Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord interuniversitari de cooperació entre la Universitat Paul Sabatier - Tolosa III (França) i la Universitat de les Illes Balears (Palma - Espanya)

Toulouse, 7 avr. 2010

Palma, 29 marc 2010

Vist l'Acord que regeix les relacions entre el Govern de la República francesa i el Govern del Regne d'Espanya en matèria de cooperació cultural, científica i tècnica,

Un cop presentat aquest acord a les autoritats de tutela segons els textos reglamentaris que s'usen en cadascun dels dos Estats,

A partir de l'aprovació d'aquestes autoritats, la Universitat Paul Sabatier - Tolosa III (França), representada pel President, el professor Guilles Fourtanier, i la Universitat de les Illes Balears (Espanya), representada per la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, en el seu desig de promoure entre elles relacions d'intercanvi en tots els àmbits universitaris, acorden subscriure el present conveni:

ARTICLE I

Les dues parts projecten una cooperació en diversos camps de les ciències i de la tècnica i més precisament en les disciplines següents:

- Informàtica

A la Universitat Paul Sabatier, el professor A. Benzekri serà l'encarregat del programa de cooperació científica. El professor Ramon Puigjaner Trepat serà l'encarregat d'aquesta responsabilitat a la Universitat de les Illes Balears.

- Computació

Si un dels responsables no vol o no pot seguir en aquest càrrec, el responsable oficial de la Universitat afectada nomenarà un substitut.

Els responsables científics sotmetran als responsables oficials de les universitats en qüestió un informe anual comú sobre el desenvolupament dels intercanvis i assumiran la responsabilitat dels detalls tècnics necessaris per realitzar-los.

ARTICLE II

Les dues parts s'esforçaran per intercanviar el resultat de les seves experiències pedagògiques, els programes d'ensenyament i els plans d'estudis.

ARTICLE III

D'acord amb la reglamentació vigent, els professors doctors de les dues universitats podran participar tant en tribunals de tesis doctorals com en la redacció d'informes de les tesis presentades.

ARTICLE IV

Les dues parts afavoriran, en el marc de la reglamentació vigent:

1. L'intercanvi de personal per períodes que poden ser des d'uns quants dies fins a diversos mesos;
2. Una participació mútua als congressos, col·loquis i cursets organitzats por una de les universitats.

ARTICLE V

Les dues parts intercanviaran regularment:

1. Llurs documents pedagògics
2. Llurs fitxers de tesis
3. Els documents elaborats pels seus serveis informatius
4. Llurs publicacions científiques

ARTICLE VI

Les dues universitats procuraran promoure els intercanvis d'estudiants, fent que puguin beneficiar-se de beques i de tots els avantatges reservats als que tenen els procedents de cadascun dels dos països. Ambdues universitats fomentaran las tesis codirigides, o en règim de cotutela.

ARTICLE VII

El finançament d'aquests intercanvis estarà assegurat sobre la base de reciprocitat per ambdues universitats pel que fa als intercanvis de personal. En general, la institució d'origen s'haurà d'encarregar de les despeses del viatge (anada i tornada) i la institució d'acollida de les despeses d'estada i allotjament.

L'intercanvi de beneficiaris de beques entre les dues parts es podrà sol·licitar a partir del programa d'intercanvi cultural francoespanyol i dins el marc de l'Eurocampus.

Les formes concretes de finançament del present acord implicaran la creació d'una partida pressupostària específica anual, que es comunicarà a les autoritats de tutela.

ARTICLE VIII

Les dues parts es consultaran sempre que ho creguin necessari, i particularment per establir les accions d'ensenyament i de recerca per desenvolupar, com també per avaluar les ja realitzades o en curs de realització.

ARTICLE IX

Els resultats aconseguits durant els programes comuns de recerca no poden donar lloc a un dret a una patent o a una explotació comercial de només un dels establiments sense l'autorització prèvia escrita de l'altre. En la mesura possible, les eventuals patents es presentaran juntes. Si un hi renuncia, o no contesta en el termini de trenta dies, l'altre pot presentar-les en nom seu. La publicació o l'intercanvi gratuït dels resultats científics no donarà lloc a cap autorització prèvia ni a cap contrapartida financera, excepte si s'associa un caràcter confidencial a aquest programa a causa d'un acord industrial o de les regles de la recerca pública.

ARTICLE X

El present acord entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i té una vigència de cinc anys.

Pot ser denunciat per qualsevol de les parts, amb un antelació de sis mesos.

Tota modificació del present text, i de comú acord dels contractants, s'haurà de sotmetre a la conformitat de las autoritats competents.

Per la Universitat, Paul Sabatier -Tolosa III, Per la Universitat de les Illes Balears,

Prof. Guilles Fourtanier Montserrat Casas

President Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).