Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Pròrroga al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Catalans de 12 de setembre de 2008

Palma, 9 de setembre de 2009

 

REUNITS

D'una banda, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma, CP 07122, i amb el NIF Q0718001A.

I de l'altra, Salvador Giner i de San Julián, president de l'Institut d'Estudis Catalans, d'acord amb l'article 20 dels Estatuts i els articles 47 i 52 del Reglament de règim interior de la institució, amb domicili social al carrer del Carme 47, Barcelona, CP 08001, i amb NIF G-08674327.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes i reconeixent-se la capacitat legal necessària,

 

EXPOSEN

Que el dia 12 de setembre de 2008 ambdues institucions van subscriure un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'establir les condicions per portar a terme les tasques i els objectius que es proposi l'Institut d'Estudis Catalans mitjançant l'aportació concertada de serveis de professorat de la UIB de reconegut prestigi docent i investigador.

Que en aquest mateix conveni es va designar la professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, doctora Rosa M. Calafat Vila, per col·laborar en el projecte que duu a terme la Càtedra UNESCO de l'Institut d'Estudis Catalans, durant el curs acadèmic 2008-2009.

Que la clàusula setena del dit conveni preveu que aquest serà vigent i tindrà efectes des del 15 de setembre de 2008 fins al 14 de setembre de 2009, i que serà prorrogable, mitjançant pacte exprés, per un termini de dos anys més, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i acadèmica de les respectives institucions signants.

 

Que és voluntat d'ambdues parts prorrogar la vigència de l'esmentat conveni i convenen fer-ho basant-se en les següents

CLÀUSULES

Primera

Es prorroga la vigència del conveni subscrit amb data 12 de setembre de 2008 per un termini de dos anys, és a dir, fins al 14 de setembre de 2011.

Segona

Ateses la bona experiència obtinguda durant el curs acadèmic 2008-2009 i la necessitat de continuar avançant en els projectes que duu a terme la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l'Institut d'Estudis Catalans, la rectora de la Universitat de les Illes Balears i el president de l'Institut d'Estudis Catalans designen novament la doctora Rosa M. Calafat Vila, professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, per continuar la seva col·laboració en aquest projecte durant el període d'un any coincidint amb el curs acadèmic 2009-2010.

Tercera

Amb motiu d'aquesta col·laboració concreta de la professora Calafat amb els projectes de la Càtedra UNESCO de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta entitat aportarà la quantitat de 17.810 euros per tal de compensar la reducció de 7 hores setmanals de docència i tutories de l'esmentada professora durant el curs 2009-2010. Aquest import serà transferit i ingressat al compte oficial de la Universitat de les Illes Balears en un sol termini, abans del 30 de juny de 2010.

Quarta

La designació, si escau, del professorat de la Universitat de les Illes Balears amb dedicació temporal a l'Institut d'Estudis Catalans durant el curs acadèmic 2010-2011, es farà d'acord amb les previsions de la clàusula segona del conveni de data 12 de setembre de 2008, que ara es prorroga, i es formalitzarà, si escau, mitjançant un acord exprés en el qual s'especificaran les condicions acordades entre ambdues institucions.

Cinquena

Les clàusules del conveni de data 12 de setembre de 2008 que no siguin modificades expressament pel present acord, es mantindran plenament vigents.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document en dos exemplars als llocs i en la data esmentats més avall.

Palma i Barcelona, 9 de setembre de 2009

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l'Institut d'Estudis Catalans,
Salvador Giner
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre.