Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació de la col·lecció bibliogràfica de Pedro Morell Massanet, de la família Morell Ramon, a la Universitat de les Illes Balears

 

Palma, 10 de febrer de 2010

REUNITS

D'una part, Adela Morell Ramon, amb DNI 43081921T i amb domicili al carrer d'Andreu Jaume i Nadal 39, 3 A, de Palma, en nom de Miquel i Victòria Morell Ramon, tots tres en qualitat d'hereus de Pedro Morell Massanet.

I de l'altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSEN

Que la senyora Adela Morell Ramon i els seus germans Miquel i Victòria posseeixen una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 2.500 llibres de temàtica relacionada amb la realitat política espanyola contemporània i amb el coneixement de les Illes Balears, que constituïa la biblioteca personal del seu pare, Pedro Morell Massanet.

La senyora Adela Morell Ramon i els seus germans volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . La senyora Adela Morell Ramon, en nom de Miquel i Victòria Morell Ramon, tots tres en qualitat d'hereus de Pedro Morell Massanet, fa donació a la Universitat de les Illes Balears del fons bibliogràfic esmentat, l'inventari del qual, un cop feta la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del senyor Pedro Morell Massanet i que la col·lecció bibliogràfica no constitueixi una col·lecció singular, sinó que s'integri al conjunt de la biblioteca de la UIB. I que s'identifiquin tots els exemplars amb un ex-libris que en recordi la procedència.

Sisè . La Universitat es compromet a retornar qualsevol llibre que contingui una dedicatòria personal.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Adela Morell

Montserrat Casas
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de febrer de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).