Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat de degli Studi di Pavia (Itàlia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 15 de maig de 2009

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Pavia, Magnífic Senyor Angiolino Stella,

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats està inspirada en criteris de reciprocitat i es pot desenvolupar a través de:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Visites de durada curta.
7. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
8. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà entre el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i el grup de recerca d'Educació Infantil de la UIB i el Departament de Filosofia de la Universitat de Pavia.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, relacionats amb la temàtica de l'atenció a la primera infància i l'Educació Infantil.

Quarta. Condicions financeres

Per al finançament de les activitats previstes a l'acord, a través de les estructures promotores, ambdues universitats es comprometen a trobar els fons necessaris. Normalment les despeses de viatge de personal aniran a càrrec de la universitat de procedència, mentre que les desepeses de permanència aniran a càrrec de la universitat anfitriona.

En cas que falti el finançament necessari, igualment serà possible realitzar l'intercanvi de personal i estudiants d'ambdues institucions, però les despeses respectives (viatge, manutenció i allotjament) aniran a càrrec del personal que farà l'intercanvi i no poden implicar una càrrega per a les universitats.

Cinquena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Per facilitar l'actuació d'aquest acord, cada universitat designarà almenys un coordinador.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en sis exemplars, dos en castellà, dos en italià i dos en català; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Pavia,
Angiolino Stella
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'abril de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).