Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d'Alaior i la Universitat de les Illes Balears

Alaior / Palma, 17 de desembre de 2009

 

REUNITS

D'una banda, el senyor Jaume Mascaró Moll, director de l'Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia de Alaior (IES Josep Miquel Guàrdia).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

EXPOSEN

Que l'institut ha mostrat la seva disposició a col·laborar perquè la Universitat pugui dur a terme les seves activitats.

Per tot això,

 

ACORDEN

Primer . L'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior cedirà a la Universitat de les Illes Balears instal·lacions per tal que s'hi puguin dur a terme algunes activitats acadèmiques de la Seu universitària durant l'any acadèmic 2009-2010.

Segon . La Universitat es compromet a informar l'IES Josep Miquel Guàrdia, a començament de cada curs acadèmic, de les necessitats d'espai previstes.

Tercer . La Universitat es compromet, així mateix, a fer-se càrrec de les despeses de neteja, llum, calefacció, desperfectes de mobiliari i material, etc., que ocasionin les seves activitats, i seran abonades per la Universitat a l'institut contra presentació de factura.

Quart . El present conveni té una vigència d'un any acadèmic, prorrogable de forma tàcita pel mateix període, si cap de les parts no en fa una denúncia expressa.

 

Un cop llegit per les parts aquest conveni i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El director de l'IES Josep Miquel Guàrdia,
Jaume Mascaró

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de febrer de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).