Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre Iberostari la Universitat de les Illes Balears per a la creacióde la Càtedra del Mar Iberostar

Palma, 25 de febrer de 2020

Reunits

D'una part,el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant,UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF Q0718001A, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 de la fundació indicada, amb CIF G07779895.

I de l'altra, la senyora Glòria Fluxà Thienemann, com a representant de:

  • Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL, amb escriptura de poders per actuar en la seva representació autoritzada pel notari de Palma senyor Miquel Mulet Ferragut, amb data 18 de gener de 2008, núm. de protocol 203, CIF B-28049344, amb domicili social al carrer del General Riera, 154, 07010 Palma (en endavant IHA); i de
  • Fundación Iberostar, amb escriptura de poders per actuar en la seva representació autoritzada pel notari de Palma senyor Armando Mazaira Pereira, amb data 28 d’abril de 2015, núm. de protocol 1169, CIF G-57252561, amb domicili social al carrer del General Riera, 154, 07010 Palma (en endavant Fundación Iberostar).

Cada un exerceix la representació legal de les entitats que representa i, reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte,

Exposen

  1. Que, mitjançant el conveni de col·laboració entre IHA i la UIB de 20 de juny de 2018 (en endavant «el conveni»), es creà a la UIB la Càtedra del Mar Iberostar(ref. 3665).
  2. Que la Fundación Iberostar és l’entitat pertanyent al grup Iberostar que n’ha assumit certs projectes de responsabilitat corporativa.
  3. Que, en virtut del que acabam de dir, IHA vol cedir la seva posició al conveni a la Fundación Iberostar, amb subjecció a les següents

Clàusules

1. Cessió i subrogació

Amb efectes del dia 1 de gener de 2020 IHA cedeix la seva posició jurídica al conveni a la Fundación Iberostar, que se subroga a tots els efectes als drets i obligacions derivades del conveni.

La UIB hi dona expressament el vistiplau aprovant sense reserva la cessió i subrogació aquí acordada.

2. Subsistència del conveni

El conveni romandrà plenament vàlid i vigent en tot el que no hagi estat expressament modificat per la present addenda, que passa a formar part inseparable del conveni.

Com a prova de conformitat, les parts firmen la present addendaal conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president del Patronat de la FUEIB

Per Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL,
Glòria Fluxà
Vicepresidenta

Per la Fundación Iberostar,
Glòria Fluxà
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de gener de 2020 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2020, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).