Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

Bellaterra/Palma, 13 d'octubre de 2009

 

REUNITS

D'una part, la Magnífica Sra. Anna Ripoll Aracil, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons decret com a representant d'aquesta, amb adreça social a Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf M dels Estatuts.

I de l'altra, la Magnífica Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), que actua en representació d'aquesta, en virtut de nomenament realitzat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 de abril), i en ús de les atribucions que li confereix l'article 30 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB de 30 de setembre), amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma, E-07122. CIF: Q0718001A.

 

MANIFESTEN

I. Que per resolució de 29 de setembre de 2006 del Ministeri d'Educació i Ciència es va concedir un ajut al Dr. Jaume Cruz Feliu, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al desenvolupament del projecte d'investigació SEJ2007-64528 "Motivación, compromiso y bienestar en la carrera deportiva".

II. Que en el desenvolupament del projecte mencionat hi participa el Dr. Pere Palou Sampol, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears.

III. Que per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats de l'equip investigador, ambdues institucions consideren convenient el traspàs d'una part de l'ajut a la Universitat perquè sigui gestionada per aquesta entitat directament.

 

Per tot això, ambdues entitats signen el present conveni, que es regirà per les següents

 

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és facilitar les tasques que han de dur a terme el Dr. Pere Palou Sampol i els seus col·laboradors, professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears, a través del traspàs a aquesta universitat del finançament necessari per atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació.

Segona

La Universitat Autònoma de Barcelona, amb càrrec al centre de cost, transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 7.000 euros, que ingressarà al compte corrent núm. 2051 0151 65 1014198336 de l'entitat bancària "Sa Nostra", Caixa de Balears, per tal que la UIB la posi a disposició del Dr. Pere Palou Sampol.

Tercera

D'acord amb el que estableix la Resolució esmentada de 29 de setembre de 2006 , en relació amb la presentació dels informes de seguiment corresponents al projecte, els serveis corresponents de comptabilitat de la Universitat de les Illes Balears es comprometen a trametre a l'Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la UAB el certificat corresponent a les despeses realitzades amb càrrec a la transferència efectuada en virtut del present acord.

Quarta

Aquest conveni s'inicia el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2010, data en la qual acaba el projecte d'investigació.

 

I com a mostra de conformitat i d'acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,
Anna Ripoll
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).