Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i «Sa Nostra», Caixa de Balears, per al desenvolupament del «Club d'Inversió Sa Nostra - UIB»

Palma, 25 de setembre de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pau Dols Bover, amb DNI núm. 78195923V, Director general de «Sa Nostra», Caixa de Balears ¿amb CIF núm. G-07013154 i domicili al carrer del Ter, 16 (polígon de Son Fuster), Palma¿, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari de Mallorca (nre.6030) senyor Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol, que actua en representació d'aquesta.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal necessària per a aquest acte i per subscriure el present acord, i

 

EXPOSEN

1. Que la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) i «Sa Nostra», Caixa de Balears (d'ara endavant, Sa Nostra), impulsen, des de l'any 1989, sota la direcció de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada de l'antic Departament d'Economia i Empresa de la UIB, el programa «Club d'Inversió Sa Nostra - UIB» (d'ara endavant, Club), fet que el converteix en el Club més antic d'Espanya, juntament amb el del diari Expansión .

2. Que el principal objectiu del Club ha estat donar a conèixer als alumnes els aspectes operatius dels mercats organitzats borsaris sobre la base d'un patrimoni fictici que els permet gestionar en temps real una cartera de valors.

3. Que, des dels seus inicis, el Club ha estat dirigit, de manera coordinada, per professorat de la UIB adscrit a l'àrea d'Economia Aplicada, i per personal de Sa Nostra pertanyent a la Sotsdirecció General Financera.

4. Que les activitats del Club s'han realitzat durant vint edicions sense un conveni global que n'emparàs el funcionament, si bé la seva contínua activitat ha donat peu a diferents protocols de col·laboració signats per ambdues entitats orientats a regular la convocatòria, el finançament del Club i la tutorització dels alumnes en pràctiques.

5. Que al llarg del temps, el Club ha anat adquirit rellevància, ja que s'han incrementat tant el nombre de participants com les activitats de formació. Així, a la XX edició hi han participat 222 alumnes procedents de diferents estudis de la UIB, organitzats en 62 grups, i ha tingut un pressupost de 40.000 euros, repartits d'acord amb els conceptes següents: beques de col·laboració, accions formatives, connexió a Infobolsa, despeses de representació i publicitat, honoraris de direcció i coordinació, despeses de viatge i allotjament de ponents i de l'equip guanyador i premis en metàl·lic.

6. Que, consegüentment, la UIB i Sa Nostra estan interessades a donar continuïtat al Club i a formalitzar un acord de col·laboració que en reguli el funcionament i en potenciï el caràcter d'instrument formatiu.

 

ACORDEN

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és donar continuïtat a les activitats del Club en un marc d'estabilitat i regular la col·laboració entre Sa Nostra i la UIB a l'hora d'organitzar-lo.

Segon. Objectius

El Club té com a objectiu principal donar a conèixer els aspectes operatius del funcionament dels mercats organitzats d'accions i els mercats de derivats sobre renda variable mitjançant, d'una banda, la gestió d'una cartera de valors amb doblers ficticis i, d'altra banda, la participació en accions formatives, com conferències i seminaris, garantint que la participació en el Club potenciï la comprensió i el coneixement equilibrat de la realitat dels mercats financers. En definitiva, es pretén que els concursants puguin:

a) Iniciar-se en l'operativitat dels mercats borsaris i la gestió de carteres de valors.

b) Seguir l'evolució de la informació econòmica i financera.

c) Assistir a conferències i accions formatives sobre temes borsaris.

d) Descobrir una sortida professional lligada als seus estudis.

e) Participar en una tasca d'equip.

f) Conèixer l'operativitat de les places borsàries i de les sales de mercats d'algunes de les entitats que operen en els mercats financers.

Tercer. Equip directiu i funcions

L'equip directiu serà constituït per un director i dos coordinadors. El director i un dels coordinadors seran nomenats pel Rector/a, de comú acord amb Sa Nostra, d'entre els professors permanents de la UIB pertanyents a l'àmbit d'Economia. L'altre coordinador serà nomenat per Sa Nostra, de comú acord amb la UIB, d'entre els professionals de l'entitat, prioritàriament de la sala de mercats. L'equip directiu s'haurà de coordinar amb els responsables docents de les matèries relacionades.

L'equip de direcció s'encarregarà de:

 1. Revisar i planificar les activitats que es duguin a terme en el marc d'aquest acord.
 2. Dissenyar i programar les activitats formatives, i establir les normes que regiran la gestió de las carteres de valors en el decurs de cada edició.
 3. Convocar, seleccionar i supervisar el treball dels becaris del Club.
 4. Tutoritzar els becaris que desenvolupin la seva tasca com a projecte de fi de carrera o grau.
 5. Proporcionar assessorament tècnic als alumnes que participen en les activitats del Club.
 6. Dirimir qualsevol diferència d'interpretació en les ordres rebudes dels equips i decidir l'expulsió dels grups que no compleixin les normes del Club.
 7. Acompanyar el primer equip classificat en la seva visita a una plaça borsària europea.
 8. Elaborar i comunicar la llista d'alumnes que compleixen els requisits necessaris per tal que els siguin reconeguts crèdits de lliure configuració o crèdits per participació en activitats culturals, d'acord amb l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007.
 9. Fer una memòria de les activitats realitzades a la cloenda de cada edició.
 10. Representar el Club i comparèixer davant els mitjans de comunicació quan ho requereixi la unitat de protocol i/o comunicació de la UIB o de Sa Nostra.
 11. Altres tasques necessàries per al desenvolupament òptim del Club.

Quart. Creació de beques i objectiu

El Club convocarà tres beques de cooperació educativa a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals. Aquestes beques es regiran d'acord amb la normativa de la UIB per a l'establiment d'un programa de cooperació educativa i tindran com a objectius els que fixi l'equip directiu.

Cinquè. Selecció dels becaris/àries

La selecció dels becaris/àries la durà a terme l'equip directiu del Club. En la selecció es valorarà principalment el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de fi de carrera/grau, l'expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als objectius del Club i també la seva participació prèvia al concurs de borsa organitzat pel Club.

Sisè. Seguiment del treball dels becaris

Les persones seleccionades realitzaran la seva tasca amb la supervisió d'un tutor, que recaurà en el director/a del Club. El tutor realitzarà l'avaluació del treball dels becaris/àries.

Setè. Durada de les beques

Aquestes beques tindran una durada màxima de nou mesos, coincidint amb el calendari del curs acadèmic. Al final de cada edició els becaris/àries presentaran un informe de la feina realitzada al tutor que reculli els aspectes més destacats de l'evolució dels mercats borsaris i una avaluació de funcionament del Club.

Vuitè. Estatut del becari

Els/les alumnes seleccionats/ades com a becaris ho seran de la UIB, i això no representa cap lligam contractual entre els becaris i Sa Nostra.

Novè. Anul·lació de les beques

Les beques de cooperació es poden rescindir o bé per incompliments de l'alumne en les tasques encomanades o bé per la resolució d'aquest conveni.

Desè. Confidencialitat i comunicació de dades

Les dades de caràcter personal dels becaris i dels alumnes participants en el Club seran recollides per Sa Nostra i per la UIB, de manera que totes les circumstàncies personals dels becaris i les dels alumnes hi quedin perfectament reflectides. Totes les dades sol·licitades s'integraran en un fitxer, del qual seran responsables, i de la informació del qual seran destinatàries, Sa Nostra i la UIB.

Tots els becaris i alumnes participants del Club seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca i hauran d'autoritzar el tractament informàtic de les dades personals esmentades, necessàries per participar en les activitats que programi el Club, i han de donar el consentiment a la comunicació de dades entre Sa Nostra i la UIB. Així mateix, en qualsevol moment poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, si escau. L'autorització té caràcter revocable i no té efectes retroactius, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els responsables dels fitxers i qui intervingui en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte d'aquestes i a haver-les de guardar. Aquestes obligacions subsisteixen fins i tot després de finalitzar les relacions amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable.

Onzè. Lloc de realització

Les activitats objecte del conveni referent al Club es realitzaran a les instal·lacions pròpies de la UIB segons la disponibilitat d'espai, de comú acord amb el departament del qual formi part el professor que assumeixi la direcció d'aquest programa.

Dotzè. Formació

Per tal que els participants del Club adquireixin una formació òptima i s'assoleixin els objectius de formació del programa, s'oferiran a l'inici i en el decurs de cada edició diverses sessions de formació sobre fonaments, organització i operativitat del mercat organitzat d'accions i de derivats. Aquestes sessions seran impartides per la UIB i Sa Nostra de manera coordinada.

Les accions formatives aniran destinades als becaris i participants del Club, que les han de cursar obligatòriament per poder adquirir els coneixements necessaris i poder, així, participar en les activitats del Club.

Per tal de facilitar l'operativitat borsària, Sa Nostra, amb càrrec al seus pressuposts, habilitarà una connexió a Infobolsa.

A la cloenda del curs acadèmic els participants poden obtenir un màxim de 2 crèdits de lliure configuració a les titulacions de llicenciatura o diplomatura i, en el cas dels estudis de grau, un màxim de 2 crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, d'acord amb l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007.

Tretzè. Grups i inscripció

Els alumnes que vulguin participar en el Club han d'estar matriculats a la UIB de qualsevol carrera universitària durant l'any acadèmic que correspongui. A més, han de tenir obert un compte corrent o d'estalvi a Sa Nostra en el moment de ser inscrits com a participants del Club.

Els equips han d'estar formats d'un mínim de tres estudiants i d'un màxim de quatre. No s'admetran els equips en què hi hagi més de dos alumnes que, en edicions anteriors, haguessin participat en les activitats del Club. Així mateix, tampoc no s'admetrà la participació dels membres de l'equip guanyador en edicions anteriors.

Els grups han d'abonar una quota de participació. Aquest import es destinarà a finançar els premis i serà determinat abans de l'inici de cada edició per l'equip directiu. L'equip directiu fixarà, així mateix, el nombre màxim de grups que s'hi poden inscriure.

Catorzè. Normes

El Club tindrà lloc en edicions anuals, cada una de les quals s'iniciarà i finalitzarà dins un sol any acadèmic.

Els equips tindran un patrimoni fictici per poder realitzar les operacions en accions i les operacions en derivats. Així mateix, es podran fer inversions en accions que formin part del Mercat Continu Espanyol i l'Eurostox-50, i en derivats del MEFF de Renda Variable. S'establirà un nombre mínim obligatori d'operacions l'incompliment del qual durà a l'exclusió del Club d'Inversió.

Setmanalment es publicaran els rànquings adients nd'acord amb els criteris de rendibilitat i risc que regiran la gestió de la cartera de valors.

a els rànquings adients segoins les normes de cada edició.a la rendibilitat obtinguda.

Quinzè. Premis

S'estableix un premi monetari de 6.000 euros i un premi en forma de viatge que es repartirà entre els equips guanyadors d'acord amb criteris de rendibilitat i risc. Així mateix, l'organització es reserva el dret d'atorgar un premi especial als participants que hagin destacat per diferents aspectes.

Setzè. Publicitat i difusió

Les dues parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol acte o iniciativa a l'empara d'aquest conveni, preservant sempre la denominació «Club d'Inversió Sa Nostra - UIB». En contraprestació a la col·laboració rebuda, la UIB es compromet a fer constar la col·laboració de Sa Nostra junt a la imatge de la UIB a la publicitat de totes les activitats que es desenvolupin dintre d'aquest conveni de col·laboració.

Dissetè. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de cinc anys acadèmics, el còmput dels quals serà el mes de setembre de 2009, prorrogables de mutu acord entre les parts.

Són causes de resolució del present conveni l'incompliment de les seves obligacions per qualsevol de les parts; i la mútua dissensió.

Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finalitzar les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Divuitè. Aportació econòmica

Sa Nostra, a través del CRE, aportarà el finançament necessari per fer front a les despeses inherents al desenvolupament de les activitats del Club, inclosa la compensació econòmica als becaris de cooperació educativa, els honoraris de direcció i coordinació i d'altres despeses derivades de les tasques de gestió i difusió de les activitats del Club.

Així mateix, Sa Nostra, amb càrrec als seus propis pressuposts, finançarà la connexió a Infobolsa i els premis en metàl·lic i en forma de viatge.

Dinovè. Col·laboració

D'altra banda, Sa Nostra, a càrrec seu, a través dels seus propis mitjans, aportarà els recursos tècnics i humans necessaris per a la impartició de les activitats formatives desenvolupades pel Club, a més de proporcionar suport per al desenvolupament i la planificació dins el Club.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data que consten a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Caixa de Balears, «Sa Nostra»,

 

Montserrat Casas
Rectora

Pau Dols
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 25 de setembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).