Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears

Madrid/ Palma, 2 d'agost de 2006

REUNITS

D'una part, l'Excm. Sr. Carlos Martínez Alonso, president del Consell Superior d'Investigacions Científiques (en endavant CSIC).

I de l'altra, l'Excm. i Magfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB).

Tots dos representants es reconeixen mútuament capacitats per convenir en nom de les entitats que representen legalment.

EXPOSEN

Que la UIB i el CSIC van signar, en data 30 de març de 1995, un acord marc de col·laboració, per instrumentar i regular les relacions entre les dues institucions, que preveu diverses modalitats de col·laboració, que es regulen mitjançant els convenis específics corresponents.

Que, en el desenvolupament d'aquest conveni marc, ambdues institucions van signar, en data 19 de juny de 1995, un conveni específic que va permetre reestructurar el llavors existent centre mixt UIB-CSIC, Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, que va passar a denominar-se Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA).

Que el conveni específic de creació indicat de l'IMEDEA va establir l'estructura del centre, que va quedar constituïda per dos departaments, el de Recursos Naturals i el de Física Interdisciplinària, i que s'especifica en el conveni, de la forma habitual en aquests casos, el personal i els recursos que cada part aportava a l'IMEDEA, com també el reglament de règim interior de l'Institut.

Que en els més de deu anys transcorreguts des de la signatura del conveni específic referit, l'IMEDEA ha experimentat un desenvolupament notable, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, i s'ha consolidat, en l'àmbit local, estatal i internacional, com un centre de referència i d'excel·lència investigadora en les diferents disciplines que ha estat conreant.

Que les dues institucions valoren de forma molt positiva, conseqüentment, la col·laboració que han estat mantenint durant les últimes dues dècades, per la qual cosa consideren que és procedent revisar el conveni específic de referència a fi d'adaptar a les circumstàncies actuals, tant de la UIB com del CSIC, l'estructura i la naturalesa de l'IMEDEA, de manera que la col·laboració entre les dues institucions es defineixi sobre bases més fermes i estables, i s'aprofundeixin i s'ampliïn els àmbits de cooperació entre aquestes.

Com a conseqüència d'aquests antecedents i propòsits, les dues parts

ACORDEN

Subscriure aquest conveni específic, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . El Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA queda constituït com una unitat independent de l'Institut esmentat, a la qual s'adscriu, en una primera fase, personal de la UIB i del CSIC que actualment forma part del Departament. Aquesta Unitat de Física Interdisciplinària (UFI) manté el caràcter mixt amb la UIB, que depèn als efectes de gestió economicoadministrativa de l'IMEDEA. La seu de la Unitat és el campus principal de la UIB (carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma de Mallorca), en els espais d'edificis universitaris que les dues institucions acordin. En el període de sis mesos, a partir de la data de signatura d'aquest conveni, ambdues institucions han d'elaborar un nou acord específic que reguli els aspectes organitzatius referents a l'UFI.

Segona . Les dues institucions han d'establir acords concrets per a la remodelació de l'IMEDEA i del seu Departament de Recursos Naturals, amb fonament en l'execució de projectes d'interès comú, amb objectius ben definits i per períodes establerts. En el període de sis mesos a partir de la data de signatura d'aquest conveni, les dues institucions han d'elaborar un nou acord específic referent a aquest Institut, de manera que es pugui mantenir el seu caràcter d'institut de caràcter mixt entre el CSIC i la UIB. En l'acord cal concretar el personal investigador de la UIB que s'ha d'adscriure a l'IMEDEA, sobre la base de col·laboracions i projectes concrets, com també, els altres aspectes que regulin la relació entre les dues institucions en relació amb aquest Institut. Els acords esmentats poden incloure l'ús i la disponibilitat d'espais i instal·lacions en l'IMEDEA i la utilització dels recursos i mitjans de l'Institut i del CSIC i la UIB en general.

Tercera . La interpretació del conveni de col·laboració entre el CSIC i la Universitat de les Illes Balears per a la reestructuració de l'IMEDEA, subscrit el 19 de juny de 1995, i l'addenda a aquest conveni, de 20 de desembre de 1995, s'ha d'efectuar sens perjudici i d'acord amb el que disposa aquest document.

I com a prova de conformitat, els senyors compareixents, en ús de la representació amb què actuen, signen aquest conveni en el lloc i la data que s'indiquen al començament.

El RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
EL PRESIDENT DEL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).