Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Rotary Club Palma Junípero Serra per a la concessió d'un premi i tres accèssits als millors treballs de recerca presentats per estudiants de la Universitat de les Illes Balears sobre la figura de Juníper Serra

 

Palma, 26 de febrer de 2010

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

I de l'altra, el senyor Francisco Rosés de Querol, com a vicepresident i en representació del Rotary Club Palma Junípero Serra, amb domicili al carrer de Francesc Vidal i Sureda, 23, 07015 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

Primer : que la UIB té com una de les seves tasques prioritàries impulsar la recerca en tots els àmbits de formació acadèmica i, per tant, considera d'allò més adient incentivar els estudiants que demostren, a través dels estudis i treballs, el seu esforç en aquest sentit.

Segon : que el Rotary Club Palma Junípero Serra i la UIB volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de la recerca acadèmica, i estableixen en el present conveni la seva intenció de col·laborar a través de l'establiment d'una convocatòria d'un premi universitari de divulgació de l'obra, el significat i la projecció històrica de Juníper Serra, a fi de premiar els millors treballs escrits entorn del pare Serra.

CLÀUSULES

Primera. Línies d'actuació de l'acord

El Rotary Club Palma Junípero Serra i la UIB concediran un primer premi i tres accèssits als quatre millors treballs que compleixin les condicions esmentades a les clàusules següents.

Segona. Alumnat participant i beneficiari

Pot ser beneficiari d'aquest acord qualsevol alumne de la UIB matriculat en estudis de llicenciatura, diplomatura, grau, màster i doctorat.

Tercera. Terminis

    • Convocatòria del premi: febrer de 2010.
    • Període de presentació dels treballs: de l'1 al 4 de juny de 2010.
    • Lliurament del premi: a finals de juny de 2010.

Quarta. Selecció de l'alumnat

Els alumnes han de presentar el treball amb el vistiplau d'un professor de la UIB especialista en una àrea de coneixement afí als àmbits temàtics prevists en el premi.

Cinquena. Contingut econòmic i de col·laboració

El Rotary Club Palma Junípero Serra aportarà anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 2.500 euros per finançar els quatre treballs finalistes prevists en el present conveni. D'aquesta quantitat es destinaran anualment 1.000 euros al primer premi i 500 euros a cada un dels tres accèssits finalistes.

Sisena. Comissió de qualitat i jurat

El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos a comptar a partir de la signatura del present conveni, una comissió de qualitat integrada por tres professors de la UIB especialistes en àrees de coneixement afins als àmbits temàtics prevists en el premi. Aquesta comissió avaluarà els treballs presentats, seleccionarà els quatre millors i n'informarà el jurat.

El jurat serà format per un membre de la comissió de qualitat, dos representants del Rotary Club Palma Junípero Serra, un de la Fundación Casa Serra i un de l'Asociación Amigos de Fray Juníper Serra. Serà missió del jurat establir, entre els quatre treballs seleccionats, un ordre de prelació, per determinar el mereixedor del primer premi i establir, per criteri de puntuació, els tres accèssits.

Setena. Temàtica dels treballs

Les matèries sobre les quals han de versar els treballs són totes les relacionades amb qualsevol aspecte de la tasca, el significat històric i la projecció del pare Serra.

Vuitena. Idioma i presentació

Els treballs es poden presentar en qualsevol dels idiomes següents: català, castellà i anglès.

Novena. Resolució

El jurat serà l'encarregat d'atorgar els premis als millors quatre treballs entre els prèviament seleccionats per la comissió de qualitat.

El jurat aixecarà acta del resultat de l'adjudicació dels premis i ho comunicarà al vicerector d'Estudiants i Campus, el qual notificarà la selecció als alumnes premiats i publicarà als mitjans de difusió de la UIB els resultats de la convocatòria d'aquest premi i les dades de l'acte de lliurament dels guardons.

Segons la qualitat dels treballs presentats, si el jurat així ho considera, pot declarar desert tant el primer premi com el/els accèssit/s.

Desena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís de permetre la publicació total o parcial dels seus treballs.

El guanyador del premi, si escau, pot exposar en públic el contingut del seu treball.

Onzena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de tres anys, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts, i començarà a partir de la data de la signatura del present conveni.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Rotary Club Palma Junípero Serra,
Francisco Rosés
Vicepresident

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).