Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització d'estades de pràctiques de titulats universitaris dins el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació o bé d'estudiants universitaris

 

Palma, 2 de febrer de 2010

PARTS

El senyor Andreu Sansó Rosselló, vicepresident del Consell Rector de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, el qual exerceix les funcions de director de l'IBESTAT, que actua en representació d'aquest, i d'acord amb el Decret 128/2007, de 5 d'octubre, d'organització i funcionament de l'Institut, en els seus articles 5.2, 8.2, i en exercici de les competències que li atribueix l'article 9.d) d'aquesta norma.

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta i com a presidenta de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant, FUEIB), segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

ANTECEDENTS

La Universitat de les Illes Balears ha manifestat reiteradament el seu interès a potenciar l'experiència professional dels estudiants i postgraduats mitjançant pràctiques en entitats públiques que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears, en el mateix sentit, ha manifestat la seva intenció de cooperar amb la formació dels estudiants i dels postgraduats de la Universitat de les Illes Balears.

D'acord amb aquestes voluntats, la UIB i l'IBESTAT signaren un conveni de col·laboració l'any 2008 per a la realització d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris o bé titulats universitaris dins el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació. Aquest conveni preveia la possibilitat d'accés per a tres becaris en aquesta modalitat durant el curs 2008-2009. La finalització del conveni s'establia per al dia 31 de desembre de 2009, tot i que se'n preveia la possible renovació.

En aquest sentit, i atès el fet que concorren noves circumstàncies respecte del nombre de becaris que podria demanar l'IBESTAT a partir de l'exercici 2010, així com respecte a l'execució del pressupost que s'hi vincula, s'ha considerat més adient d'establir un nou conveni que no pas renovar l'anterior vigent.

D'aquesta manera, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest nou conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA . Objecte . Aquest conveni té per objecte la cooperació entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per potenciar les pràctiques d'estudiants i postgraduats en els termes que s'exposen a continuació. La Universitat de les Illes Balears convocarà per al curs 2009-2010 un màxim de cinc beques TUO amb un import total de 9.724,80 (nou mil set-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta) euros cada una per un període màxim de dotze mesos. En cas que les beques TUO no puguin ser cobertes degudament, es poden convocar en lloc seu les corresponents beques, amb un màxim de cinc, adreçades a estudiants en pràctiques, les quals tindran una durada màxima de 650 hores per curs acadèmic i un import màxim de 2.400 (dos mil quatre-cents) euros cada una. A aquesta quantitat s'hi han d'afegir les despeses de gestió a favor de la Universitat.

Totes aquestes quantitats seran abonades a la Universitat de les Illes Balears, la qual farà arribar als becaris els imports de les beques que els corresponguin.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears s'obliga a pagar per raó d'aquest conveni la quantitat total màxima de 60.780 (seixanta mil set-cents vuitanta) euros. Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears una vegada aquesta hagi presentat els certificats mensuals que acreditin les despeses corresponents a l'execució d'aquest conveni i la conformitat del director de l'IBESTAT. Les despeses del conveni es pagaran amb càrrec als pressuposts generals 2010 o dels exercicis pressupostaris següents, si escau, en cas de pròrroga del conveni o si l'estada del becari ultrapassa l'exercici de referència.

A la finalització del conveni, o en cas de pròrroga anualment, la UIB presentarà una memòria justificativa sobre el compliment de les obligacions que s'estipulen en aquest document, així com de la seva gestió financera. En cas que algun estudiant es doni de baixa o no compleixi el màxim de temps de pràctiques, es reduiran aquests imports proporcionalment.

El cost d'aquest conveni anirà a càrrec de la partida pressupostària 77101 551A01 64000 00 dels pressuposts generals de 2010 per un import màxim de 60.780 euros. En cas de pròrroga d'aquest conveni o que sigui necessari ampliar-lo parcialment a un exercici següent perquè pugui acabar l'estada en pràctiques d'algun becari, s'entendrien prorrogats als exercicis següents els compromisos pressupostaris a la partida de referència.

SEGONA . Durada . Les cinc beques tindran una durada de sis mesos, prorrogable fins a un màxim de sis més per acord d'ambdues parts, amb una dedicació diària de 6 hores.

TERCERA . Condicions . La Universitat de les Illes Balears, amb un criteri de publicitat i seguint les normes que pertoquin, farà una preselecció de becaris, que es remetrà a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears perquè en faci la selecció definitiva.

QUARTA . Formació dels becaris . Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del titular de la beca com a tècnic professional, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de 100 hores. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

CINQUENA . Seguiment del conveni . El director de l'IBESTAT designarà un tutor entre els funcionaris de l'Institut, el qual tindrà com a funció, juntament amb el que designi la UIB, la coordinació i avaluació de la tasca del titular de la beca. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari/ària, l'entitat pública pot arribar a decidir la continuació o no de la beca.

SISENA . Lliurament de certificats . L'Institut d'Estadística de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears lliuraran un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

SETENA . Estatuts del becari/ària . Els estudiants i titulats becats ho seran de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i l'entitat pública.

VUITENA . Regulació dels treballs i la investigació . Els estudis que es duguin a terme formaran part de l'objecte del projecte d'inversió immaterial «Actuacions estadístiques de l'IBESTAT 2010-2011» o dels que el substitueixin en cas de successives pròrrogues del conveni. En aquest sentit, es poden determinar les actuacions següents:

  • Recerca d'informació provinent de diverses instàncies oficials (Eurostat, ministeris, conselleries, etc.) amb l'objectiu de completar les sèries temporals que integren aquesta publicació digital.
  • Seguiment d'estadístiques referides a les Illes Balears.
  • Explotació de dades estadístiques.
  • Manteniment de la base de dades estadístiques.
  • Actualització i manteniment de la pàgina web.

En aquest sentit, per part de la Universitat de les Illes Balears es produirà una contraprestació, atès que els treballs quedaran a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i la Universitat serà l'òrgan gestor que pagarà als becaris a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

NOVENA . Durada i pròrroga del conveni

La durada d'aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2010 o, si escau, fins que tots els becaris hagin acabat les pràctiques d'acord amb els termes del present conveni. Així mateix, es pot prorrogar per mutu acord de les parts, sempre tenint en compte la corresponent actualització dels imports esmentats.

 

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears,
Andreu Sansó
Vicepresident

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de febrer de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).