Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Cambra de Comerç de Mallorca per al suport de la presentació d'equips de la UIB a concursos internacionals de Dret

Palma, 18 de desembre de 2009

REUNITS

D'una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'una altra part, el senyor Joan Gual de Torrella, com a president i en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca (en endavant, Cambra de Comerç), amb CIF Q-0773001-C, en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 del Decret 1291/1974, de 2 de maig, relatiu al Reglament general de cambres, modificat pels reials decrets 753/1978, de 27 de març, i 816/1990, de 22 de juny.

EXPOSEN

  1. El curs 2005-2006 el doctor Anselm M. Martínez Cañellas, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, va començar una experiència docent absolutament nova a la Universitat de les Illes Balears. Consistia en la creació i preparació d'un equip d'alumnes de la UIB per tal de competir contra equips d'altres universitats espanyoles i estrangeres en concursos internacionals de Dret ( moot competitions ). Els cursos 2005-2006 i 2006-2007 aquesta iniciativa va tenir el suport de la UIB, de Sa Nostra i de la Cambra de Comerç de Mallorca per tal de permetre que l'equip pogués pagar la matrícula i els trasllats a la Universitat de Viena, organitzadora, juntament amb les Nacions Unides i la Pace Law University, dels concursos Wilhem Vis Moot sobre arbitratge i compravenda internacional, en què varen participar equips de la UIB.
  2. L'any 2007-2008 la Cambra de Comerç va continuar amb el seu suport.
  3. L'any 2008-2009 les Nacions Unides, juntament amb la Universitat Carlos III, varen crear la primera competició internacional de Dret del comerç en castellà. La UIB hi va presentar un equip que va assolir notables resultats: un primer lloc en la fase escrita del concurs, un segon lloc per punts i un tercer lloc en la fase oral.
  4. Atesos el suport continuat per part de la Cambra de Comerç de Mallorca i l'interès manifestat per la UIB per mantenir aquesta activitat, sembla el moment de signar un conveni que permeti una estabilitat i més formalitat en la gestió dels ajuts. Per això, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni de col·laboració i, en conseqüència,

ACORDEN

Primer . Objecte del conveni

El present conveni de col·laboració té com a objectiu establir les pautes de la col·laboració entre la Cambra de Comerç i la UIB per donar suport a la participació d'equips de la UIB de la Facultat de Dret en concursos nacionals i internacionals de Dret contra equips d'altres institucions d'ensenyament superior. En aquest sentit, la Cambra de Comerç farà una aportació econòmica anual per tal de concedir ajuts econòmics als equips de la UIB que participin en aquests concursos.

Els equips seran formats per un nombre d'alumnes de dos a sis i un professor que farà d'entrenador.

Es consideraran d'especial interès totes les actuacions que es realitzin en llengües estrangeres.

Segon . Quantia i pagament dels ajuts

La Cambra de Comerç es compromet a fer una aportació d'un màxim de 3.000 euros anuals.

Dels quals es farà un primer pagament de 2.500 euros el mes de gener de cada any, i un segon pagament una vegada justificada la resta de despeses a la comissió de seguiment per part de l'entrenador de l'equip.

Per a l'any 2009, la Cambra de Comerç es compromet a cobrir les despeses justificades corresponents a l'estada i el desplaçaments dels alumnes fins a un màxim de 3.000 euros.

Els logotips de les dues parts es faran constar en totes les informacions i la publicitat relatives a la participació de l'equip de la UIB al concurs.

Tercer . Vigència i durada

El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, que es prorrogarà automàticament pel mateix període. Qualsevol de les parts, de comú acord, pot proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que aquest conveni de col·laboració es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Quart . Responsables del seguiment

Cada una de les institucions signants nomenarà un responsable per al seguiment del conveni.

 

Com a prova de conformitat, i perquè tingui els efectes que corresponguin, signen aquest conveni en quatre exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Cambra de Comerç de Mallorca,
Joan Gual
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).