Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte d'un sistema d'interacció natural avançat sina per facilitar l'accés dels discapacitats a les ntic, corresponent a l'addenda ciudadanía digital 2007, dins el marc de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del Pla Avanza

 1. Palma, 28 de setembre de 2009
 2. REUNITS

El Sr. Antoni Roig Cuart, amb DNI 43023318 R, designat director general de la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica ¿en endavant, Fundació IBIT¿ per acord de la Junta de Patrons de 30 de juliol de 2008, segons escriptura autoritzada pel notari de Palma Sr. José-Luis de Lapresa Rodríguez-Contreras el dia 9 d'agost de 2007, amb número de protocol 1256, en representació de l'esmentada Fundació, amb CIF G-07896004, domiciliada al ParcBIT, cra. de Valldemossa, km 7,4, edifici 17, planta 3a, CP 07121, Palma.

La Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, amb DNI núm. 40 275 075 M, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

MANIFESTEN

  1. Que amb data 21 de juliol de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del pla Avanza. Aquest conveni de col·laboració conté una actuació destinada a la inclusió de ciutadans en risc d'exclusió de les TIC, com és el cas dels discapacitats, en la societat de la informació dins l'addenda Ciudadanía Digital 2007. La comunitat autònoma de les Illes Balears n'ha encarregat l'execució a la Fundació IBIT. Aquest conveni contribueix a fer possible el desplegament d'aquesta actuació en benefici de tots els signants.

  2. Que la Fundació IBIT és un organisme d'investigació de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i amb caràcter de mitjà propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions públiques, tal com estableix la seva carta fundacional, aprovada pel Consell de Govern de 30 de maig de 1998, modificada per acord del Consell de Govern el 30 de maig de 2008. Té com a objectiu principal la realització d'activitats formatives, d'investigació, de promoció, assistència i qualsevol altra que permeti millorar i progressar a tots els estaments de la societat balear en l'ús de les NTIC, amb la finalitat d'aconseguir la seva integració natural a la societat de la informació, mitjançant la promoció, l'anàlisi, l'estudi, la formació, la prospecció, les reunions i les convencions per incentivar el debat en el camp de la innovació tecnològica, a la vegada que cerca aconseguir finançament per dur a terme totes les activitats esmentades i altres projectes que impulsin aquest sector a la comunitat de les Illes Balears.

  3. Que a la Universitat de les Illes Balears hi ha el grup de recerca de gràfics i visió per ordinador i intel·ligència artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, encapçalat pel Dr. Francisco José Perales, amb DNI 43004081-S, professor titular d'universitat de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, que són experts en el disseny d'interfícies i sistemes multimodals i han desenvolupat un nou paradigma d'interacció usuari-ordinador basat en el disseny universal o per a tothom (SINA I).

  D'altra banda, a la UIB hi ha el grup de recerca GREID, encapçalat pel Dr. Joan J. Muntaner, amb DNI 42973220 C, catedràtic d'universitat del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, que treballa amb l'aplicació de suports i ajuts per a persones amb discapacitat amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida.

   4. Que amb data 11 de novembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració (ref. 1755) amb el motiu d'unir esforços per desenvolupar un programa d'acció conjunta en matèria d'informàtica accessible per a persones amb discapacitat i pretenen col·laborar en les tasques que els són pròpies, amb els seus recursos i en la mesura de les seves possibilitats, en aquest programa.

   5. Que a la clàusula sisena del mencionat conveni s'estableix que es podrà prorrogar pel termini necessari per a la consecució de les seves finalitats, amb una durada màxima de 6 mesos, per acord exprés de les parts signants, adoptat abans de la darrera setmana de vigència.

   6. Que a les clàusules setena i vuitena del mencionat conveni s'estableix una comissió amb la finalitat de fer un seguiment per tal d'executar, desenvolupar i interpretar a quest conveni. Així mateix, la comissió de seguiment acordarà les modificacions del conveni que es plantegin en la seva execució.

   Atès el que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar les modificacions d'aquest conveni. En conseqüència, les parts:

   ACORDEN

   Primer . Ampliar el termini d'execució del present conveni (ref. 1755) fins a la implantació efectiva de les aplicacions que es preveuen, sempre que no superi un període de 6 mesos des de la data de signatura del present document.

   Segon . La Universitat de les Illes Balears, mitjançat els grups esmentats al punt 3 de l'apartat «Manifesten», es compromet a:

    • Desenvolupar aplicacions docents multimèdia per a les adaptacions i la rehabilitació dels usuaris:
      • Generalització del SINA a diversos centres d'educació ordinaris amb estudiants candidats a fer servir el SINA.
      • Valoració dels aspectes posturals de la utilització del SINA als usuaris.
      • Millora de la multimodalitat de l'accés i utilització del SINA i la valoració de la utilització mitjançant BCI (brain computer interfaces).
      • Millores als centres pilot del SINA II en aplicacions concretes i la generació automàtica d'informes per terapeutes.
      • Adaptació dels jocs al nivell cognitiu dels usuaris i la creació d'una competició social entre els usuaris del SINA.
      • Millores del fòrum i la pàgina web del SINA.

      • Donar suport pedagògic i lingüístic per al desenvolupament del projecte.
      • Donar suport tecnològic als centres i professionals informàtics.
      • Fer la formació del professorat i terapeutes als centres.
      • Participar en les reunions de la comissió de seguiment que es realitzin.
      • Col·laborar en l'avaluació del programa.
      • Coordinar amb les associacions adients la implantació del programa i fomentar que hi participin activament.
      • Presentar els informes que li siguin requerits i un informe final d'execució i resultats, aportant indicadors de tot el que s'hagi realitzat.
      • Justificar tota la despesa d'execució amb les factures i altres documents, abans del 6 de març de 2010.

      Tercer. La Fundació IBIT es compromet a:

      • Contribuir econòmicament al finançament de les noves funcionalitats i tasques descrites anteriorment mitjançant el conveni de desenvolupament del pla Avanza (addenda Ciudadanía Digital 2007).

      En aquest sentit, la contribució econòmica de la Fundació IBIT dintre d'aquest acord serà de seixanta mil euros (60.000,00 euros), desglossats en:

       1. 45.000 euros destinats al grup de recerca de gràfics i visió per ordinador del DMI de la UIB, per al desenvolupament de les aplicacions docents multimèdia per a les adaptacions i rehabilitació dels usuaris i per al suport tecnològic definits als punts anteriors de la clàusula segona.
       2. 15.000 euros destinats al grup de recerca GREID de la UIB p
        er al suport pedagògic i lingüístic i per a la formació del professorat i terapeutes als centres.

       - Participar en les reunions de la comissió de seguiment que es realitzin.

       - Col·laborar en l'avaluació del programa.

       - Donar suport actiu en les activitats d'implantació de les solucions informàtiques desenvolupades i dels equips informàtics, si escau.

       - Coordinar el projecte en conjunt, com també fer-ne el seguiment econòmic i administratiu que sigui necessari.

       Quart. Per a tots els aspectes no regulats en el present document, les parts s'atindran al que s'estableix al conveni (ref. 1755).

       I com a prova de conformitat amb el contingut de l'acord de pròrroga d'aquest conveni, el signen en quatre exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

       Per la Fundació IBIT,
       Antoni Roig
       Director general

       Per la Universitat de les Illes Balears,
       Montserrat Casas
       Rectora

       Diligència

       El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).