Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme l'actualització dels continguts de la col·lecció digital publicacions de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca

Palma, 21 d'octubre de 2009

 

REUNITS

D'una part, el president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, Sr. Gabriel Mercè Frontera, amb DNI 43.072.487-L, com a representant d'aquesta d'acord amb el que estableixen els seus estatuts a l'article 24.

I de l'altra, la Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears(UIB), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent:

 

ACORDEN

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca té un fons documental, tant en format paper com en format digital, compost per les diverses col·leccions de publicacions periòdiques dels seus associats, que creix contínuament i del qual vol dur a terme la publicació i actualització permanent a la col·lecció digital Publicacions de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, que forma part de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, per tal de facilitar-ne l'ús i la consulta i, alhora, preservar digitalment les seves publicacions.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

Integrar, catalogar i publicar, a la col·lecció digital Publicacions de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, un total aproximat de 1.440 números de publicacions editades al llarg de dos anys, corresponents a:

  • 6 setmanaris - 50/52 números per any
  • 6 quinzenaris - 22/26 números per any
  • 19 publicacions mensuals - 10/12 números per any
  • 8 de bimestrals - 5/6 números per any
  • 5 de trimestrals - 3/4 números per any

La publicació dels números que la UIB rebi de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca es farà amb una periodicitat mensual.

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca es compromet a:

1. Aportar mensualment a la UIB una còpia digital de totes les publicacions que s'hagin de publicar.

2. La còpia digital complirà amb les especificacions tècniques recomanades pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB quant a:

  • Format i nomenclatura d'arxius
  • Estructura de directoris

3. Abonar a la UIB, amb factura prèvia, la quantitat de 19.728 euros (que inclou els possibles imposts).

4. Fer cessió a la UIB dels drets d'explotació: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de tots els documents digitals producte d'aquest conveni, d'acord amb l'article 43 de Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, per tal que la UIB pugui publicar a la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears els documents fruit d'aquest conveni, així com preservar-los digitalment.

5. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de 24 mesos.

Per l'Associació de Premsa Forana de Mallorca,
Gabriel Mercè
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).