Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre TurisTEC i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de juliol de 2009

REUNITS

D'una part, el senyor Mariano Sacristán García, amb DNI 50698926A, com a president de TurisTEC, Clúster de Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme de les Illes Balears, amb CIF G57549859 i domicili social al ParcBIT, cra. de Valldemossa, km 7,4, ed. 17, planta baixa, CP 07121, segons les facultats que li atribueixen els estatuts vigents.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), i en ús de les facultats atribuïdes per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdós amb la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient.

MANIFESTEN

1. Que ambdues institucions tenen interès i voluntat d'establir col·laboracions per tal d'impulsar activitats i projectes de cooperació tecnològica, innovació, investigació i recerca i formació.

2. Que aquestes actuacions conjuntes tenen com a finalitat, entre d'altres, fomentar i diversificar activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades al Turisme, ja que es considera que aquest sector econòmic té una importància cabdal a la nostra comunitat.

3. Que la col·laboració entre ambdues institucions va encaminada a aconseguir que les Illes siguin un referent i un model per a la resta a l'hora d'aportar solucions a les noves tecnologies aplicades al sector turístic.

4. Que la proximitat geogràfica entre el campus de la UIB i el ParcBIT, que és on està ubicat el clúster TurisTEC, possibilita i fa que sigui encara més senzilla aquesta col·laboració, per tot això ambdues parts:

CONVENEN

Primer. Objecte

El present conveni té per objecte la col·laboració entre ambdues institucions per impulsar i incentivar projectes conjunts de cooperació tecnològica i innovació, així com també fomentar la investigació i la recerca dins l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades al Turisme, a més d'articular plans d'actuació per a la formació de personal qualificat.

Segon. Seguiment i desenvolupament del conveni

Per al seguiment i desenvolupament del present conveni es crearà una comissió de seguiment formada per tres representants de cada institució.

Entre altres funcions, l'esmentada comissió avaluarà les activitats realitzades i proposarà les adients a l'empara del present conveni.

La comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.

El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

Tercer. Validesa

El present conveni marc tindrà una validesa de quatre anys, i es podrà prorrogar per un període igual mitjançant acord exprés de TurisTEC i de la UIB, respectivament.

Els representants d'ambdues institucions signen dos exemplars d'aquest conveni, originals igualment vàlids. Cada una de les parts se'n queda un exemplar, un cop estampades les firmes corresponents, al lloc i en la data indicats.

Per TurisTEC,

Per la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Mariano Sacristán
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de maig de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).