Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Clúster Audiovisual de les Illes Balears (CLAB) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 d'abril de 2010

REUNITS

D'una part, el senyor Germán Traver Munné, amb DNI 43067470Q, com a president del CLAB, Clúster Audiovisual de les Illes Balears, amb CIF G57601908 i domicili social a l'edifici Europa, PB, ParcBIT, cra. de Valldemossa, km 7,4, CP 07121 Palma, segons les facultats que li atribueixen els Estatuts vigents.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), i en ús de les facultats atribuïdes per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdós amb la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient,

 

MANIFESTEN

1 . Que ambdues parts tenen interès i voluntat d'establir col·laboracions per tal d'impulsar activitats i projectes de cooperació tecnològica, innovació, investigació i recerca i formació.
2 . Que aquestes actuacions conjuntes tenen com a finalitat, entre d'altres, fomentar i diversificar activitats relacionades amb la indústria audiovisual, ja que es considera que aquest sector econòmic té una importància cabdal a la nostra comunitat.
3 . Que la col·laboració entre ambdues parts va encaminada a aconseguir que les Illes siguin un referent i un model per a la resta a l'hora d'aportar solucions a les noves tecnologies aplicades al sector audiovisual, com així també potenciar les sinergies entre les empreses i la Universitat.
4 . Que la proximitat geogràfica entre el campus de la UIB i el ParcBIT, que és on està ubicat el Clúster Audiovisual de les Illes Balears, possibilita i fa que sigui encara més senzilla aquesta col·laboració.

Per tot això, ambdues parts

CONVENEN

Primer. Objecte

El present conveni té per objecte la col·laboració entre ambdues parts per impulsar i incentivar projectes conjunts de cooperació tecnològica i innovació, així com també fomentar la investigació i la recerca dins l'àmbit del sector audiovisual, els mitjans de comunicació i els continguts digitals, a més d'articular plans d'actuació per a la formació de personal qualificat.

Segon. Seguiment i desenvolupament del conveni

Per al seguiment i desenvolupament del present conveni es crearà una comissió de seguiment formada per tres representants de cada part.

Entre altres funcions, la comissió avaluarà les activitats realitzades i proposarà les adients a l'empara del present conveni.

La comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.

El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

Tercer. Validesa

El present conveni marc té una validesa de quatre anys, i es pot prorrogar per un període igual mitjançant acord exprés del Clúster Audiovisual de les Illes Balears i de la UIB, respectivament.

Els representants d'ambdues institucions signen dos exemplars d'aquest conveni, originals igualment vàlids. Cada una de les parts se'n queda un exemplar, un cop hi han estampat les firmes corresponents al lloc i en la data indicats.

Pel Clúster Audiovisual de les Illes Balears,
Germán Traver
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).