Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de març de 2010

REUNITS

D'una part, la presidenta de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, senyora Aina Calvo Sastre, com a representant de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili fiscal al carrer del Baluard de Sant Pere, s/n, i CIF G57223992.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, que va néixer com a institució cultural per a la investigació i la difusió de l'art balear dels segles XX i XXI en el marc del context internacional, té com a objectiu fonamental difondre la realitat de l'art modern i contemporani internacional a les Illes Balears i recuperar la memòria artística de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a l'activitat artística i museística.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s'acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions.
2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Realització de programes de formació.
5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària a l'esmentat Museu.
6. Realització d'activitats educatives conjuntes d'acord amb els objectius d'ambdues institucions.
7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les institucions. Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma,
Aina Calvo
Presidenta

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).