Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i el Museu Balear de Ciències Naturals

Palma, 20 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Andreu Ramis i Puig-gros, en representació d'aquesta institució, que té el NIF G57100141, amb domicili al carrer de Can Tàpera, núm. 5, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra part, el Sr. Antoni Sacarés Mas, President de l'Associació Museu Balear de Ciències Naturals, amb domicili social a carretera Palma ¿ Port de Sóller, km 30 (07100) Sóller, i CIF G-07165772.

Comunament d'acord,

EXPOSEN

I. Que la divulgació del patrimoni natural de les Illes Balears és una tasca imprescindible perquè la societat pugui conèixer i valorar aquest patrimoni.

II. Que tant la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, com la Universitat de les Illes Balears i el Museu Balear de Ciències Naturals tenen un interès especial per l'educació i el medi ambient, així com per facilitar a la societat l'accés a la informació ambiental.

III. Que totes tres institucions estan convençudes que les noves tecnologies de la informació tenen un gran potencial com a vehicle de l'educació ambiental.

IV. Que el Laboratori de Botànica està desenvolupant una pàgina web anomenada Herbari virtual de les Illes Balears on es poden consultar per Internet un gran nombre d'imatges d'espècies de plantes que es troben a les Balears.

V. Que el Museu Balear de Ciències Naturals (MBCN) disposa d'àmplia informació sobre els bolets de les illes Balears, i té interès a posar aquesta informació a l'abast de la societat en general a través d'Internet.

VI. Que totes tres institucions consideren necessari donar suport a aquesta iniciativa que donarà informació sobre els fongs de les Balears utilitzant les noves tecnologies.

I reconeixent-se capacitat legal per al present atorgament, expressen la seva voluntat de subscriure els següents:

PACTES

Primer . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i la Universitat de les Illes Balears, UIB, amb l'afany de promoure l'educació ambiental i l'accés a la informació ambiental a través de les noves tecnologies, promouran el desenvolupament i promoció de l' Herbari virtual de les Illes Balears .

Segon . La UIB es compromet a:

- Allotjar en el seu servidor i fer accessible de forma gratuïta la informació inclosa a la nova web Bolets de les Illes Balears .
- Donar el suport tecnològic a través del Centre de Tecnologies de la Informació per a una correcta accessibilitat a la pàgina de Bolets de les Illes Balears a través de la xarxa d'Internet.
- Responsabilitzar-se de:

  1. Disseny de la imatge d'una web tot seguint l'estructura de la pàgina Herbari virtual de les Illes Balears, però on figuri el MBCN com a entitat responsable, juntament amb la UIB, de la pàgina.
  2. Disseny d'una base de dades per introduir la informació i les imatges de la nova web.
  3. Incorporació de la informació i les imatges corresponents a les 300 espècies més importants de la flora micològica de les Illes Balears.
  4. Digitalització de les imatges de què disposa el MBCN.
  5. Introduir el copyright del MBCN a cada imatge que sigui accesible per Internet i hagi estat proporcionada per aquesta institució.
  6. Recollida al camp de material fresc, si escau, de les espècies representades a la web.
  7. Posar un enllaç a Bolets de les Illes Balears a la pàgina principal de l' Herbari virtual de les Illes Balears.
  8. Traspassar la quantitat de 1.750 ¿ al MBCN al compte núm. 63849080 de Sa Nostra per cobrir les despeses que generi el projecte.

Tercer . EL MBCN es compromet a:

- Facilitar imatges i informació sobre les 300 principals espècies de bolets de les Illes Balears per a la seva incorporació a la nova web.
- Introduir un enllaç a Bolets de les Illes Balears a la pàgina principal de la web del MBCN.
- Realitzar les campanyes de camp que permetin completar la informació i les imatges existents.

Quart . Tant les imatges com la informació que sigui introduïda a la web en qüestió són propietat del MBCN i dels seus col·laboradors i el seu ús serà exclusivament per a aquesta pàgina. Qualsevol altre ús de les imatges i de la informació per part de les altres entitats necessitarà l'autorització del MBCN.

Cinquè . Els canvis d'imatge o la introducció de modificacions a la web una vegada finalitzat aquest conveni necessitaran igualment l'autorització del MBCN.

Sisè . Les característiques tècniques del projecte i el seu pressupost figuren com a annex a aquest conveni.

Setè . Tant la UIB com el MBCN es comprometen a:

- Incorporar el logotip de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, a un lloc rellevant de Bolets de les Illes Balears com a entitat que dóna suport al projecte. El lloc on aparegui el dit logotip serà pactat entre ambdues parts. Per aquests motiu la UIB es compromet a consultar als representants de la Fundació Sa Nostra el disseny final dels llocs on aparegui la imatge de Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, abans que siguin accessibles pels usuaris de Bolets de les Illes Balears . Aquest pacte afecta igualment els materials impresos o audiovisuals que es puguin fer amb l'objectiu de difondre Bolets de les Illes Balears .

- No signar cap conveni de col·laboració amb motiu d'aquest projecte ni d'altres relacionats amb cap entitat financera. Tots els possibles acords de col·laboració, amb persones físiques o jurídiques, hauran de tenir el consentiment previ i per escrit de la Fundació Sa Nostra.

- Establir un enllaç amb la pàgina principal de la web de "Sa Nostra", Caixa de Balears, i amb l'apartat de la Fundació Sa Nostra des de cada un dels logotips respectius.

- Autoritzar i facilitar la inclusió de l'accés a Bolets de les Illes Balears des de qualsevol plataforma d'Internet a proposta de la Fundació Sa Nostra.

- Comunicar a les persones implicades en aquest projecte que la seva realització ha estat possible gràcies al suport atorgat per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears.

- Informar la Fundació Sa Nostra de qualsevol esdeveniment o modificació que afecti el contingut del projecte.

- Presentar a la Fundació Sa Nostra una memòria final on constaran les feines realitzades tant en el manteniment de la pàgina com de difusió.

Vuitè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es compromet a aportar la quantitat de 15.000 ¿ (quinze mil euros) per la realització de la pàgina web Bolets de les Illes Balears . Aquesta quantitat es lliurarà en tres parts a la UIB mitjançant ingrés al compte de Sa Nostra núm. 2051-0151-65-1014198336: la primera, després de la signatura d'aquest conveni, la segona al cap de sis mesos de la signatura, a la presentació d'una memòria parcial, i la tercera, després de la presentació de la memòria final. En cas que sigui necessari, la UIB podrà sol·licitar per escrit una pròrroga per a la presentació de la memòria final.

Novè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, podrà recollir i esmentar el projecte i el seu contingut a la seva Memòria anual i a qualsevol altre mitjà de divulgació de les seves activitats.

Desè . Les tres parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol notícia o novetat relacionada amb aquest conveni.

Onzè . Es nomenarà una comissió de seguiment de Bolets de les Illes Balears , composta per un representant de cadascuna de les institucions signants d'aquest conveni.

Dotzè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es reserva el dret de sol·licitar la consulta de la documentació comptable que acrediti la destinació de l'aportació econòmica realitzada.

Tretzè . El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa inicial d'un any a partir del moment de la seva signatura.

Catorzè . Per a qualsevol contingència que pugui sorgir, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renuncien al seu fur, si aquest fos distint.

I com a prova de conformitat, aquest document se signa en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,
Andreu Ramis
Director gerent

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Avel·lí Blasco
Rector

 

Pel Museu Balear de Ciències Naturals,
Antoni Sacarés
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).