran un diploma acreditatiu de la realització del programa.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Carolina,


Rosa Conde
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).