Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d' Edificació de Mallorca, per a la coedició de la col·lecció Arquitectura Tècnica

 

Palma, 2 de març de 2010

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

De l'altra, el president del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca, senyor Ignacio Martínez Ventura, amb domicili al carrer de Federico García Lorca, 10, Palma, i amb CIF Q-0775004-E.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, per tant,

MANIFESTEN

El seu interès a coeditar la col·lecció Arquitectura Tècnica .

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Edicions UIB es farà càrrec de l'edició i distribució comercial dels originals de la col·lecció Arquitectura Tècnica que hagi acceptat el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca i aprovat el Consell d'Edició d'Edicions UIB.

Amb les característiques següents:

Cobertes

Format: 225 × 297 mm

Tintes: 4/0

Paper: 300 gr/m 2

Interiors

Pàgines: entre 64 i 80

Format: 210 × 297 mm. Obert: 420 × 297 mm

Tintes: 1/1

Paper: 115 gr/m 2

2. A la contracoberta dels llibres de la col·lecció hi haurà de figurar el logotip d'Edicions UIB, juntament amb el del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca.

No es posarà a la coberta dels llibres el logotip de cap de les dues parts.

3. Edicions UIB es farà responsable de la preparació dels originals per a la impremta, de la correcció de proves, del tiratge i de l'enquadernació dels volums. Igualment, es farà càrrec de la liquidació dels drets d'autor.

4. Les aportacions econòmiques seran les següents:

  • El Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca, 3.150 euros, IVA inclòs, per títol, amb un màxim de 12.600 euros, IVA inclòs, anuals. Aquesta despesa la suportarà el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca.
  • Aquestes quantitats seran revisades anualment d'acord amb l'augment oficial de l'IPC.
  • Les liquidacions s'efectuaran contra factura de la Universitat de les Illes Balears un cop editat cada llibre, i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2051-0151-65-1014198336 amb el localitzador següent: 2038-2010-480.

5. El nombre màxim de títols anuals publicats en aquesta coedició serà de quatre.

6. Edicions UIB lliurarà gratuïtament al Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca, 200 exemplars de cada títol. També es farà càrrec dels exemplars d'autor de la manera següent:

25 exemplars, un autor

30 exemplars, més d'un autor

7. Si el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca desitja més exemplars dels nous títols o dels títols ja publicats, tant per a promoció com per a venda directa, els podrà adquirir directament a Edicions UIB amb un descompte del 50% sobre el preu de venda al públic .

8. El director de la col·lecció informarà el Consell d'Edició d'Edicions UIB de la programació anual.

9. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2010 i tindrà una vigència de 5 anys.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca,
Ignacio Martínez
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).