Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per al desenvolupament d'un programa d'ajudes destinades als professors i al personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, per a estades a universitats estrangeres que hagin implantat les directrius de l'espai europeu d'educació superior

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, habilitat per a la signatura per l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

MANIFESTEN

Primer . Que és objectiu comú de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior a la UIB.

Segon . Que la Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat la Resolució de 3 de maig de 2006 (BOIB núm. 69, d'11 de maig de 2006), per la qual es convoquen ajudes per compensar el cost del desplaçament i de l'estada del professorat i del personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, a una universitat estrangera que imparteixi estudis en el format de crèdit europeu o crèdit ECTS (European Credits Transfer System).

Tercer . Que el coneixement de les experiències duites a terme en altres universitats en estudis en el format de crèdit europeu o crèdit ECTS pot servir per a una millor implantació d'aquests estudis a la UIB.

Quart . Que la UIB actua com a entitat col·laboradora, en els termes que s'expliciten en el present conveni i d'acord amb els articles 26 i 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre.

ACORDEN

Primer. Que l'objecte d'aquest conveni és establir que la UIB, com a entitat col·laboradora, ha de lliurar als beneficiaris de les ajudes els fons corresponents al desplaçament i les dietes de l'estada.

Segon . La UIB ha de supervisar el fet que l'estada en una universitat estrangera és coherent amb la planificació organitzativa del departament a què pertany el professor o del servei a què pertany el personal d'administració i serveis (PAS).

Tercer . Les estades han de finalitzar abans del 30 d'octubre de 2006 i, en cap cas, aquestes estades no es poden destinar a activitats de recerca.

Quart. Condicions generals de les ajudes:

a) Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes ajudes els professors i el personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, en servei actiu i dedicació a temps complet, que vulguin dur a terme estades d'un mínim d'una setmana i d'un màxim de tres a universitats estrangeres per conèixer i analitzar la implantació d'estudis en format de crèdit europeu o crèdit ECTS.

b) Quantia màxima destinada a l'actuació

La quantia màxima destinada a aquesta actuació és la que s'estableix en la resolució de convocatòria d'ajudes.

c) Procediment de sol·licitud

La resolució del conseller per la qual es convoquen les ajudes regula el procediment de sol·licitud.

Cinquè. A partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la relació definitiva de les persones que han obtingut ajudes, la UIB ha de pagar als beneficiaris l'import de les ajudes per a despeses de desplaçament i estada.

Sisè. La UIB, abans del 10 de novembre de 2006, ha de trametre a la Conselleria d'Educació i Cultura un certificat en el qual figuri el nom de les persones beneficiàries de les ajudes i la quantitat que s'ha pagat a cada una, i hi ha d'adjuntar els justificants de les despeses de desplaçament i allotjament i el justificant dels dies d'estada.

Setè. La UIB ha de trametre, juntament amb el certificat esmentat en el punt anterior, l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Vuitè. En haver rebut la documentació esmentada en els punts sisè i setè d'aquest conveni, i també les memòries de les activitats que els professors i el personal d'administració i serveis (PAS) beneficiaris han duit a terme, la Conselleria ha de pagar a la UIB les quantitats que s'havien concedit, sempre que els beneficiaris hagin justificat les despeses, fins a exhaurir la partida destinada a aquesta actuació i que figura en la resolució corresponent.

Novè. La UIB, com a entitat col·laboradora, ha de complir les obligacions que s'estableixen en l'article 28 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Desè. Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2006.

I en prova de conformitat amb tot el que s'hi ha exposat, signen per duplicat aquest document en el lloc i la data indicats.

Palma, 28 de setembre de 2006

Per la Conselleria d'Educació i Cultura

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).