Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració acadèmica i científica entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 2 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, Excel·lentíssim Senyor Joan Font Servera, amb domicili legal a la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 10, Palma (07003).

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

EXPOSEN

Que tenint en compte que actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats una llei d'accés a l'advocacia que establirà un curs de postgrau com a requisit per a l'exercici de la professió per a l'obtenció del títol professional d'advocat;

Que per a l'obtenció d'aquest títol professional, l'esmentada futura llei manifesta la idoneïtat formativa de les universitats, així com l'experiència del col·legis professionals i les seves Escoles de Pràctica Jurídica, i insisteix que la col·laboració entre ambdues institucions i el necessari concert entre elles és una de les claus del nou sistema que es pretén implantar definitivament a partir de l'any 2010;

Que el Màster de Pràctica Jurídica que és objecte d'aquest conveni tindrà validesa com a curs de postgrau específic per a l'accés a la professió d'advocat, segons la Llei d'accés a la professió que actualment està en tràmit al Parlament espanyol. Per això, la seva estructura seguirà les directrius establertes en aquesta llei, a més a més de les directrius exigides com a títol de postgrau universitari i el que estableix el vigent Reglament del Consell General de l'Advocacia Espanyola per a l'homologació d'escoles de pràctica jurídica i pràctiques d'iniciació a l'advocacia; configurant-se, per tant, amb un doble perfil.

(L'estructura del títol de postgrau de pràctica jurídica és basa en crèdits ECTS, criteri especialment recomanable ara que l'educació universitària està immersa en l'espai europeu d'ensenyament superior, per altra banda ja assumit pel Reglament professional abans esmentat.)

Que, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, per a desenvolupar uns estudis conjunts de postgrau Màster de Pràctica Jurídica en els camps de la docència i formació d'estudiants en els termes que s'indiquen més avall, estableixen un acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

 1. L'objecte d'aquest conveni és definir la col·laboració de l'ICAIB i de la UIB per a la realització conjunta dels estudis de Màster de Pràctica Jurídica.
 2. La UIB, mitjançant la seva Facultat de Dret, oferirà uns estudis de postgrau de pràctica jurídica. La consecució de 60 crèdits ECTS per part de l'alumne suposarà l'obtenció del títol oficial de postgrau de Màster en Pràctica Jurídica.
 3. El curs de postgrau s'ajustarà, en tot cas, al que estableix el vigent Reglament del Consell General de l'Advocacia Espanyola per a l'homologació de les escoles de pràctica jurídica i les pràctiques d'iniciació a l'advocacia. Abans del seu inici, haurà d'obtenir l'homologació del Consell General esmentat. L'ICAIB col·laborarà amb la UIB en la tramitació de l'homologació. La superació del curs, que inclou la prova que preveu el Reglament esmentat, suposarà l'obtenció del certificat d'aptitud professional (CAP), que pertoca d'emetre al Consell General de l'Advocacia Espanyola.

Segona. Gestió econòmica del conveni

 1. Es valora el cost de la impartició del curs de postgrau, objecte d'aquest conveni, en la quantitat prevista en la memòria econòmica que s'adjunta a l'annex primer.
 2. La memòria es basa en els punts següents:
  1. La gestió econòmica i administrativa del màster serà desenvolupada exclusivament per la UIB. .
  2. La remuneració del professorat extern a la UIB es farà a càrrec dels ingressos que generi el màster, que seran gestionats per la UIB.
  3. El cost de matrícula del màster per a l'alumne serà el que correspongui a les taxes oficials.
  4. Exceptuant les pràctiques externes, el màster serà impartit a les dependències de l'ICAIB. A aquest efecte, els costs del manteniment de les seves dependències serà responsabilitat exclusiva de l'ICAIB.
  5. Ambdues institucions es comprometen a facilitar l'accés al material de les seves respectives biblioteques.

Tercera. Direcció i gestió acadèmica del màster

 1. La direcció del màster serà compartida per dues persones designades a l'efecte, una pel Degà de la Facultat de Dret de la UIB i l'altra pel Degà de l'ICAIB.
 2. La gestió acadèmica del màster serà desenvolupada exclusivament per la Facultat de Dret de la UIB. Aquesta gestió implicarà la designació del professorat en els termes establerts al punt 3 d'aquesta estipulació i la determinació i adaptació dels continguts del pla d'estudis, que haurà d'ajustar-se, en tot cas, a la normativa vigent per a l'obtenció dels permisos i les homologacions que preveu aquest conveni.
 3. En tot cas, la designació del professorat haurà de seguir els criteris següents:

a) En compliment de la normativa de la CAIB (article 9 de l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005, BOIB núm. 173, de 19 de novembre), el 70% del professorat ha de tenir el títol de doctor.
b) En compliment del Reglament d'homologació d'escoles de pràctica jurídica i de pràctiques d'iniciació a l'advocacia:

  - el 50 % dels professors, com a mínim, haurà de tenir la condició d'advocat en exercici , col·legiat a l'ICAIB, doctor o no.
  - en tot cas, s'haurà d'acreditar el perfil eminentment pràctic de tots els professors, que hauran de tenir un mínim de 5 anys d'experiència jurídica contrastada

El professorat serà designat amb l'acord previ exprés d'ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

 1. El pla d'estudis del màster s'haurà d'ajustar al que estableix l'estipulació primera d'aquest conveni, i serà desenvolupat exclusivament per la Facultat de Dret de la UIB. S'adjunten com a ANNEX SEGON el programa i el contingut de l'esmentat curs de postgrau.

Quarta. Obligacions de la UIB

La UIB es compromet a:

 1. Impartir les classes del curs del màster, objecte del present conveni.
 2. Finançar la part corresponent del màster en la quantia prevista en la memòria econòmica que s'adjunta (essencialment els costs de tramitació administrativa, cobrament de les taxes públiques als alumnes i pagament del professorat extern a la UIB i personal d'administració).
 3. Realitzar els tràmits i les actuacions administratives necessaris per a la gestió i execució del present conveni.
 4. Realitzar els tràmits i les actuacions administratives necessaris per a l'expedició dels títols corresponents de títol oficial de Màster en Pràctica Jurídica i el certificat d'aptitud professional que atorga el Consell General de l'Advocacia; així com els necessaris per a l'homologació prèvia del màster per l'esmentat Consell General.

Cinquena. Obligacions de l'ICAIB

L'ICAIB es compromet a:

 1. La cessió gratuïta de les dependències de la seu de l'ICAIB per a la impartició de les classes.
 2. Finançar els costs del manteniment i ús de les esmentades dependències.
 3. Donar la informació relacionada amb aquests costs per a l'elaboració de la memòria econòmica.
 4. Col·laborar amb la UIB en el compliment dels requisits necessaris perquè es puguin expedir els títols i homologacions indicats al punt 4 de l'estipulació quarta d'aquest conveni.

Sisena. Publicitat

A totes les actuacions de promoció, publicitat, als actes públics, edicions i qualssevol altres actes de difusió del programa de postgrau hi han de figurar els anagrames o logotips de la UIB i de l'ICAIB.

Setena. Comissió mixta de seguiment

 1. A partir de la signatura d'aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment amb els representants designats per ambdues parts en règim de paritat.
 2. Aquesta comissió es responsabilitzarà de l'aplicació d'aquest conveni per tal d'aconseguir-ne l'aprovació per part de la CAIB, així com del seguiment de les actuacions que se'n derivin, una vegada aprovat el màster com a títol oficial per l'autoritat educativa competent i obtinguda la preceptiva homologació del Consell General de l'Advocacia Espanyola.
 3. Una vegada començat el primer curs corresponent a l'aplicació d'aquest conveni, la comissió mixta es reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, com a mínim, dues vegades l'any.
 4. Les funcions de la comissió seran les següents:
  1. Elevar informes i propostes als òrgans rectors d'ambdues parts.
  2. Resoldre els dubtes en la interpretació del conveni.
  3. Aprovar la memòria final en relació amb l'objecte del conveni, on figuraran: les actuacions desenvolupades objecte del programa del màster, el nombre d'alumnes, la relació del professorat i les assignatures impartides, la relació de les despeses i dels ingressos del programa, etc.

 5. Els membres que integraran aquesta comissió seran dos representants de la UIB i dos representants de l'ICAIB.
 6. En la primera reunió de la comissió s'acordarà qui exercirà les funcions de president i vicepresident.

Vuitena. Exclusivitat

Durant aquest període, cap de les dues institucions no podrà desenvolupar cap altre màster que permeti l'accés a la professió d'advocat o al torn d'ofici, presencial o a distància, sense el permís exprés i escrit de l'altra part.

Novena. Entrada en vigor, durada i extinció

 1. El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de 4 anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb 12 mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.
 2. Seran clàusules d'extinció del present conveni (i, per tant, no serà necessari cap preavís):
  1. L'incompliment de les clàusules del conveni per alguna de les seves parts.
  2. La impossibilitat de la realització material de les actuacions objecte del conveni.

 3. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els cursos que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, al lloc i en la data indicats.

Per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Joan Font
Degà

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).