Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Grup 9 d'universitats
conveni marc - Programa Americampus

Menorca, 8 de maig de 2006

REUNITS

L'Excm. i Mgfc. Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, rector de la Universitat de Cantàbria, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 de Santander, CIF Q3918001-C.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a la ctra. de Valdemossa, km 7,5, 07071 de Palma (Illes Balears), CIF Q0718001-A.

L'Excm. i Mgfc. Sr. José Mª Martínez de Pisón Cavero, rector de la Universitat de La Rioja, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 de Logronyo, CIF Q2618002-F.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Juan Antonio Vázquez García, rector de la Universitat d'Oviedo, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, 3, 33003 d'Oviedo, CIF Q3318001-I.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Juan Ignacio Pérez Iglesias, rector de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu al Campus de Leioa, 48940 de Leioa (Biscaia), CIF Q4818001-B.

L'Excm. i Mgfc. Sr.Pedro Burillo López, rector de la Universitat Pública de Navarra, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu al Campus d'Arrosadía, 31006 de Pamplona, CIF Q3150012-G.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universitat de Saragossa, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, s/n, 50006 de Saragossa, CIF Q5018001-G.

L'Excm. i Mgfc. Sr. J. Francisco Duque Carrillo, rector de la Universitat d'Extremadura, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a l'avinguda Elvás, s/n, 06071 de Badajoz, CIF Q0618001-B.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Ernesto Martínez Ataz, rector de la Universitat de Castella-la Manxa, en nom i representació d'aquesta universitat, amb seu a Altagracia, 50, 13071 de Ciudad Real, CIF Q1368009-E.

EXPOSEN

Que, animats per l'esperit d'universalitat propi de les seves institucions acadèmiques respectives i en vista de l'experiència desenvolupada en l'àmbit europeu, és el seu desig potenciar la cooperació entre les universitats espanyoles integrants del Grup 9 i universitats o institucions d'educació superior llatinoamericanes, en un marc de desenvolupament i enfortiment de les relacions culturals entre Espanya i Amèrica Llatina.

Que, en concret, es fixen com a objectiu el foment de l'intercanvi d'estudiants entre universitats del Grup 9 i universitats i institucions d'educació superior llatinoamericanes en benefici dels estudiants de les dues parts.

Que els intercanvis esmentats han de venir ineludiblement acompanyats d'una garantia suficient de la qualitat acadèmica dels ensenyaments i del reconeixement dels estudis realitzats.

Per tot això, es reconeixen mútuament plena capacitat per a l'atorgament d'aquest document.

ACORDEN

Primer . Les universitats signants institueixen entre si el Programa Americampus, de mobilitat d'estudiants amb universitats i institucions d'educació superior d'Amèrica Llatina.

Segon . Cada universitat ha de proposar, a través dels acords bilaterals de cooperació corresponents, la universitat o institucions d'educació superior llatinoamericanes amb qui desitja fer efectiu aquest Programa.

Per fer-ho, cal tenir en compte l'experiència ja existent de cooperació amb les universitats esmentades a través de convenis de col·laboració previs i la qualitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen.

Tercer . Cada universitat del Grup 9 ha de reconèixer oficialment els estudis realitzats a través d'aquesta mobilitat pels seus propis estudiants i per part dels estudiants de les altres universitats del Grup.

Quart . Les universitats del Grup 9 han d'elaborar i publicar la convocatòria del Programa Americampus i concretar el nombre de places, les àrees i les titulacions afectades com també els diversos requisits que han de complir els estudiants.

Cinquè . Per a l'aplicació del Programa Americampus, cada universitat ha de concloure els acords bilaterals de cooperació respectius, el model dels quals constitueix l'annex d'aquest document.

Els models d'aquests tipus d'acords bilaterals, al seguiment dels quals es comprometen els sotasignats, constitueixen l'annex d'aquest document. De la seva conclusió s'ha de retre compte a les altres universitats del Grup.

Sisè . El Grup 9 d'Universitats ha d'aconseguir el finançament que asseguri el desenvolupament del Programa Americampus i la seva continuïtat i caràcter estable.

Això no obstant, no han d'impedir la recerca i proposta d'institucions finançadores complementàries per a acords bilaterals concrets.

Setè . Aquest acord entra en vigor l'endemà del dia de notificació de la data de la signatura per part de totes les universitats del Grup.

Es designa com a dipositària d'aquest acord la Secretaria General del Grup 9, sens detriment del dipòsit en cada una de les universitats del grup.

La Secretaria General del Grup 9 ha de rebre totes les comunicacions remeses per les universitats del Grup relatives a signatura d'acords bilaterals dins del Programa Americampus, les propostes d'ampliació del Programa a altres universitats llatinoamericanes i qualsevol altra incidència en el seu desenvolupament o aplicació i ha de notificar tot això al conjunt de les universitats del Grup 9.

Vuitè . Aquest acord té durada indefinida, a la qual es pot posar fi després de la denúncia de tots els seus signants.

No obstant l'anterior, qualsevol de les universitats signants pot denunciar-lo unilateralment, cas en què deixarà de formar-ne part. En tot cas s'ha de respectar el termini per avisar prèviament de la voluntat de denunciar-lo que es fixa al paràgraf següent, i no es poden alterar les convocatòries d'intercanvi ja resoltes en la part que afectin les altres universitats firmants.

La denúncia s'ha de comunicar a totes les altres parts i a la Secretaria General del Grup 9 amb una antelació mínima de sis mesos respecte a la data prevista d'acabament per la part denunciant.

El mateix mecanisme que es descriu en el paràgraf anterior s'ha de seguir per a la modificació dels termes del conveni. Les modificacions han de ser aprovades per tots els membres del Grup 9.

Novè . L'incompliment o la impossibilitat subsegüent de compliment per alguna de les parts signants exigeix l'obertura de converses entre els membres del Grup 9 a l'objecte de valorar possibles solucions i, si escau, decidir l'acabament del Programa entre tots ells o tan sols amb la universitat afectada.

Les parts signants han de col·laborar sempre per assegurar l'execució correcta del que s'ha pactat

Per la Universitat de Cantàbria,
Per la Universitat del País Basc/ Euskal Herriko Unibertsitatea,
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Per la Universitat de La Rioja,
Per la Universitat Pública de Navarra,
José Mª Martínez de Pisón Cavero
Pedro Burillo López
Per la Universitat d'Oviedo,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Juan A. Vázquez García
Avel·lí Blasco Esteve
Per la Universitat de Saragossa,
Per la Universitat d'Extremadura,
Felipe Pétriz Calvo
J. Francisco Duque Carrillo
Per la Universitat de Castella-la Manxa,
Ernesto Martínez Ataz

Diligència

El present acord marc va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).