Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Advanced Programming Solutions, SL (APSL)

Palma, 24 de febrer de 2020

Reunits 

La Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), representada pel doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic d’aquesta universitat, com a representant de la institució esmentada, segons el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 38.1.b del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li confereix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Advanced Programming Solutions, SL (en endavant APSL), empresa representada pel senyor Antoni Aloy López, gerent, amb seu al carrer de Galileu Galilei, s/n, edifici Europa, mòdul de Ponent, planta baixa, ParcBIT, 07121 Palma (Illes Balears), amb CIF B57608960.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les parts, d'acord amb les seves respectives atribucions,

Exposen  

 1. Que la UIB, a través de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), i APSL desitgen intercanviar informació i col·laborar en el processament i anàlisi de dades i en models computacionals de fenòmens socials i sociotècnics.
 2. Que l'empresa APSL es dedica al desenvolupament integral d'aplicacions i solucions a mida, per a web i mòbil, manteniment de sistemes, administració de serveis al núvol, enginyeria IT, mineria de dades, serveis digitals, consultoria i formació.
 3. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l'educació superior mitjançant la recerca, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).
 4. Que la UIB, per complir les seves funcions, cooperarà amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 5. Per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d'acord amb el que estableix l'article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d'intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 6. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB, d'ara endavant Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.

Les parts consideren que, per a una millor consecució de les finalitats convergents exposades, és necessari que hi hagi un bon enteniment i col·laboració, per la qual cosa signen aquest conveni marc amb les següents

Clàusules 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració conjunts, intercanvi i cooperació en els camps de la docència, divulgació i recerca, en els termes que s’acordin de manera específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre totes dues parts per a la consecució de les finalitats indicades en el primer expositiu i en la clàusula anterior, pot incloure els punts següents:

 • Intercanvi d'informació.
 • Realització de seminaris, col·loquis i simposis.
 • Estudis de recerca conjunts.
 • Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees que siguin comunes a les parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per a cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

En el supòsit que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa, si escau, dels programes específics per part de la UIB anirà a càrrec de la Fundació, a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei orgànica d'Universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010, d'aprovació, BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació col·labora amb la Universitat i l'empresa en els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap mena de compromís financer assumit per les parts en el moment de la signatura d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa o projecte se n'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Manera de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord, estarà a la disposició de totes dues parts, tret que s'estableixin altres normes.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la signatura del present conveni, una comissió mixta formada pel senyor Antoni Aloy López (gerent d’APSL) i el senyor Maximino San Miguel Ruibal (director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC). Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per a això. En cas que l'acord es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president de la FUEIB

Per APSL,
Antoni Aloy
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).