Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'empresa ENDESA Gas Transportista, SLU, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 de setembre de 2009

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada pe la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Javier Nausía Maeztu, representant de l'empresa ENDESA Gas Transportista, SLU, amb escriptura de poder atorgada pel notari Fernando de la Cámara García, amb data 26 de març de 2007, núm. de protocol 1089. Domicili social: c/ San Miguel, 10, de Saragossa, CIF B-50898352.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

BASES GENERALS D'ACORD

Primera . Ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segona . Per a l'ampliació del servei, l'empresa ENDESA Gas Transportista, SLU, promou la realització d'obres per a la canalització de gas a diferents indrets de les Illes Balears. L'obertura de síquies per a la col·locació de les conduccions s'estén al llarg dels distints punts de connexió. Les síquies constitueixen un recurs d'alta utilitat per a l'estudi i la caracterització dels sòls perquè possibiliten identificar la variabilitat espacial al llarg del territori.

Tercera . La cooperació entre ambdues parts serà facilitar l'accés al personal de la UIB a les obres per estudiar els sòls de les zones per on discorrin les conduccions. També queda oberta a altres activitats de col·laboració que siguin d'interès per a ambdues parts.

Quarta . En compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Cinquena . No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . L'empresa ENDESA Gas Transportista, SLU, es compromet a facilitar l'accés a les obres al personal de la UIB encarregat de realitzar les prospeccions edafològiques. L'accés es realitzarà de manera que no afecti les tasques pròpies de l'obra.

Segon . El personal de la UIB s'ajustarà a les normes de seguretat establertes per l'empresa responsable de cada una de les obres.

Tercer . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Quart . El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de tres anys, període que es renovarà si ambdues parts hi estan d'acord.

Cinquè . Seran responsables del seguiment de l'acord el senyor Javier Nausía Maeztu, per part de l'empresa, i el doctor Jaume Vadell Adrover, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia, per part de la UIB.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'empresa ENDESA Gas Transportista, SLU,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Javier Nausía
Apoderat

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 25 de setembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)