Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Banca March i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 9 de desembre de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Francisco Verdú Pons, conseller delegat de Banca March, que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8, de Palma (Illes Balears) i NIF núm. A 07 004 021.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . A fi d'atendre la formació d'alguns alumnes de les llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Dret, Física, i Química; d'Enginyeria Informàtica; de les diplomatures de Ciències Empresarials i de Turisme; de les enginyeries tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes, de Telecomunicació especialitat en Telemàtica; d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica; i dels graus d'Economia, Administració d'Empreses, Dret, Física, Química i Turisme de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria de fins a cinquanta (50) beques entre els alumnes de la UIB que hagin completat el primer cicle de les llicenciatures indicades i/o que cursin l'últim curs en el cas de les diplomatures o enginyeries tècniques esmentades i/o per als alumnes que cursin l'últim curs dels estudis de grau també esmentats, per poder portar a terme les pràctiques en els departaments que proposi Banca March .

Segona. Selecció d'alumnes . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel corresponent degà de la facultat o el director de l'escola implicada juntament amb una altra persona que designi i en la qual participaran, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General. En la selecció es valorarà, si escau, el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de fi de carrera, el seu expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Període. El període per a la realització d'aquestes beques és un any natural, i es poden iniciar en qualsevol moment de l'any. La durada de les pràctiques és de 135 dies. Durant les convocatòries de febrer, juny i setembre els estudiants que ho sol·licitin poden gaudir de dies de permís per a la preparació d'exàmens.

Quarta. Règim de col·laboració . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als departaments o a l'oficina que designi Banca March, de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques . Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de cinc mil tres-cents euros (5.300 euros), la distribució dels quals anirà a càrrec de la UIB.

Sisena. Estatut dels becaris . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, i aquesta entitat no representa cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris . Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi.

Vuitena. Seguiment del treball dels becaris . Les facultats i/o escoles implicades seran informades per Banca March de les tasques que s'encarreguin als alumnes i, en cas de no considerar-les adequades per completar i millorar la seva formació, pactaran amb Banca March la reassignació dels alumnes a feines que siguin més enriquidores des del punt de vista formatiu. Les facultats i/o escoles implicades poden, si escau, convalidar els crèdits del projecte de fi de carrera amb el treball realitzat per l'alumne a Banca March.

Novena. Compensació de la tasca dels professors . Banca March posarà a disposició de la UIB mil dos-cents euros (1.200 euros) per cada beca concedida per compensar la tasca dels professors de direcció dels projectes assignats als alumnes, la col·laboració dels quals es fixa en aquest protocol. Els esmentats euros es destinaran a la millora de la infraestructura docent del centre al qual pertany el becari.

Desena. Seguiment del protocol . La comissió designada per a la selecció dels becaris farà avaluacions de la marxa del treball dels becaris i, en general, d'aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, els becaris, els professors supervisors i els responsables dels grups de treball de Banca March presentaran informes de cada un dels períodes corresponents. La comissió pot arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament . En cas que alguna de les beques pugui veure's reduïda en la seva durada o fins i tot anul·lada per decisió de la comissió de seguiment, atès l'escàs aprofitament de l'alumne, tal com es diu a la clàusula desena, la UIB rebrà bimestralment i per avançat la part proporcional de la quantitat corresponent a cada beca en vigor.

Dotzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els protegeixi.

Tretzena. Vigència . El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament un any si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent. Banca March comunicarà anualment a la UIB abans del 31 de desembre l'actualització de les quantitats establertes a les clàusules cinquena i novena.

Catorzena. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal L'alumne/a es compromet a respectar els reglaments i les normes de l'empresa/entitat amb aquestes matèries i a mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa/entitat.

 

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Banca March,
Francisco Verdú
Conseller delegat

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de novembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).