Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració per al desenvolupament d'activitats docents i d'investigació en l'àmbit de la salut, subscrit entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i la Universitat de les Illes Balears (IUNICS)

Palma, 7 d'octubre de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Antònia Martín Perdiz, Presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, amb seu social al c/ de l'Almirall Gravina, núm. 1, CP 07014 de Palma, com a representant d'aquest col·legi, conforme al que preveu l'article 39 dels Estatuts (publicats al BOIB de 10 d'agost de 2006), que està expressament facultada per a la signatura del present conveni de col·laboració, segons acord de la Junta de Govern del Col·legi adoptat en data 11 de febrer de 2009.

Ambdues parts, en els conceptes pels quals intervenen i reconeixent-se plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i desenvolupament en els objectius que més endavant s'indicaran, de comú acord

 

EXPOSEN

I. L'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) es crea pel Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, coneguda la proposta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern de la Universitat, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 10.3 i 8.2 de la Llei orgànica 6 /2001, d'universitats (LOU), de 21 de desembre.

El Decret 72/2002, de 17 de maig, posa de manifest que per al desenvolupament i la consolidació del IUNICS es requereix la participació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Amb data 9 d'octubre de 2002 es va signar un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears per desenvolupar i consolidar el IUNICS.

El IUNICS sorgeix de la necessitat d'unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en ciències de la salut a les Illes Balears i té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual translació a la pràctica clínica habitual. Així mateix aquest institut es dedica a la investigació científica i tecnològica en l'àrea de les Ciències de la Salut, i també desenvolupa activitats docents de tercer cicle universitari i cursos de postgrau en l'àrea de Ciències de la Salut.

II. El COIBA, conforme el que estableix l'article primer dels seus Estatuts, és una corporació de dret públic, i entre altres funcions, previstes estatutàriament, li correspon vetllar per la millora tècnica, professional i social de la professió infermera, així com fomentar la preparació del seus col·legiats mitjançant l'organització de cursos de formació postgraduada, conferències, congressos, jornades i, en general, facilitar els mitjans que es considerin necessaris per estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió.

I en consideració als objectius esmentats, funcions i atribucions, ambdues parts estimen oportú subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DOCENTS I D'INVESTIGACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA SALUT, i, a aquest efecte, les parts compareixents subscriuen el present document, a través del qual

 

ACORDEN

Primer . Aquest conveni té com a principal objectiu la recíproca col·laboració o participació en qualsevol tipus d'activitat científica o formativa sense ànim de lucre relacionada amb l'àmbit de la salut a proposta de qualsevol d'ambdues parts (reunions científiques, cursos de formació i altres activitats docents, edició de monografies i altres materials, generació de banc de dades, etc.).

En definitiva, s'afavorirà l'existència de fons d'investigació i documentació en l'àmbit de la salut, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements i fer accessible als professionals la producció científica internacional sobre cures de salut.

Segon . Ambdues parts assumeixen el compromís de dissenyar l'operatiu necessari perquè els membres de l'Institut i els col·legiats del COIBA puguin accedir als projectes o activitats que mútuament acordin d'engegar, per la qual cosa es redactarà, si és necessari, un conveni específic per al seu desenvolupament.

Les bases són les següents:

a) Crear les xarxes d'investigació de les quals es disposi en consideració al projecte o activitat a desenvolupar, o fer-ne ús.

b) Difondre tota la informació de què es disposi relativa a recursos d'ajuda a la investigació i docència (beques, subvencions, premis¿).

c) Promoure la formació i l'intercanvi d'investigadors i docents.

d) Donar-se suport mútuament a fi d'accedir a recursos oferts per institucions públiques i privades, tant de la comunitat nacional com internacional, encaminats a programar i realitzar activitats tant de caràcter formatiu com d'investigació, d'interès comú.

e) Impulsar l'increment de les relacions amb altres entitats públiques i/o privades nacionals i internacionals que redundin en benefici dels fins que justifiquin aquest conveni.

f) Valer-se de les respectives infraestructures, dintre de les seves possibilitats (instal·lacions, aules, mitjans audiovisuals, biblioteca, publicacions¿), per arribar a l'objectiu inspirador del present conveni de col·laboració.

g) Establir i convenir descomptes i bonificacions per als infermers i infermeres i membres del IUNICS.

Tercer . Les dues parts es comprometen a nomenar una comissió mixta formada per dues persones de cada entitat per fer la coordinació i el seguiment del conveni.

Quart . El present conveni tindrà una durada d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data a la seva finalització. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

 

I com a prova de conformitat, els compareixents signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Col·legi Oficial d'Infermeria,
Antònia Martín
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de juny de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).